Nyheter > NHF om FLTs rolle i hydrogeneventyret: – Utvikle kompetansen

Foto: f.v. generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen, seniorrådgiver Jan Carsten Gjerløw og prosjektleder Lin April Løstegård

Norges rolle i EUs klimamål

Hydrogen er blant bærebjelkene som må på plass for at Europa skal kunne bli klimanøytralt i 2050. EU anslår at de skal øke andelen hydrogen i energimiksen fra 2 til 14 prosent. Norge har naturgitte forutsetninger for å bli en storprodusent og eksportør av hydrogen, basert på våre store naturgass- og fornybare energiressurser.  – Norge er en energinasjon med gode forutsetninger for å gjøre det godt i et marked for hydrogen. Dette er tre viktige prosjekter som vil bidra til å kutte utslipp fra flere sektorer i samfunnet, samtidig som det vil øke verdiskapningen og sysselsettingen i norsk næringsliv, sier statsminister Jonas Gahr Støre på regjeringen.no.

Hydrogen og industrien

– Hydrogen kan bidra til betydelige utslippsreduksjoner. Den kan erstatte fossil energi og dermed redusere utslipp fra norsk olje- og gassproduksjon. Ved å benytte hydrogen reduseres store punktutslipp fra industrien og Norge kan eksportere grønne produkter, informerer Ingebjørg Telnes Wilhelmsen på møtet, generalsekretær i NHF.

FLTs rolle i eventyret

– Vi vil trenge omfattende kompetanse om hydrogen. I anleggene skal alt fra gass, elektro og mekaniske verktøy håndtere hydrogenet. Det stiller krav til kompetanse hos de som skal gjøre jobben, også til vedlikehold. Byggingen og utviklingen av kompetansen fremover er viktig for Norge. FLT har en viktig rolle her, forteller Jan Carsten Gjerløw, seniorrådgiver i NHF.  – FLT er opptatt av kompetanse i industrien, og jobber blant annet med en reform av fagskolene, svarer Ulf Madsen. Industrien trenger ansatte som sitter på praktisk og relevant kompetanse, noe fagskolen er spesielt god på med sine yrkesrettede utdanninger. Les mer: