Nyheter > Endringer i hjemmekontorforskriften

Behov for oppdatering

I løpet av de siste årene har bruken av hjemmekontor økt og stadig flere arbeidstakere har nå hjemmekontorordninger på arbeidsplassen. Dette har samtidig utløst et behov for å oppdatere regelverket om bruk av hjemmekontor, slik at det passer for dagens arbeidsliv. Regjeringen besluttet tidligere i år å vedta flere endringer i hjemmekontorforskriften. Denne forskriften gjelder når arbeidstakere utfører arbeid i eget hjem. Endringene trådte i kraft fra 1. juli 2022 og påvirker mange arbeidstakere. Videre følger en kort beskrivelse av de viktigste endringene arbeidstakere bør være oppmerksomme på.

Krav om skriftlig avtale

En viktig endring fra og med 1.juli er at det nå kreves at arbeidstaker og arbeidsgiver inngår en skriftlig avtale om bruk av hjemmekontor. Dette er hovedregelen.

Det finnes to unntak fra hovedregelen om at det skal inngås skriftlig avtale om bruk av hjemmekontor. Det første unntaket er hvis det kun dreier seg om kortvarig, sporadisk arbeid. Hva som menes med «kortvarig, sporadisk arbeid» må vurderes konkret.

Det andre unntaket er hvis hjemmearbeidet blir pålagt eller anbefalt av myndighetene, slik det for eksempel ble under koronapandemien. I sistnevnte tilfelle kan arbeidsgiver gi informasjon om bruk av hjemmekontor etter å ha drøftet med tillitsvalgte.

«Kortvarig»

Arbeids- og inkluderingsdepartementet peker på at noen få dagers hjemmearbeid typisk er kortvarig. Et annet eksempel som trekkes frem av departementet er hjemmekontor i en til to uker, grunnet tilrettelegging i forbindelse med en brukket fot. Arbeid hjemme i en måned eller mer vil derimot bare unntaksvis regnes som kortvarig.

«Sporadisk»

At arbeidet er sporadisk innebærer at hjemmearbeidet skjer av og til, men ikke som en fast ordning og heller ikke i for stort omfang. Arbeids- og inkluderingsdepartementet trekker frem tilfeller der arbeidstakere av og til tar med seg arbeid hjem og jobber noen timer hjemmefra, som eksempel.

Samme regler for arbeidstid hjemme og på arbeidsplassen

Tidligere har hjemmekontorforskriften inneholdt egne bestemmelser om arbeidstid. Etter endringene den 1. juli er det imidlertid de alminnelige reglene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven som skal gjelde, også når det jobbes hjemmefra. Dette er begrunnet i at arbeidstakerne anses å ha et like sterkt behov for vern av rettighetene sine knyttet til arbeidstid, enten de jobber hjemmefra eller på arbeidsplassen. Endringen innebærer også at det er mulig å forholde seg til de samme reglene, selv om arbeidsstedet varierer.

Krav til psykososialt arbeidsmiljø

En annen endring i hjemmekontorforskriften er at det er blitt tydeliggjort at kravene til det psykososiale arbeidsmiljøet også gjelder når arbeidstakere jobber hjemmefra. Dette er viktig fordi økt bruk av hjemmekontor gjerne fører til mindre kontakt med kolleger og arbeidsplassen ellers.

Arbeidstilsynet kan føre tilsyn

Etter de nye endringene har Arbeidstilsynet fått myndighet til å føre tilsyn med hjemmekontorforskriften. Dette betyr imidlertid ikke at Arbeidstilsynet skal føre tilsyn hjemme hos arbeidstakerne. Tilsynet må gjennomføres på annen måte.

Kreve hjemmekontor?

Det er grunn til å være oppmerksom på at forskriften ikke sier noe om hvorvidt arbeidstakere kan kreve å få ha hjemmekontor. Den sier heller ingenting om hvorvidt arbeidsgiver kan pålegge arbeidstakere å ha hjemmekontor. Slike forhold kan imidlertid være regulert i den individuelle arbeidsavtalen. Det finnes også flere tariffavtaler der det er avtalt at bruk av hjemmekontor skal være frivillig for arbeidstakere.