Medlemsfordeler > Etter- og videreutdanning

Som medlem med tariffavtale i privat sektor, kan du få etter- og videreutdanning gjennom utdanningsselskapet vårt Addisco kostnadsfritt. Gjennom Addisco kan medlemmer ta alt fra kortere kurs til mastergrad. Som medlem kan du søke FLTs utdanningsstipend. I tillegg kan du søke stipend fra LOs utdanningsfond, og få gratis opplæring og utdanning gjennom bransjeprogrammene FLT er en del.

FLTs utdanningsselskap Addisco

Gjennom Addisco kan du ta utdanning innenfor flere fag og på ulike nivåer. Slik skaffer du deg den formelle kompetansen et arbeidsliv preget av utvikling, omstilling og teknologisk innovasjon krever.

Gjennom Addisco vil du kunne få:

 • alt fra kurs med studiepoeng på universitet og høgskoler til hele gradsutdanninger på masternivå
 • opptak også på grunnlag av realkompetanse, ikke nødvendigvis generell studiekompetanse
 • tilrettelagte kurs for å ta utdanning i kombinasjon med jobb og privatliv
 • bruk for dine erfaringer fra arbeidslivet som utgangspunkt for læringen
 • gratis kurs (så fremt du har tariffavtale)

For å kunne ta kurs gjennom Addisco må du ha vært ordinært medlem i minst 2 måneder på søknadstidspunktet, og være underlagt tariffavtale som gir rett til slik støtte. Du må opprettholde ditt ordinære medlemskap med A, B, eller C-kontingent i forbundet under utdanningen, samt være ajour med kontingentinnbetalingen.

Les mer om FLTs retningslinjer for livslang læring

FLTs utdanningsstipend

FLT gir inntil 75.000 i årlig stipend til utdanning du mener er nødvendig, men som arbeidsgiver ikke er pålagt å dekke. Stipendet dekker uansett alle kurskostnader, studiemateriell og reise og opphold i forbindelse med studier.

 • For å få stipend må du være i yrkesaktiv alder.
 • Du må ha en stilling i privat sektor, samt gyldig tariffavtale som gir rett til støtte.
 • Støtten tildeles for den tiden som er normert for utdanningen, og det må søkes for hvert skoleår.
 • De fleste av våre medlemmer har i tillegg rett til støtte fra LOs utdanningsfond. Støtte fra dette fondet gir ingen avkortning i stipend fra FLT.
 • Medlemmer under Hovedtariffavtalen i Staten kan kun søke LO Stats utdanningsstipend.

Se retningslinjer for FLTs utdanningsstipend.

LOs utdanningsfond

Medlemmer med tariffavtale kan søke om LOs utdanningsfond. LO er opptatt av livslang læring for sine medlemmer, og opprettet i 1990 et eget utdanningsfond. FLT er et av 12 forbund som har rettigheter i fondet.

NB! Medlemmer underlagt tariffavtale med ASVL har ikke rettigheter i fondet. Medlemmer underlagt tariffavtale med Staten eller Spekter, søker LO Stats utdanningsstipend.

 • Støtte til helårsstudium på hel- eller deltid ved universitet og høgskoler, fagskoler, videregående skoler, folkehøgskoler eller grunnskole
 • Støtte på inntil kroner 13.500 per år
 • Det gis også støtte inntil 4.000 i støtte til kortere kurs av minimum 30 timers varighet.
 • Støtte fra fondet kommer i tillegg til eventuelt stipend fra FLT
 • For å søke må du ha tariffavtale og ha hatt sammenhengende LO-medlemskap i minimum tre år.

Se søknadsskjema til LOs utdanningsfond.

Bransjeprogrammer

Regjeringen har etablert i alt ni programmer der staten og partene i arbeidslivet samarbeider for å øke deltakelsen i kompetanseutvikling innenfor utvalgte bransjer. FLT er med i tre av disse.

 • Tilbudet er åpent og gratis for FLT-medlemmer som jobber innenfor våre programområder.
 • Du kan delta selv om du for tiden er permittert eller arbeidsledig.
 • Søker du om å kombinere dagpenger med utdanning behøver du ikke miste stønad fra NAV.

FLT er med i følgende programmer:

LO Stats utdanningsstipend

Er du organisert i FLT og har Hovedtariffavtalen i Staten eller en overenskomst i Spekter? Da kan du være aktuell for LO Stats utdanningsstipend.

 • Du må ha vært medlem i minst et år.
 • Stipendet gis til enkeltmedlemmer på bakgrunn av søknad og dokumentasjon av utgifter.
 • For tiden kan du søke om inntil 2.000 for kortere kurs, og inntil 6.000 for lengre utdanninger.

Se søknadsskjema til LO Stats utdanningsstipend.

Relevante temaer:

FLTs utdanningspris

FLT deler ut 150.000 kroner årlig til akademisk eller høyere yrkesfaglig utdanning med gode prosjekt-, bachelor og/eller masteroppgaver innen teknologi.

Kurs og kompetanseutvikling

Som medlem eller tillitsvalgt i FLT kan du delta på en rekke kurs og fagkonferanser gratis, både digitalt og som fysiske samlinger. Disse gir deg kompetanse på lov- og avtaleverk og nødvendig innsikt i arbeidslivets rettigheter og plikter.