Archive by category "Blogg"

Først vil jeg be deg bli stående, avtroppende forbundsleder. Tusen takk for klubba Ulf!

Det blir flere anledninger til å takke deg siden, men jeg har lyst til å trekke frem noen saker du har jobbet spesielt med. 

Fagskoler er blitt satt på dagsorden: det er kommet en opptrappingsplan – litt puslete, men en plan. 

Industripolitikken har fått en egen plattform og vi står samlet i å prøve å få gjennomslag. 

Arbeids- og inkluderingsfeltet har det vært jobbet jevnt og trutt med. 

Og det er en egen uttalelse om samferdselspolitikk. 

Jeg ønsker også å takke deg spesielt for at du har hatt en åpen og samlende ledelse, at forbundsstyret har fungert bra, at du har tatt noen viktige steg når det gjelder å ha en åpen, inkluderende organisasjon. Og medlemstallet har økt. 

Du har stått i bresjen for en meget krevende prosess med å sikre avtalene våre og medlemmene våre – over veldig lang tid.  Du har tatt viktige initiativ, til rett tid. Vi har delt opp- og nedturer i prosessen, men alltid landa på begge beina.  Du er nøye med detaljene og har integritet.

Som du selv sa, var det Roar Flåthen som satt på klubbkontoret der du møtte opp. Du tilhører hans skole som fagforeningsmann. 

Steg for steg har vi sammen bygget FLT videre i din tid som forbundsleder, så takk fra hele organisasjonen og landsmøtet. 

Vi kommer til å savne deg veldig som forbundsleder, men heldigvis skal du være med oss noen måneder til og forhåpentlig både gi gode råd og avhjelpe med saker og ting.

Når man først skal takke, er det mange flere på lista i dag.

Jeg vil takke de ansatte for et upåklagelig planlagt arrangement, ber dere komme opp her og motta Landsmøtets applaus. 

Jeg vil også benytte anledningen til å takke dirigentene og sekretærene og si “vel blåst”

Takk også til de øvrige komiteene for arbeidet dere har lagt ned.

Jeg vil, sammen med nestlederne, følge den samme tradisjonen som Ulf. Nå har dere gitt marsjordre – og vår oppgave er å få på plass en ny organisasjon, i et nytt storforbund som bygger på det sammenslåingsdokumentet som ligger til grunn her i dag. 

Tariffavtalene er vårt gull og skal bevares og videreutvikles. 

Organisasjonsgraden skal opp. 

Vi skal skape en felles kultur, og ha høy servicegrad. 

Satse ekstra på de unge og også ingeniørene. 

Satse på kompetanse  

Ha gode medlemstilbud.

Og jeg skal love dere – vi skal bruke kjøttvekta. 

For meg er det særlig viktig å: 

Passe på vår industripolitikk. 

Kjempe for våre mindre avtaleområder. 

Passe på at våre i staten får sin plass.

Og også arbeide med lederskap. 

Jobben videre må baseres på godt lagarbeid.

Fantastiske ansatte både inne og ute som gjør en formidabel jobb hver dag med medlemmene i fokus.

Våre tillitsvalgte skal føle at vi er der for dem og ønsker å støtte dem og spille dem gode.

Medlemmene i fokus – til enhver tid !

Jeg sier som Pippi: “dette har jeg aldri prøvd før så det klarer jeg helt sikkert”

Jeg går inn i dette med pågangsmot og optimisme, men også dyp ydmykhet.

 For dersom en bekymrer seg for stormen, får en ikke nytt solskinnet. 

Helt til slutt vil jeg også få takke dere delegater for innsatsen under dette LM

Med dette takker jeg for klubben, og sier vel hjem, så sees vi igjen den 11.desember. 

Kjære delegater og gjester!

Velkommen til FLT sitt ekstraordinært landsmøte, vi er igjen samlet, det er bare et snaut år siden det 18. ordinære landsmøte, nærmere bestemt et år minus en dag. Jeg kan ikke hundre prosent sikkert si at dette er det første ekstraordinære landsmøte i forbundets historie, men så langt jeg har brakt på det rene er det slik.

Dette landsmøte blir ulikt ordinære landsmøter og det sier seg selv hvorfor.

Perioden siden siste landsmøte har selvfølgelig vært preget av denne ene saken som vi har jobbet mye med.

Samtidig som vi har driftet forbundet på vanlig måte gjennom mellomoppgjør med en streik til alt overmål, vi har hatt en positiv medlemsvekst, den valgte politiske ledelsen har gjennomført sitt første år, de operative og daglige oppgaver og saker er sjekket ut. Kurs og konferanser for medlemmer og tillitsvalgte er gjennomført, tilbudet til EVU er økt og vi har spissa oss inn mot politiske prioriteringer på industri, fagskoler, veg, vekst og attføring for å nevne hovedområdene.

