Tillitsvalgt > Skjemaer

Skjema for deltakere på kurs eller konferanser

Skjema for reiseregning
All medlems- og tillitsvalgtskolering som arrangeres av FLT skal være gratis for deg som er medlem. Dette betyr at FLT dekker dine eventuelle reise- og oppholdsutgifter når du deltar på fysiske kurs – du må imidlertid fylle ut en reiseregning og levere bilag for utgiftene. Skjemaet kan lastes ned og fylles ut manuelt. Utfylt reiseregning må være forbundet i hende innen 14 dager etter gjennomført kurs.

Skjema for tapt arbeidsfortjeneste
Deltakere på medlems- og tillitsvalgtskolering kan få kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste som er bekreftet av arbeidsgiver. Kompensasjonen gis i form av skattefritt stipend pr tapte time. Skjemaet kan lastes ned og fylles ut manuelt. Skjemaet legges ved en utfylt reiseregning.

Skjema for valg av styre og tillitsvalgte

Styreskjema- navn og kontaktinformasjon på de tillitsvalgte
Skjemaet skal sendes inn ved valg av nytt styre til avdelingen.

Bedriftstillitsvalgte – navn og kontaktinformasjon på tillitsvalgte i bedriftsstyret
Skjemaet skal sendes inn ved valg av nytt bedriftsstyre.

Skjemaer for innmelding og medlemshåndtering

Godkjenning/endring av overenskomst (Del 2)

Dette skjemaet skal kun fylles ut dersom det allerede er opprettet overenskomst ved bedriften.

Innmelding av medlem

Som et alternativ til innmelding på nett, kan innmeldingsskjemaet i unntakstilfeller brukes til innmelding av nye medlemmer der det er hensiktsmessig.

Endring av medlemsopplysninger

Endringsskjemaet skal brukes der FLT ikke har tariffavtale fra før

Skjemaer for deg som er arrangør av kurs eller konferanse

Tilskuddsregler OU-fondet 2024

Retningslinjer for økonomisk støtte til kurs -og konferansvirksomhet i avdelingene

Veileder for deg som skal arrangere kurs og konferanser via AOF

Søknadsskjema for støtte til kurs og konferanser
Dette skjemaet sender avdelingen elektronisk til forbundet på postkasse@flt.no. Vær oppmerksom på fristene for å søke om godkjenninger av tiltak.

Liste over påmeldte til konferanser
Dette skjemaet skal benyttes til å føre opp påmeldte til konferanser. Utfylt skjema sendes FLT senest to uker før avvikling av konferanse.

Liste over fremmøte til konferanse
Grunnlaget for refusjon av kostnader er at deltakerne har signert og at de er krysset av i frammøterubrikken. Dersom konferansen er organisert med gruppearbeid på 12 timer eller mer, må det benyttes egen deltakerliste for hver av gruppene. Skjemaet kan lastes ned og printes ut.

Skjema for reiseregning
Arrangører deler ut skjemaet for reiseregning på konferansen. Skjemaet fylles ut av deltakerne og samles inn av arrangør.

Skjema for tapt arbeidsfortjeneste
Deltakere på medlems- og tillitsvalgtskolering kan få kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste som er bekreftet av arbeidsgiver. Kompensasjonen gis i form av skattefritt stipend pr tapte time. Skjemaet kan lastes ned og fylles ut manuelt. Skjemaet legges ved en utfylt reiseregning.

Skjema for rapportering og refusjonskrav
Her er rapportskjema som avdelingens konferanseansvarlig eller kasserer må fylle ut og sende inn sammen med alle bilag, senest 4 uker etter avholdt konferanse. Det er viktig at skjemaet fylles ut, fordi videre saksbehandling er uløselig knyttet til informasjonen i rapportskjemaet. Det er AOF lokalt som behandler alle refusjonskrav (gjelder ikke avdelinger i LO Stat) direkte mot Forbundets OU-midler. Refusjonskrav skal derfor sendes det lokale AOF-kontoret.