Nyheter > STREIK: Spørsmål og svar

Det ble enighet mellom partene 20. april og streiken er over

Grunnleggende om streiken

Hvorfor streiker vi?
Fordi motparten vår, NHO, ikke har møtt våre krav om en rettferdig lønnsøkning som vil gi økt kjøpekraft.
Mens toppledere i næringslivet har fått over 20% lønnsøkning det siste året, har vanlige lønnsmottakere faktisk gått ned i lønn.

Hvordan avsluttes streiken?
Enten ved at LO og NHO blir enige gjennom forhandlinger, frivillig eller tvungen mekling, eller ved lønnsnemd.

Hvem besluttet streiken?
LO’s forhandlingsdelegasjon forhandler på vegne av medlemmene. Der er FLT representert.

Hvem er tatt ut i streik?
1362 FLT-medlemmer underlagt overenskomstene for Tekniske funksjonærer, Arbeidsledere Byggfag og Arbeidsledere Hotell og Restaurant med NHO som nå er i streik.

Hvordan skaffer jeg meg nødvendig informasjon under streiken?
Hos lokal tillitsvalgt/klubb, flt.no eller www.lo.no.

Vi anbefaler også å følge med på www.frifagbevegelse.no

Hvem skal uttale seg til media under streiken?
Henvis gjerne til FLTs presseside, eller ta kontakt selv. Medier kan også henvises til LO.

Hvor finner jeg oversikt over hvilke dispensasjoner som er gitt?
Dispensasjonssøknader godkjennes av NHO og LO. Før LO godkjenner søknaden vil forbundet bli kontaktet, som igjen kontakter lokal tillitsvalgt for avklaring. Dersom det kommer henvendelser om dispensasjonssøknader i din bedrift kan du kontakte forbundet direkte på mekling@flt.no

Kan arbeidsgiver stenge av klubbkontoret, som ligger i bedriftens lokaler, under streiken?
Ja. Derfor bør klubben sørge for alternative lokaler i god tid før streiken.

Om streiking generelt

Kan jeg slippe å streike, selv om jeg blir tatt ut i streik?
Nei. Alle som er omfattet av streiken må streike.

Hva slags oppgave har streikevaktene?
Sørge for at ingen utfører streikerammet arbeid. Streikevakter skal opptre med ro og verdighet og sørge for å unngå tilspissede situasjoner.

Hva er streikebryteri?
Det er hvis arbeidstakere som ikke er omfattet av konflikten utfører arbeid som ellers utføres av de streikende. Forsøk på streikebryteri skal straks meldes til klubb- eller avdelingsstyre. Dersom man ikke klarer å stoppe streikebryteri lokalt, må forbundet underrettes.

Kan daglig leder og andre ledere utføre streikerammet arbeid?
Daglig leder kan utføre slikt arbeid. Etter LOs syn kan ikke øvrige ledere utføre slikt arbeid.

Hva skal vi som streiker gjøre mens streiken pågår?
Du skal sørge for å holde deg orientert om streiken. I tillegg skal du følge instruksene fra lokal streikekomite. Du skal også delta på streikemøter og stå streikevakt. Streik er arbeidskamp, ikke ferie.

Sjefen min vil at jeg skal jobbe litt hjemmefra under streiken. Svare på mail osv. Er det ok?
Nei, det er ikke ok. Når du er i streik, skal du ikke utføre noe slags arbeid. Dette gjelder også å svare på mail, være tilgjengelig på telefon eller deltakelse på møter ifm arbeidet.

Hva skal jeg gjøre hvis jeg er på tjenestereise når streiken bryter ut?
Ta kontakt med arbeidsgiver og avslutt arbeidet umiddelbart.

Jeg er ikke tatt ut i streik. Kan jeg bli ilagt ekstrakontingent på grunn av streiken?
Ja, det kan du. Det er det enkelte forbund som gjør nødvendige vedtak om dette.

Jeg har betalt mobiltelefon av min arbeidsgiver. Kan jeg fritt benytte denne under streiken?
I utgangspunktet nei. Det er avhengig av hvilken avtale du har om bruk av bedriftens mobiltelefon.

Rettigheter og plikter under streik

Hvorfor får andre fra andre forbund mer eller mindre i streikebidrag enn meg?
Det enkelte forbund har sine egne bestemmelser for hva som gis i streikebidrag.

Hva får jeg i streikebidrag?
Kr. 6 250,- i uken for FLT’s medlemmer som er i streik. Beløpet er skattefritt. Les mer her.

Hvordan utbetales streikebidraget?
Ved utbetaling av streikestønad er det avdelingene som samler inn og sender inn vedlagte streikelister for alle bedriftene som har medlemmer i streik i sin avdeling.

Kan arbeidsgiver permittere arbeidstakere som ikke er tatt ut i streik?
Arbeidstakere som ikke er omfattet av konflikt i egen bedrift kan permitteres etter Hovedavtalens §7, forutsatt at de ikke lenger kan sysselsettes på rasjonell måte. Det skal i så fall gis 14 dagers varsel.

Konflikt i annen bedrift kan føre til slike vanskeligheter at det kan gi saklig grunn til permittering etter Hovedavtalens §7. I slike tilfeller gjelder ikke regelen om 14 dagers varsel, men bedriften er forpliktet til å gi det varsel som er mulig.

Jeg er permittert på grunn av streiken. Har jeg rett til streikebidrag?
Permitterte arbeidstakere må søke dagpenger fra NAV. Dersom søknaden om dagpenger skulle bli avslått kan man søke streikebidrag fra forbundet.

Hva skjer hvis jeg har fått innvilget ferie i det tidsrommet streiken skjer?
Ferieloven fastsetter at ferien skal avvikles etter lovens alminnelige regler også ved lovlig arbeidskonflikt. Feriegodtgjørelse utbetales på vanlig måte.

Hva skjer hvis jeg blir syk mens jeg streiker?
Du har krav på sykepenger dersom du ble sykemeldt før arbeidsstansen. Dersom du blir syk etter at arbeidsstansen har startet, har du ikke krav på sykepenger.

Hvilke regler gjelder for lærlinger i forbindelse med streik?
Lærlinger blir i utgangspunktet ikke omfattet av arbeidskonflikter, med mindre de er særlig nevnt i plassoppsigelsen. Mer informasjon om lærlingers stilling under arbeidskonflikt finnes i Hovedavtalens § 3-2.

Jeg vil ikke streike og vil melde meg ut av forbundet?
Du står fritt til å melde deg ut, men du vil fortsatt måtte streike på lik linje med øvrige berørte medlemmer. Dette følger av Arbeidstvistloven § 7:
§ 7. Virkning av utmeldelse av fagforening eller arbeidsgiverforening. Et medlem eller en underavdeling av en fagforening eller arbeidsgiverforening blir ikke ved utmeldelse eller eksklusjon fri for sine forpliktelser etter de tariffavtaler som gjelder for foreningen ved uttredelsen.

Bestemmelsen innebærer at du som medlem ikke fritas for dine forpliktelser etter tariffavtalen selv om du melder deg ut. Å streike ved en konflikt er en slik forpliktelse.

Utmelding vil også ha økonomiske konsekvenser for deg. I og med at du er tatt ut i streik opphører arbeidsgivers lønnsplikt for deg inntil streiken er over. Utmelding fra forbundet endrer ikke dette. Forbundet vil heller ikke være pliktig til å utbetale streikestøtte til arbeidstakere som ikke er medlemmer.

(Oppdatert onsdag 20 april kl. 21:30)