Landsmøte – det er nå tid for endring. I løpet av dagen skal vi ta en viktig beslutning for morgendagen, som vi har gjort før, men ikke med like store konsekvenser for fremtiden.

Dette blir et historisk landsmøte uansett utfallet av den ene saken som det skal stemmes over her i dag. Et nytt kapittel skal skrives for historiebøkene og uansett utfallet av denne saken blir det ikke forbundet som vi kjenner det i dag som går videre etter i morgen.

De eksterne utfordringene vi opplever vil føre til store endringer uansett. Spesielt på rekrutteringssiden, men også utfordringene i forhold til konkurrerende avtaler på samme område i LO. Vi har kun sett den spede begynnelse for hva som kan komme. Vi er nødt til å rigge oss for fremtiden.

Landsmøte i november i fjor gav oss et mandat og en marsjordre: Å fremforhandle et grunnlag for å vurdere muligheten for en sammenslåing av de to forbundene til et nytt stort LO forbund.

Vi har forhandlet, og vi har kommet i mål helt i tråd med vår posisjon som tok utgangspunkt i den åttepunkts kravlisten som dere alle kjenner til.

Resultatene av disse forhandlingene har vi reist land og strand rundt med og bør være godt kjent for dere alle.

Vi har gjennomført webinar, lokale informasjonsmøter og møtt medlemmer og tillitsvalgte i en rekke medlemsbedrifter i alle fem regionene.

Henning talte opp at han har holdt dialog og informasjonsmøter 30 ganger i løpet av disse ukene. Ikke så langt unna det samme antallet har vi andre tre også gjennomført.

Det er lagt informasjon tilgjengelig for alle medlemmer, dokumentene er lest. Spørsmålene er stilt.

Det er resultatet av forhandlingene vi er her for å ta en avgjørelse på, ei total pakke!

Forhandlingsresultatet som i grove trekk gir oss følgende:

 • Trygghet for å videreføre avtalene våre – og tilpassede avtaler også i fremtiden.
 • Bevaring av funksjonæridentiteten i et nytt forbund
 • De samme eller bedre forutsetninger og tjenestetilbud for medlemmene og de ansatte
 • Vi har vår tilknytning til den rette siden i norsk politikk gjennom å være et LO forbund
 • En kontingent som ikke øker som resultat av sammenslåingen  
 • Sikrer representasjon gjennom alle de ulike foraer og beslutningsorganer som skal opprettes
 • Vi legger spesielt vekt på og setter av ressurser til bygging av en ny kultur og organisasjonsutvikling.


Ved sammenslåing blir vi et stort forbund i privat sektor med nærmere 80 000 medlemmer. Det skaper styrke og synergier. Det gir oss en helt annen tyngde og gjennomslagskraft enn det vi har i dag, så dere – vi har ikke et medlem å miste for å bevare denne styrken og tyngden.  

Vår historie er stolt og etter hvert 72 år gammel.

For å bygge landet etter krigen var det behov for flere ingeniører, ledere og tekniske funksjonærer. Mange i LO mente at LO også skulle inkludere disse gruppene for å speile bredden i arbeidslivet og beholde sin politiske innflytelse. Mange var også skeptiske til å slippe til funksjonærer i LO på den tiden.

Ideen om et eget funksjonærforbund i LO vant frem til slutt.

Ett av argumentene var at andel funksjonærer økte i arbeidslivet – ikke ulikt slik vi ser i dag.

FLT har i alle år kjempet for et tilfredsstillende tariffsystem, det som vi kjenner som det horisontale tariffsystemet, og vi fikk en landsomfattende tariffavtale først på begynnelsen av 1960 tallet, men hovedavtalen fikk vi ikke på plass før så sent som i 1978 selv om hovedavtalen så dagens lys i 1935.

Vi har ikke alltid fått vår rettmessige plass. Fortsatt mener mange at de ansatte skal organiseres på en måte som gjør at alle omfattes av en avtale på virksomheten, industriforbundsformen også kalt av enkelte, altså det vertikale tariffsystemet.

FLT derimot ønsker å holde fast ved det horisontale avtalesystemet i privat sektor, altså at tariffavtalene ikke skal favne alle på arbeidsplassen, men er knyttet og tilrettelagt til roller og oppgaver i virksomhetene.

Fellesforbundet har aldri gitt opp industriforbundsformen som vil kunne undergrave vårt eksistensgrunnlag. Uten å møte denne endringen som Fellesforbundet har fått gjennomslag for, vil vi miste mye av rekrutteringsgrunnlaget vårt.

Vi må trygge avtalene våre, vår plass i LO, og det tariffsystemet vi tror på.

Dette er det tungt å stå i alene og forsvare!

