Nyheter > Nye retningslinjer for etter- og videreutdanning
Retningslinjene for FLTs støtteordning for etter- og videreutdanning ble sist revidert i 2011. Derfor var tiden var moden for en revidering nå som mye har skjedd på dette området. Bakgrunnen for at støtteordningen nå bytter navn, handler også om utviklingen. FLTs støtteordning for etter- og videreutdanning har som mål å:
 • bidra til å fjerne ulikheter og fremme likestilling slik at utdanningen kan skje uavhengig av geografiske forhold, alder, kjønn, økonomiske eller sosial situasjon
 • bidra til at utdanningen skjer under tilfredsstillende arbeidsforhold slik at studiearbeidet kan bli effektivt
Les nye retningslinjer for FLTs støtteordning for etter- og videreutdanning.

 Nye definisjoner og begrensinger på etter- og videreutdanning

En ny definisjon på videreutdanning er følgende: Videreutdanning er programmer som gir ny formell kompetanse på universitets-, fag- og høgskolenivå. Dette er spesielt tilrettelagte videreutdanningsprogram på ulike grads nivåer. Videreutdanning er underlagt eksamens- og vurderingsordninger og gir uttelling i form av studiepoeng innenfor eller utenfor gradssystemet. Følgende er også endret i de nye retningslinjene:
 • Det gis ikke støtte til utdanning i utlandet
 • Medlemmer som ikke er omfattet av § 4,(kravene til søker) har ikke rettigheter i ordningen.
 • Elev- og studentmedlemmer har ikke rettigheter i ordningen.
 • Det gis ikke støtte til utdanning/opplæring som skal dekkes av arbeidsgiver, iht. Hovedavtalens §18 punkt 3, lovpålagt bedriftsopplæring, utdanning ved militære skoler, etatsopplæring, opplæringskurs fra Nav, dataprogrammer, kontorstøttesystemer, samt konferanser/seminarer.
 • Avhengig av utgifter, kan eventuelt stipend fra LOs Utdanningsfond komme til fratrekk på stipend tildelt etter denne ordningen.
 • Det kan kun gis stipend til en utdanning av gangen.
 • Medlemmer som blir ufrivillig arbeidsledig og som har påbegynt en utdanning det er gitt støtte til, kan ha rett til å få utdanningsstøtte for å fullføre den påbegynte utdanning i inntil 2 semester. Søker må dokumentere fra hvilket tidspunkt vedkommende ble arbeidsledig og at vedkommende fortsatt er uten arbeid.

Søknadsfristen til heltidsutdanning innen 1. juni hvert år

 • Søknader for heltidsutdanning må være forbundet i hende senest 1. juni.
 • Deltidsutdanning har 2 søknadsfrister per år. 1 juni for høstsemesteret og 1. november for vårsemesteret.
 • For annen etterutdanning som kortere kurs er fristen senest 4 uker før kursstart.

Støtte på inntil 75.000 kroner, men studiene avgjør hvor mye du kan få

Før medlemmet kan søke støtte til utdanning, må vedkommende ha vært ordinært medlem i minst 2 måneder på søknadstidspunktet, og være underlagt tariffavtale som gir rett til slik støtte. Søker må dokumentere opptak som elev/student ved den utdanning det søkes støtte til. Du mottar støtte ut fra hvor mye du skal studere eller gå på skole (studiebelastning). Vi måler studiebelastningen i studiepoeng (høyere utdanning) eller årstimer (videregående fag).
 • Heltidsutdanning – 60 studiepoeng eller mer, inntil kr. 75 000,-per år
 • Deltidsutdanning inntil kr. 45 000,- per år. Støtten graderes i forhold til studiebelastning (normert studiebelastning = 30 stp).
 • Etterutdanning inntil kr. 10 000,- per år
 • Det kan tildeles støtte for den tid som er fastsatt som normert studietid.
 • For studier over flere år innvilges støtten for ett skoleår av gangen. Det må søkes på nytt for hvert skoleår. Kopi av karakterutskrift fra forrige skoleår må vedlegges ny søknad.
 • For hel- og deltidsutdanning kan det tildeles støtte for et semester eller et undervisnings år om gangen, men dog slik at ikke støtte for 2 semester overstiger maks stønadsbeløp pr. år. Undervisningsåret regnes fra august til juni.