Lønns- og arbeidsvilkår > Dine rettigheter på jobb > Arbeidsavtale og kontrakt

Det er krav om skriftlig avtale

Det skal skrives arbeidsavtale for alle arbeidsforhold. Arbeidsavtalen skal skrives så tidlig som mulig, og senest én måned etter at arbeidsforholdet har begynt. 

Vilkårene i arbeidsavtalen er gjenstand for forhandling mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Men som nyansatt vil det kunne oppleves vanskelig og ubehagelig å forhandle med sin kommende arbeidsgiver. For å sikre rettferdige arbeidsavtaler, har arbeidstaker rett til å la seg bistå av tillitsvalgt. Tillitsvalgt kan se til at avtalen blir riktig og rettferdig. 

Endringer i hjemmekontorforskriften

Hva er de viktigste endringene arbeidstaker bør få med seg?

Innhold i arbeidsavtalen

Arbeidsavtalen skal inneholde opplysninger om forhold av vesentlig betydning. Arbeidsmiljøloven § 14-6 nevner en rekke punkter som skal reguleres av avtalen, blant annet arbeidstid, lønn, oppsigelsesfrister mv. 

Også en beskrivelse av arbeidet eller arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidstakerkategori skal fremgå. Loven stiller ikke strenge krav, en enkel henvisning til stillingstittel vil være tilstrekkelig. Men jo klarere avtalen er, jo enklere vil det være å unngå uenighet og konflikt. 

Derfor vil det være en fordel om arbeidsavtalen spesifiserer hvilke oppgaver som ligger i stillingen. I stedet for en enkel henvisning til stillingstittel «konsulent», vil det være gunstig å oppgi hvilke fagfelt arbeidstaker vil arbeide innen, hvilken avdeling , hvilke primæroppgaver som ligger i stillingen mv. 

Ofte vil en arbeidsavtale også suppleres av en stillingsinstruks. Her har arbeidstaker mulighet til å se mer detaljert hvilke oppgaver og ansvar som inngår i stillingen. Også dette vil hindre senere misforståelser og tolkningstvil. Ved utforming av stillingsinstrukser har tillitsvalgte rett til å delta i drøftelsene. 

Det skal fremgå opplysninger i arbeidsavtalen om eventuelle tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet. En enkel henvisning til hvilken avtale som gjelder er tilstrekkelig. 

 Manglende skriftlig avtale

Dersom skriftlig arbeidsavtale ikke finnes, medfører ikke det at arbeidsforholdet er ugyldig. Arbeidsforholdet vil fremdeles bestå, men mangelen på skriftlig avtale kunne skape tvil om avtalens vilkår. Ved uenigheter og tolkningstvil vil arbeidsgiver ha bevisbyrden for sitt syn. Dersom arbeidsgiver ikke klarer å påvise sitt syn, tolkes arbeidsavtalen til arbeidstakers fordel. 

Endringer i arbeidsavtalen

Ved endringer i arbeidsforholdet, skal disse tas inn i arbeidsavtalen. Dette skal gjøres senest en måned etter endringene blir gjort. Dersom eksempelvis arbeidstiden endres, skal avtalen oppdateres. Ved endringer i arbeidsavtalen kan ansatte velge å få hjelp av tillitsvalgt. 

Alle endringer skal avtales skriftlig. Også mindre endringer som arbeidsgiver rent faktisk kan utføre med begrunnelse i styringsretten, skal inntas i arbeidsavtalen.