I den store verden rundt oss er det ikke store endringer fra landsmøtet i fjor, det er fortsatt usikkerhet rundt energitilførsel og priser, det er fortsatt krig i Europa og i tillegg er det igjen en grusom konflikt i Midtøsten, historisk lav kronekurs, en nasjonal beredskap som det stilles spørsmål ved.

Vi er i en tid der vi ser økte priser – renter og inflasjon. Det er et nivå som mange av dere som sitter i salen ikke har opplevet før og derfor er det viktigere enn noen gang å være en del av det kollektive felleskapet.

Streiken i mellomoppgjøret viste det. Vi fikk gjennomslag for våre krav, og vi stod sterkt sammen i LO-familien, ikke minst lokalt mange steder med Industri Energi.

Trygg økonomisk styring er viktig både for våre medlemmer og deres virksomheter. Vi skal også for fremtiden stå sammen og bidra med vårt, for å støtte vårt felles syn om at LO-felleskapet kan ta ansvar for en fornuftig lønnsdannelse i landet.

Norges bank skal ikke styre Norge.

Som Peggy sier:

«Den norske modellen har tatt oss gjennom kriser før, og skal gjøre det igjen. Da kan vi ikke ha en overdommer på Bankplassen, som kjører sitt eget løp».

Det er viktig å få kontroll på norsk økonomi. Det er den kollektive fornuften som må råde, som en tidligere LO leder uttalte.

Gang på gang kommer Norge høyt opp på listene over hva som er verdens beste land å bo i. Vi tar det noen ganger som en selvfølge, men slik er det ikke. Den norske modellen er sentralt i dette.

Hva er egentlig den norske modellen? LO forklarer det fint:

 • Økonomisk styring. Det innebærer orden i pengebruken, nok skatter, åpen handel og flest mulig i jobb.
 • Et organisert arbeidsliv. Det innebærer faste og lærende jobber, sterke og ansvarlige parter i arbeidslivet og en koordinert lønnsdannelse.
 • Offentlig velferd. Det innebærer helse og skoler, trygder og pensjon, hjelp til jobb – ordnet av stat og kommune.
 • Aktiv inkluderings- og kompetansepolitikk. Det innebærer forbyggende arbeidsmiljøarbeid og å sikre at befolkningen er godt nok rustet til å ta del i et kompetansekrevende arbeidsliv.

Alle disse punktene kan settes under press. Av folk som vil i en annen retning enn oss.

Blant annet har Industri Energis medlemmer i SLB UK vært i streik siden 31. mars. Kravet er tariffavtale for de ansatte. Det er en streik vi støtter.

Lav organisasjonsgrad truer den norske modellen og flytter makten fra arbeidstakere til arbeidsgivere.

Derfor er det viktig at fagforeningsfradraget er øket.

Organisasjonsgraden er størst i offentlig sektor med om lag 80 prosent, og under 40 prosent i privat sektor. Det gir oss noe å strekke oss etter.

Det er urovekkende at organisasjonsgraden er lav særlig i forhold til de unge, fordi de unge er fremtiden og er de som skal føre den norske modellen videre.

Vi vet heldigvis at viljen til å organisere seg øker med tid i arbeidslivet.

Derfor er jeg fornøyd over å legge frem et forhandlingsresultat som er sterkt og tydelig når det gjelder fremtidig studentmedlemskap og satsing på de unge fremover.

Landsmøte.

Været er uforutsigbart – Framtiden er mer uforutsigbar.

En ting skal være klart.

FLT er tydelig på at vi skal utvikle, ikke avvikle, olje- og gassnæringen                   

OG  –  Det blir ikke noe grønt skifte uten oss. Fordi det er vi som omstiller Norge.

Fremveksten av ny fornybar energi, industri, batteriindustri, nye teknologiske produkter og løsninger i bedriftene – er det vi som sikrer.

Enten det være seg havvind eller fangst og lagring av Co2 hviler mye av denne teknologien på dagens industri sine skuldre.

Vi har sammen høye mål og mange saker vi ønsker gjennomslag for:

Det må bli bygget ut mer kraftproduksjon, det må satses på energieffektivisering og det må være raskere nett.

Og det må være en energipolitikk som er et konkurransefortrinn for vår industri slik det har vært i tiår etter tiår. Vi ønsker reforhandling av utenlandskablene. Vi ønsker ikke flere utenlandsforbindelser.

Ett av kravene vi felles skal stille er, og det allerede i statsbudsjettbehandlingen:

Ikke kutt i Co2 kompensasjonsordningen.

CO2-kompensasjonen er en viktig forutsetning for at Norge kan være Europas største leverandør av aluminium, silisium, ferrolegeringer, kobber, nikkel og sink.

Det er et hovedkrav til statsbudsjettet fra oss alle, ikke sant Frode?

Det at vi lever i en krevende tid, betyr ikke at vi trenger mindre fagbevegelse, men mer.

Nye arbeidsplasser kommer til, nye mennesker skal organiseres, og de er oftere funksjonærer enn tidligere. Vi har vår plass, og det skal vi også ha i fremtiden.

Og i et kaotisk bilde, så kan fagbevegelsen bidra til stabilitet.

Til ansvarlighet.

Til omstilling.

Våre bedrifter skriker ikke bare etter en trygg økonomisk styring med forsvarlig uttak fra oljefondet. De skriker også etter kompetanse.

En av hjertesakene til forbundet er fagskoler. En av to bedrifter har behov for folk med fagskoleutdanning. De trenger den kompetansen for å utnytte sitt potensiale.

Foreløpig har vi fått politisk gjennomslag for en opptrappingsplan for fagskolene. Den er ikke veldig ambisiøs. Den har allerede et etterslep på 2 000 plasser.

Vi mener det totale etterslepet er på 70 000 plasser, for i dag er det omlag 30 000 fagskoleplasser som også er all time high. Det hjelper å påvirke, i 2017 var det 17000 fagskoleplasser.

Men vi skal ha like mange plasser i fagskolen, som et nytt stort forbund skal ha som mål på antall medlemmer. 100 000 fagskoleplasser og 100 000 medlemmer i det nye forbundet!

Kjære landsmøte.

Juvelen i vår krone er ikke veldedighetsarbeid.

Det er solidaritet. Det heter ikke de og oss. Det heter vi.

En av de tingene jeg er stolt over, er at et nytt storforbund er fundamentert på en solidarisk holdning.

Men stolt blir jeg også når jeg ser våre medlemmer i arbeids- og inkluderingsbransjen. De har satt tydelige krav til et nytt stort forbund sammen med andre mindre overenskomstområder.

Det at disse gruppene har relativt sett få medlemmer i forhold til de største, betyr ikke at de er små og ubetydelige. Vi trenger en styrket arbeidsinkludering for å nå samfunnets og våre mål, vi trenger medlemmene i Staten og vi trenger hotell og restaurant folka. Vi trenger mangfold.

Det er ikke de og oss, det er VI!

Nå blir det en egne samarbeidskomiteer og forum, og en mulighet for å få gjennomslag for bransjens rammebetingelser på en ny og spennende måte.

Grip den og jobb videre, dere gjør en fantastisk god jobb og hvorfor skal ikke dette engasjementet videreføres? Men det gjelder som før, det er dere som best vet hvor skoen trykker og det er dere som best vet å uttrykke og finne løsningen på det.

Landsmøte.

Det er mye som jeg skulle sagt, og det er mange ønsker for fremtiden. Mye jeg kunne sagt mye mer om, som politiske prioriteringer og arbeidsoppgaver, disse står som vedtatt for et år tilbake gjennom prinsipprogram, industripolitisk plattform og uttalelser som videreføres.

Jeg har forsøkt å dra frem de store linjene, så skal vår nye ledelse ta for seg mer av detaljene for fremtiden etter hvert.

Jeg vil med dette erklære FLT sitt ekstraordinære landsmøte for åpnet!

Takk for oppmerksomheten.

For tiden er det høring på transportetatenes utredninger i forbindelse med neste nasjonale transportplan. FLT ønsker mer satsing på næringsveier. Det vil si veier som er av betydning for næringslivet.

Det vil lønne seg: Verdien av varer og tjenester er beregnet til 700 milliarder kroner årlig. Beregningsmetodene for å beregne nytteverdi av transport, har tatt utgangspunkt i persontransport. Det har betydning for hvordan næringslivet er blitt prioritert, eller mer korrekt; ikke har vært prioritert i transportpolitikken.

Ofte arbeider FLT sine medlemmer i virksomheter hvor det er dårlige veier til og fra disse lokasjonene. Analyser viser at veistandarden er en av grunnene til at næringslivets og Norges konkurranseevne svekkes.

Veinettet må videreutvikles med særlig fokus på næringslivet. Dette forsterkes i det at det er ventet stor økning av både person- og godstransport på vei.

FLT er bekymret for at det blir en ny prosess der fylker og kommuner skal forespørres om de har veistrekninger som de ønsker overført til staten for å sikre konkurranseevnen til næringslivet.

FLT ønsker at konkrete veistrekninger kartlegges, og overføres til staten etter en prioriteringsliste. Vi ønsker et eget kapittel i Nasjonal Transportplan (NTP) som drøfter problemstillingen med løsninger på hvordan vi kan sikre godstransporten på en bedre måte. Det må utarbeides en portefølje, basert på nytten for næringslivet.

