Nyheter > Tid for årsmøter

Nyttig om årsmøter i avdeling og bedriftsgruppe

Forbundets vedtekter er et viktig verktøy å bruke når man skal forberede og gjennomføre årsmøter, enten det er i avdeling eller bedriftsgruppe. Les vedtektene før dere begynner med årsmøtet. Når årsmøtet er avholdt er det viktig at dere sender inn skjema for valg av styre. Se skjemaer her.
  • Avdelingene i FLT skal avholde årsmøte innen 31. mars.
  • Årsmøtet skal innkalles med minst 14 dagers varsel. Saksliste og frist for innsendelse av forslag skal fremgå av innkallingen.
  • Da man ønsker forutsigbarhet på årsmøtet, må sakslisten ikke være oppført med posten ”eventuelt”.
  • Årsmøtet fastsetter avdelingskontingent utover landsmøtets fastsatte minimumskontingent.
  • Årsmøtet behandler beretning, regnskap og innkomne forslag.
  • Årsmøtet kan beslutte å opprette egen pensjonistgruppe.
  • Årsberetning, regnskap og melding om valg sendes inn til forbundet senest en måned etter avholdt årsmøte.
  • Eventuelle endringer i avdelingskontingentens størrelse må meldes særskilt til forbundet sentralt på postkasse@flt.no. Kontingentendringer vedtatt på avdelingens årsmøte utover minstekontingent effektueres fra 1.1.2021
  • Bedriftsgrupper: I henhold til rammevedtektene for bedriftsgrupper skal årsmøtene i disse normalt avholdes innen utgangen av februar. Det er også her viktig at vi får melding om hvem som er valgt i de forskjellige bedriftsgruppene.

Ta smittevernhensyn på årsmøtene

Da vi fortsatt er inne i en pandemi er det viktig at årsmøtene avholdes i henhold til gjeldende smittevernregler. Enten ved å finne lokaler med nok plass til å holde god avstand der fysiske møter er mulig eller ved å gjennomføre møtet digitalt. Alle avdelinger tar adgang til Teams gjennom sin flt.no-e-postadresse. Forbundet har tidligere sendt ut informasjon om dette.

Bestilling av jubilantmerker og diplomer

I forbindelse med årsmøter/hedring av jubilanter i avdelingene får forbundet mange henvendelser om merker og diplomer. Forbundet ber om at disse henvendelser gjøres skriftlig og sendes til forbundet sentralt enten per e-post: postkasse@flt.no eller per post: FLT, Postboks 8906, Youngstorget, 0028 Oslo.

Les også:

Styrearbeid og møter