Nyheter > Ferie og feriepenger

Om feriens lengde

Ferieloven bestemmer at alle arbeidstakere har rett på 25 «virkedager» ferie. Med virkedager menes alle dager som ikke er søndager eller lovbestemte helge- eller høytidsdager. I en vanlig uke vil det si mandag til lørdag. Mange arbeidstakere har en overenskomst som gir rett på mer ferie. I våre overenskomster er det bestemt at arbeidstakere som omfattes av avtalen har rett på fem ekstra virkedager ferie. I tillegg til ferielovens minstekrav på 25 virkedager, får arbeidstakeren da 30 virkedager ferie.

Det er fort gjort å bli forvirret av begrepet «virkedager». I praksis betyr dette at hvis du tar ferie i én uke, vil du trekkes for seks virkedager (mandag til lørdag). Dette gjelder uavhengig av om du vanligvis aldri jobber på lørdager. Merk at noen arbeidsgivere ikke oppgir ferien i virkedager, men i faktiske arbeidsdager arbeidstakeren kan ta fri. Hvis du er i tvil om ferien er oppgitt i virkedager eller ikke, bør du kontakte arbeidsgiver. 

Ekstra senioruke

I ferieloven og i våre overenskomster, er det bestemt at arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av ferieåret i tillegg har rett på seks ekstra virkedager ferie, såkalte seniordager. Arbeidstakeren vil fortsatt trekkes seks virkedager per uke sammenhengende ferie som alle andre.

Likt for deltidsansatte

Ferieloven bestemmer at alle arbeidstakere, uavhengig av stillingsprosent, har den samme retten til ferie. Ferieloven skiller ikke mellom arbeidstakere som jobber deltid eller heltid. Arbeider en person i en 60 prosent stilling har vedkommende derfor i prinsippet krav på samme antall dager ferie som om han eller hun jobbet i en 100 prosent stilling.

Når retten til ferie etter ferieloven er lik både for de som jobber heltid og deltid, kunne det fort ha blitt opplevd som urettferdig hvis de som arbeider deltid kunne bestemme at de kun tok ut ferie de dagene de skulle ha vært på jobb. For at dette ikke skal skje, er det bestemt at ferien ikke forlenges på grunn av fridager man har på grunn av at man arbeider i redusert stilling. Når man regner ferien, skal disse fridagene istedenfor regnes med i den samlede feriefritiden. En deltidsansatt kan dermed ikke kreve at de ferien bare legges til dager vedkommende skulle ha jobbet. Om en arbeidstaker jobber i 60 prosent stilling, og dermed jobber tre dager i uken, skal vedkommende fortsatt trekkes seks virkedager når han eller hun tar ferie i en uke. 

Beregning og utbetaling av feriepenger

Feriepenger blir beregnet ut fra de samlede inntektene arbeidstakeren hadde året før. Hvor mye du får i feriepenger er derfor helt avhengig av hvor mye du tjente året før ferien tas ut. Feriepengene beregnes ved hjelp av en prosentsats. Utgangspunktet etter ferieloven er at alle arbeidstakere skal få utbetalt minimum 10,2 prosent av det de tjente året før i feriepenger. Om arbeidstakeren er over 60 år er minimumskravet etter loven 12,5 prosent.

For arbeidstakere med overenskomst er det som regel bestemt at alle arbeidstakere skal få utbetalt minimum 12 prosent av det de tjente året før i feriepenger. Dette gir med andre ord bedre rettigheter enn etter ferieloven.

Det skal betales skatt av feriepenger som for vanlig inntekt. Noen arbeidsgivere velger imidlertid å trekke en høyere prosentsats gjennom året for at feriepengene skal betales ut i sin helhet.

Feriepengene utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien. Vanligvis i juni hvert år. Arbeidstaker har likevel rett til å få utbetalt feriepengene senest én uke før ferien starter.