Det samme må gjøres med samfunnskritisk infrastruktur. Den geopolitiske situasjonen har endret seg. NTP må kobles mot forsvarsbudsjettet for å styrke veinett som er brutt ned av tung transport. Telerestriksjoner er fjernet og det ødelegger veinettet ytterligere.

Budsjett for forsvar, næring og fiskeri må i flere områder sees i sammenheng. Transport av tungt militært materiell bryter ned lokalveinett i områder der det øves og fraktes utstyr.

Nedbryting av veinett gjelder hovedveistrekninger, men mest på fylkes- og kommuneveinettet. Det må derfor også satses på fylkes- og kommuneveier som har en slik funksjon.

Vi ønsker å styrke næringslivets konkurransekraft og gode og trygge veier er en del av dette.

Ukraina inn i IndustriAll Europa.

IndustriAll representerer 50 millioner arbeidstakere i 140 land og er en kraftfull aktør i global solidaritet. Organisasjonen tar opp kampen for bedre arbeidsforhold og fagforeningsrettigheter over hele verden.

Denne uken gjennomførtes Mid-Term konferanse for den europeiske delen av IndustriAll. FLT var på konferansen. På dagsorden stod en ny strategiplan og fagforeningsmakt, men det var den Ukrainske delegasjonen som etterlot sterkest inntrykk den første dagen.

Det ble vist en videohilsen til IndustriAll Europa. Filmen viste krigens herjinger. Veleriy Matov og Nataliya Levytska talte om situasjonen i landet. De to snakket om hvordan unge menn, vokst opp i et fritt Ukraina, mister livet i krigen. De pratet om tapet for familiene og den unge generasjonen. Om deportasjon av barn til Russland.

Fagforeningen jobber overfor myndighetene, men arbeidet er sterkt preget av krigen. Mange Fagforeningskamperater er ved fronten. Det er mangel på energi og det meste for å holde krigen i gang. Minst 300 medlemmer av gruvearbeidernes fagforening har blitt drept på grunn av den russiske invasjonen. Mange er blitt satt fast i gruver på grunn av bombing. Neste vinter blir vanskelig. Særlig med bombingen av infrastruktur som elektrisitet og sykehus. Fagforeningens oppgaver er også å støtte forsvaret, og å bidra med ressurser til krigen, kunne de to fortelle.

Delegasjonen snakket om Russland som en atomterrorist. Betydningen av at det blir gjennomført rettssaker om krigsforbrytelser i fremtiden ble fremhevet. Russland må bli stilt til ansvar. Kravet nå er at Russland skal trekke seg ut av Ukrainia. 

FLT har vært med å bidra til at den Ukrainske fagbevegelsen blir ønsket velkommen inn i IndustriAll Europa og kunne delta på konferansen gjennom støtte til transport og overnatting.. Og har selvsagt støttet kravet til IndustriAll Europe om at Russland må trekke seg ut av Ukraina.

Ny strategisk plan

70 talere gav sitt syn på strategisk plan. Det er fortiden er mange kriser samtidig: Krigen, energisituasjonen og klimakrisen. Den geopolitiske situasjonen med et sterkt Europa var en del av debatten. Bærekraftig industri sosial rettferdighet og fagbevegelsens rolle er viktige stikkord i strategiplanen.  Strategiplanen handler også om å bygge kraften til fagforening og skape grunnlag for et godt samfunn for alle.

Bygge fagforeningsmakt

Et annet tema på kongressen, handlet om fagforeningsmakt. De faglige rettigheter blir utfordret på mange områder og i mange land. Det handler om en lønn å leve av, sosial dumping, redusert jobbtrygghet, begrensninger i streikeretten og mangel på dialog med arbiedsgiver. Debatten viste at det fortsatt er en lang vei å gå for mange for å få økt fagforeningsinnflytelse, men at det gjøres mye godt arbeid rundtomkring.

For mere informasjon – se industriAll – Europe | NEWS

I forrige uke annonserte regjeringen at ungdomsgarantien skal trappes opp. I statsbudsjettet for 2024 skal den utgjøre 380 millioner, opp fra 175 millioner i 2023. Dette tilsvarer omtrent 360 nye ungdomsveiledere i Nav.

Regjeringen mener dette vil sikre bedre oppfølging av unge som er ferd med å falle utenom arbeidslivet.

Det er ingen som er imot en ungdomsgaranti. Alle vet at det nærmest er et underskudd på veiledere i Nav. Og hvis man først skal forsterke innsatsen mot en gruppe, så er de unge verdt å prioritere.

Problemet med regjeringens ungdomsgaranti er at den kan splitte de unge som står utenfor arbeid i to separate grupper. Hvis disse gruppene ender opp med å måtte kjempe mot hverandre om ressurser i statsbudsjettet, kan det ende ganske dårlig for regjeringens satsing.

Hvem er så disse to gruppene?

