Kulturstøtte

FLT er opptatt av å formidle arbeiderkulturens idealer om solidaritet og rettferdighet. Hvert år deler vi derfor ut inntil 300.000 kroner i kulturstøtte til kunst, kultur- og idrettsaktiviteter.

Rear view of large group of unrecognizable people at concert. Their hands are in the air, clapping. Beige stage lights in the background. Two people in foreground are released.

Ilustrasjonsfoto: Istock

Hvem kan få kulturstøtte?

Kulturstøtte kan tildeles grupper, organisasjoner eller institusjoner som arbeider for å fremme arbeiderbevegelsens kultur og holdninger. Kulturbegrepet innebefatter i denne sammenheng også idretts- og fritidsaktiviteter. FLT er opptatt av å formidle arbeiderkulturens idealer om solidaritet og rettferdighet. Herunder ligger det også å ta vare på industrielle kulturminner. Alle må gis tilgang til kunst og kulturaktiviteter, og det er viktig å fremme barn og unges deltakelse. FLTs kulturstøtte skal bidra til vekst i det lokale kulturliv og samtidig bidra til å styrke arbeiderbevegelsens engasjement, innsats og rolle i lokal kulturvirksomhet.

Hvordan søke om kulturstøtte?

Det gis inntil 300.000 kroner, og støtten kan fordeles på flere aktiviteter. Søknaden må inneholde beskrivelse av tiltaket, budsjett, begrunnelse og kontaktinformasjon. Søknaden sendes en av FLTs lokalavdelinger for anbefaling. Avdelingene må sende sine anbefalinger til forbundet på postkasse@flt.no, eventuelt pr post til FLT, Pb.8906 Youngstorget, 0028 Oslo. Søknadsfristen er 1. november hvert år. FLTs lokale avdelinger må sende sine anbefalinger videre til forbundet innen 15. desember. 

Her kan du laste ned søknadsskjema (Obs! Husk at søknadsskjema må sendes inn til en avdeling i FLT)

Hvordan vurderes søknadene?

Søknadskriterier er følgende:

  • Støtte bevilges til prosjekter og etablering av tiltak i søknadsåret, og ikke til ordinær drift.
  • Prosjektet eller tiltaket skal bidra til å profilere FLT og til å styrke vårt nettverk.
  • Søknaden må inneholde en begrunnelse og en beskrivelse av hvordan målet skal oppnås.
  • Tiltaket skal bidra til å fremme sosialt samspill mellom mennesker som går på tvers av politiske, sosiale, etniske, religiøse og språklige grenser.
  • Priskomiteen kan på eget initiativ fremme kandidater.
  • De som tildeles støtte forplikter seg til å profilere FLT gjennom bruk av FLTs logo på arrangementets materiell.
  • De som tildeles støtte må også forplikte seg til å fremheve FLT ved ulike arrangement, i sosiale medier og gjennom kontakt med media.

Etter at de lokale avdelingene har sendt inn sine anbefalinger, vurderes søknadene av en priskomité bestående av følgende medlemmer: Arnstein Aasestrand, 2. nestleder i forbundet og leder av komiteen, Edith Bjerkan fra avdeling 40 Kristiansund, Bjørn Ragnar Moe fra avdeling 43 Sandefjord og sekretær for komiteen er Stein Arne Lunderbye fra administrasjonen.

Les også:

Se hvem som fikk kulturstøtte i 2018 og 2019

Utdeling av FLTs kulturstøtte 2018

 

 

 

Lokale avdelinger i FLT
Se hvor din nærmeste FLT-avdeling er