Om oss > Hva vi mener

Vår visjon og våre verdier

Sammen for et trygt og utviklende arbeidsliv, er vår visjon.

Vår visjon er å arbeide for at det i hver bedrift og hvert hjørne av arbeidslivet, hersker en følelse av trygghet og en mulighet for utvikling i et arbeidsliv
som stadig er i endring.

FLT har fire kjerneverdier: Trygghet, samarbeid, kompetanse og endringsvilje.

Disse verdiene skal kjennetegne FLTs kultur og skal sammen med visjon og formål danne rammen for overordnede mål, strategier og prioriteringer. Verdiene skal du som medlem, tillitsvalgt, en del av den ytre organisasjon eller som ansatt i forbundet, kunne verdsette og kjenne deg igjen i.

Arbeidsliv og trygghet

En av de viktigste sakene som opptar oss er arbeid til alle og gode arbeidstakerrettigheter. Vi jobber etter visjonen om at FLT skal være blant de fremste i arbeidet for en utvikling av de beste og mest framtidsrettede tariffavtalene, de beste tilbudene om etter- og videreutdanning, og en effektiv og demokratisk serviceorganisasjon. 

Kompetanse

Etter- og videreutdanning og utvikling av fagskolene utgjør en stor del av vårt politiske arbeid.

Fagskolereform

I følge NHOs kompetansebarometer, er det femte år på rad at 6 av 10 bedrifter i privat sektor mangler relevant kompetanse på Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk-nivå (NKR). Dette understreker manglende satsingen på høyere yrkesfaglig utdanning. FLT er bekymret for skjevdelingen mellom fagskolene og universitets- og høgskolesektoren. I dag innplasseres bl.a. toårig høyere yrkesfaglig utdanning skjevt i NKR, finansiering av fagskolen er usikker, og satsningen på fagskolen som distriktspolitikk er for dårlig. Fagskoler tilbyr korte yrkesrettede utdanninger innenfor en rekke fagfelt. Utdanningene bygger på yrkesfaglige utdanningsprogrammer med fag- eller svennebrev, eller studieforberedende utdanningsprogrammer. Et viktig kjennetegn med fagskoleutdanningene er at de er utviklet i nært samarbeid med arbeidslivet. Derfor krever FLT langt flere plasser til fagskolekandidater, en forutsigbar finansiering av for fagskolene, og akkreditering på nivå med UH-utdanningene.

Energi- og industripolitikk

FLT jobber mot en aktiv energi- og industripolitikk, og vi vil utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen.

Industripolitisk plattform

FLT mener det er behov for utdyping av industripolitikken i en tid hvor endringene i samfunnet skjer raskt. Det trengs et fellesskap som tar større ansvar for verdiskaping og arbeidsplasser. Vi ønsker at dette skal skje med utgangspunkt i den nordiske modellen der staten, næringslivet og fagbevegelsen samarbeider tett. Vårt arbeid her handler om å påvirke politikere, samarbeide med arbeidsgivere og å løfte temaene i samfunnsdebatten.

Arbeid og inkludering

FLT jobber med å stanse anbudsutsetting av utsatte grupper. Bedriftene jobber med dem lengst unna arbeidsmarkedet med store utfordringer. De trenger bistand – ikke den ytterligere belastningen av konkurranse. Utover stansing av anbudsutsetting, jobber forbundet med å få likt antall tiltaksplasser som det finnes behov for. I dag finnes det for få tiltaksplasser. Resultatet er lange ventetider for deltakerne. En uavklart arbeidssituasjon skaper usikkerhet – og i alle fall ikke friskere deltakere.

Fremkommelige og trygge veier

Veinettet har stor betydning for å knytte samme landsdeler, redusere transportkostnader og muliggjøre mobilitet i forbindelse med arbeid og fritid. Det er forventet at transportarbeidet på vei vil øke betraktelig, og det er derfor behov for å bygge ut og fornye infrastrukturen og ruste opp vegnettet både i distriktene og i sentrale strøk. For lavt vedlikeholdsnivå over mange år har ført til stort forfall i infrastrukturen, og det er nå nødvendig ta igjen forfallet.

FLT mener at det må utarbeides en opptrappingsplan med sikte på å fjerne etterslep på vedlikehold av veinettet. Vedlikehold, oppgradering og skred- og flomsikring av vegnettet er viktig for å få til en mest mulig effektiv gods- og persontransport. Organisering av samferdselssektoren er viktig.

FLT mener Nye Veier må evalueres, eventuelle gode erfaringer må tas med inn i Statens vegvesen og fylkeskommunene. Det må gjennomgås hvilken virkning etablering av Nye veier har fått – ble det billigere og raskere og bør vi samle felles veikompetanse under en felles styring uavhengig av vegeierskapet.

Samferdselspolitisk uttalelse

FLT arbeider for at alle skal få dekket sitt behov for transport effektivt og sikkert, og med minst mulig skade på klimaet og mennesker.

Relevante temaer:

Dokument om sammenslåing og vedtekter

FLT skal sammen med industri Energi (IE) bygge et nytt forbund. Se sammenslåings-dokument for det nye forbundet med vedtekter her. Landsmøte for sammenslåing er 11. desember 2023.

FLTs høringer og uttalelser

FLT svarer på høringer som innebærer at vi fremmer interesser innen arbeidsliv eller områder som berører våre medlemmers arbeidsplasser når departementene eller direktoratene jobber med en sak.

FLTs vedtekter

FLTs vedtekter beskriver hvordan forbundet jobber og hvordan forbundets organisasjon henger sammen, hva virkeområdet vårt er, hva er formålet med FLT og hvem kan bli medlem i FLT. Vedtektene kan endres hvert fjerde år på forbundets Landsmøte.

FLTs prinsipprogram

Prinsipprogrammet er vårt politiske grunnlagsdokument. Det beskriver hva forbundet skal jobbe med i landsmøteperioden. Prinsipprogrammet vedtas hvert 4. år av forbundets medlemmer og tillitsvalgte på landsmøtet.