Den første gruppen består av unge som er i ferd med å falle utenfor, men som likevel ikke har utviklet tunge helsevansker og sosiale utfordringer. Disse ungdommene står nærmere arbeidslivet, og trenger først og fremst informasjon, støtte og veiledning for å finne riktig karriere- og utdanningsvei.

Noen steder må man vente over ett år på tiltaksplass. Ventetiden i utenforskap er i seg selv sykdomsfremmende og arbeidsekskluderende.

Og rett skal være rett. Hvis regjeringens ungdomsgaranti virker etter hensikten, vil denne gruppen kunne nyte godt av den. Forhåpentligvis vil de oppleve at køene inn til en time hos en ungdomsveileder i Nav vil bli kortere.

Den andre gruppen består av unge som for lengst har falt utenfor arbeidslivet. Mange av dem har ikke bare falt. Fordi det ikke er et tilstrekkelig apparat klart til å ta dem imot tidsnok, har de truffet gulvet med et smell.

I denne gruppen finner vi unge som lever med sammensatte utfordringer. De har gjerne både sosiale- og helsemessige problemer, ofte også lese- og skrivevansker. Dette mønsteret kan heldigvis brytes hvis de får oppfølging i tide. Denne gruppen trenger ekstra tett, tverrfaglig og individuell oppfølging over tid. For disse holder det ikke lenger med en ungdomsgaranti som gir tilgang på en veileder i Nav. Det må betydelig sterke virkemidler til.

I årets statsbudsjett er 175 millioner avsatt til ungdomsgarantien. Samtidig har regjeringen kuttet i det overordnede tiltaksbudsjettet med nesten en halv milliard. Dette har ført til at tiltaket for de aller mest sårbare, kalt arbeidsforberedende trening (AFT), har krympet med over 500 plasser på ett år.

Arbeidsforberedende trening er blitt et tiltak for unge mennesker og skreddersydd for de som trenger ekstra tett oppfølging. Køene inn til arbeidsforberedende trening er allerede lange. Noen steder må man vente over ett år på tiltaksplass. Ventetiden i utenforskap er i seg selv sykdomsfremmende og arbeidsekskluderende.

Vi er urolige for at regjeringen i neste års statsbudsjett vil finansiere ungdomsgarantien ved å fortsette kuttene i arbeidsmarkedstiltakene. Dette vil unektelig ramme de som trenger tett og brei støtte for å komme i arbeid. Vi mener arbeidsmarkedstiltakene i stedet må brukes mer aktivt til å gi flere mennesker en sjans i arbeidslivet, uansett om de i utgangspunktet står langt unna.

Hvis vi ikke gjør dette, vil spriket mellom utsatt ungdom som har kortere vei inn til arbeidslivet og de unge som har en betydelig lengre vei å gå, bare øke og øke. Paradoksalt vil ungdomsgarantien ende opp med å produsere flere unge uføretrygdede.

For å løfte de som sliter aller mest, må vi styrke det totale tiltaksbudsjettet. Dette vil komplettere ungdomsgarantien fordi vi samtidig sikrer et apparat som kan levere tiltak og oppfølging til dem som trenger det mest.

Det vil også svare ut en kjerneverdi i velferdssamfunnet vi ønsker å bevare: at vi står opp for dem som trenger det mest

Det pågår for tiden en debatt om arbeidslinja. FLT ønsker ikke å skrote den, fordi arbeidslinja sikrer et søkelys på arbeid til alle. En rekke av FLT sine medlemmer arbeider for at de som er aller lengst unna arbeidslivet skal komme i jobb eller utdanning.

Det skjer gjennom kommunalt eide og ideelle tiltaksbedrifter. De er en suksess. Om lag 50 prosent av de som har fått dette tilbudet kommer i arbeid eller utdanning.

Det må gå an å ha to tanker i hodet samtidig. Vi skal sørge for både ytelser til de som går på trygd, men vi må også ha ei arbeidslinje som sikrer at folk får en bro over til arbeidslivet. Hvis vi gir opp arbeidslinja, gir vi også opp slike tiltak som er ment å få folk i jobb! Det må de som ønsker å skrote arbeidslinja svare på.

Arbeid er et gode for oss alle. Det å jobbe og holde kontakten med arbeidsplassen og arbeidslivet bidrar til at folk blir raskere friske dersom de er syke. Lange sykemeldinger og utenforskap forsterker opplevelsen av sosial isolasjon og passivitet.

Arbeid gir mening, følelse av identitet, tilhørighet, sosialt nettverk, sosial støtte, mestring og selvfølelse. Arbeid er med på å fremme trivsel i hverdagen og en god psykisk helse.

