Nyheter > Søk kulturstøtte nå

Hvem kan få kulturstøtte?

Kulturstøtte kan tildeles grupper, organisasjoner eller institusjoner som arbeider for å fremme arbeiderbevegelsens kultur og holdninger. Kulturbegrepet innebefatter i denne sammenheng også idretts- og fritidsaktiviteter. FLT er opptatt av å formidle arbeiderkulturens idealer om solidaritet og rettferdighet. Herunder ligger det også å ta vare på industrielle kulturminner. Alle må gis tilgang til kunst og kulturaktiviteter, og det er viktig å fremme barn og unges deltakelse. FLTs kulturstøtte skal bidra til vekst i det lokale kulturliv og samtidig bidra til å styrke arbeiderbevegelsens engasjement, innsats og rolle i lokal kulturvirksomhet.

Hvordan søke om kulturstøtte?

Det gis inntil 300.000 kroner, og støtten kan fordeles på flere aktiviteter. Søknaden må inneholde beskrivelse av tiltaket, budsjett, begrunnelse og kontaktinformasjon. Søknaden sendes en av FLTs lokalavdelinger for anbefaling. Avdelingene må sende sine anbefalinger til forbundet på postkasse@flt.no, eventuelt pr post til FLT, Pb.8906 Youngstorget, 0028 Oslo. Søknadsfristen er 1. november hvert år. FLTs lokale avdelinger må sende sine anbefalinger videre til forbundet innen 15. desember.  Her kan du laste ned søknadsskjema (Obs! Husk at søknadsskjema må sendes inn til en avdeling i FLT)  Les mer om hvordan du søker her