Det er derfor vi mener arbeidslinja er viktig. Ikke bare er det bra for den enkelte, det er også viktig for samfunnet som helhet. Det er behov for mer arbeidskraft og flere hender i arbeid. Det blir flere og flere eldre, og færre og færre som kan ta vare på de eldre og utføre alle de oppgavene samfunnet trenger.

Får vi ikke flere i arbeid så klarer vi ikke å opprettholde velferdsstatens nivå eller forbedre det. I 2030 vil 1,2 millioner nordmenn være pensjonister. Det er ikke bare i Norge at aldring er en utfordring, det er en trend i resten av Europa. Det betyr at importert arbeidskraft er ikke løsningen alene. Vi må sikre arbeid til flere.

Arbeidslinja betyr at virkemidler og velferdsordninger utformes slik at de støtter opp under målet om arbeid til alle. Vi må holde fast på en politikk som bidrar til yrkesdeltakelse. Dette er også en viktig del av debatten om arbeidslinja.

Gratulerer til Fagskolen i Viken. De dropper nå alt av egenbetaling for studentene. Slik blir også HYU i området gratis for studentene. All heder til dem som har fått det til, og begrunnelsen fra rektor om at gratisprinsippet også bør gjelde for den yrkesfaglige varianten av høyere utdanning, og ikke bare den akademiske.

Studerer du ved høyskole eller universitet betaler du ingen form for skolepenger. Sånn er det ikke om du dybdespesialiserer deg, og bygger på et fagbrev for å bli fagskoleingeniør eller leder. Da må du betale deler av utdanningen din som egenbetaling.

Hvorfor? Fordi finansieringssystemet for HYU er annerledes. Og grovt underfinansiert sammenliknet med det akademiske.

Det er ikke enkelt å finansiere en to-årig teknisk fagskoleplass. Så mye som 4 av 10 kroner må sikres som lokalpolitiske kompromissløsninger. Ofte i konkurranse med midler til lekeplasser, sykehjem og kulturtilbud i fylket. I akademia sikres fullfinansiering av studieplasser over statsbudsjettet som en kombinasjon av resultatbaserte indikatorer og lærestedets historikk.

For akademia praktiseres også prinsippet om «åpen ramme»: Dersom lærestedet tar inn og uteksaminerer flere studenter (les: «produserer») flere studiepoeng enn antatt, får de også økonomisk uttelling for det. Finansiering av HYU foregår etter andre prinsipper. Her er rammen lukket for fagskolene fra år til år.

Slik henger grunnlaget og muligheten for vekst og utvikling tett sammen. Politisk er finansieringen strukturert og prioritert i favør akademia. Og på bekostning av yrkesfaglig spesialisering.

Eneste grunn til at Viken nå kan kutte egenandelen er dermed at de har en relasjon med fylket som stiller opp med nødvendige penger.

Saken synliggjør godt urettferdighetene som vil fortsette om ikke noe gjøres: På andre kanter av landet, der fagskolen ikke har samme posisjon som i Viken vil jo ikke dette gå, og dermed produsere geografisk baserte urettferdigheter. Skal du ha gratis HYU – sørg for at du er født og oppvokst på Kongsberg, lissom, ellers kan du ha det så godt…!

Det er når vi trenger flere med HYU for å ta oss gjennom grønt skifte og elektrifisering at vi må tenke oss om.

Vi burde vi gi flere enn heldige i østlandsområdet anledning til gratis erfaringsbasert og praksisnær spesialisering. Det vil være en samfunnsinvestering med skikkelig god avkastning.

Russere som bor og oppholder seg i Norge kan heller ikke bære ansvar for Putin sine krigshandlinger. Det er viktig at vi tar vare på hverandre. At vi fordømmer Russlands militære angrep på Ukraina på det sterkeste, må det ikke være tvil om. Angrepet er et alvorlig brudd på folkeretten og får dramatiske konsekvenser for befolkningen i Ukraina.

Samtidig er det viktig å få frem at det ikke er russiske folk vi reagerer mot. Verken russiske barn i Norge eller russere flest har skyld for krigen som nå utspiller seg. Ingen her til lands skal klandres for hva som foregår i Kreml. Vi må huske at det er en dag i morgen òg. Vårt felles mål er verdensfred og respekt for våre medmennesker.

Les også:

I disse dager pågår det en heftig debatt i mediene angående strømprisene for private husholdninger og vi er enige om at det må settes inn kraftige tiltak. FLT ønsker i tillegg å løfte inn et viktig aspekt i debatten: Situasjonen for industrien. Det er to faktorer som bekymrer oss, det ene er hvem som skal eie de naturgitte ressursene. Det andre er hvordan billig og nok energi skal sikres i framtiden i samfunnet vårt.

Mange valg gjort i norsk industripolitikk har vært svært riktige. Industrihistorien basert på vannkraften kjenner vi. Stortingsrepresentant og senere statsminister, Gunnar Knutsen (V), skrev allerede i et brev til Stortinget i 1892 sine tanker om vannkraften. «Vannkraft som nå spilles ut uten verdi i avsidesliggende daler, vil uten tvil i fremtiden kunne utnyttes til drift av industrielle anlegg, drift av jernbaner, belysning og fremstilling av metaller». Jeg er ikke sikker på om alle er like klar over hvilken rolle den naturgitte energien har gitt oss med oppbyggingen av velferdssamfunnet vi har i dag.

Et annet banebrytende vedtak kjenner vi fra oljepolitikken: at en størst mulig andel av inntekten eller renten fra oljen skal tilfalle staten, og skal deles likt og jevnt i hele det norske samfunn.

Spørsmålet vi nå bør stille oss er om lovverket for alle former for energi sikrer allmenheten og befolkningens rettigheter til energien.

Industrien i Norge er avhengig av billig kraft, det er grunnen til at vi har industri, at industri har blitt etablert i Norge og at vi fortsatt har en del industri som er avhengig av stabil og billig kraft som driftsforutsetning.

Dermed ikke mulig å overse problemstillingen med økende pris, og jo lenger prisen er høy, jo flere vil slite med å betale regningene og få gode kontrakter. At prisen på energi går opp, påvirker konkurranseevnen til industrien i negativ forstand. Det påvirker Norges eksport, men også muligheten for å tiltrekke og beholde industri i Norge.

Det vi konstaterer er at dagens kraftregime ikke sikrer tilgangen til billig energi godt nok. Det er ikke riktig at bransjen skal ha som oppdrag å få prisene på energi opp ved å kjøre ned vannreservoarene. Prisene vi ser på kraft nå om dagen må være på grunn av etterspørsel er større enn det som kan leveres. Når vi vet vi har svarene forstår jeg ikke at det ikke satses. Det må bygges ut mer og vi ligger på etterskudd!

Billig kraft er viktig, men det er også viktig at vi har nok kraft. I 2020 hadde Norge en produksjonsrekord på 154 TWh. Men selv med dette, vil det ikke være nok kraft i 2030 uten satsing. Kraftbehovet er beregnet til 170-190 TWh i 2030. Det økte behovet for kraft skyldes blant annet elektrifiseringen av transport og industri. Mye er uavklart i å faktisk sikre økningen i produksjonen.

Vi undres på hvordan energien vi i mellomtiden har skal brukes og fordeles når det er økende etterspørsel?

Spørsmålet som må også besvares er: Er det riktig å satse på datasentre som sluker energi kontra batterifabrikker med større ringvirkninger? Hva med elektrifisering av sokkelen? Det vil måtte foretas prioriteringer hvis vi skal beholde den naturgitte fordelen landet har, og det haster å øke energiproduksjonen.

Det er ikke mulig å diskutere energipolitikken uten å drøfte Norges forhold til EU, og EØS-avtalen. EØS-avtalen sikrer norsk industri avgjørende tilgang til markeder. Men det er et handlingsrom i avtalene og beslutninger som må fattes som påvirker forholdet vårt til EU. Vi forventer at den varslede energikommisjonen drøfter også hva slags handlingsrom EØS avtalen gir oss i energipolitikken, og hvordan vårt forhold til Europa skal være på dette området, herunder en evaluering av utenlandskablene.

Energiressursene Norge råder over, og fordelingen av dem er for viktige til at de kan skusles bort. Det haster å ta de grepene som er varslet i Hurdalsplattformen på energipolitikkområdet.  Om det ikke tas grep nå vil vi være inne i en ond sirkel, industri flagger ut, vi får ikke nyetableringer den grønne omstillingen vil stoppe opp og hvem har da råd til å betale for den dyre kraften?

En kortversjon av dette blogginnlegget var i Dagsavisen 4. januar 2022.

Brev til statsråd: FLT er bekymret over energiprisene,
Statsråd svarer FLT om energiprisene

— Våre medlemmer er bekymret for strømprisen og melder om det til forbundsledelsen. FLT har allerede løftet inn for LO den krevende situasjonen til enkeltpersoner og industrien med mangelen på og prisen på energi. Jeg stilte spørsmål rundt dette til statsministeren forrige mandag, og regjeringen har lovet å senke avgiften til staten på strøm og at regjeringen skal se videre på utfordringene, sier Ulf Madsen.

— Vi ønsker for industriens også langsiktighet for energiforsyningen, og vi ønsker en debatt angående bruken av energien, altså hvordan energi prioriteres. Vi har skrevet om dette i en industripolitisk plattform, og håper vi får diskusjoner omkring denne. Billig og nok kraft er en av FLT sine hovedsaker i det politiske arbeidet, og vi håper på videre gjennomslag, avslutter Madsen.

Les også: 

Billig og nok energi!