Archive by category "Landsmøtet"

Valgkomiteen mener det er viktig med kontinuitet i prosessen mot en mulig dannelse av et nytt forbund. Derfor velges to forbundsledere, i tillegg til nestledere. Ulf Madsen ønsker imidlertid ikke å sitte hele perioden og det er meningen at påtroppende forbundsleder tiltrer ved et eventuelt ekstraordinært landsmøte. Se hvem som er valgt inn i politisk ledelse, forbundsstyret, LO-representantskap og kontrollkomiteen her. Les også mer på Frifagbevegelse

NY POLITISK LEDELSE. Foto: Tor Berglie

Dette er den nye forbundsledelsen:

Forbundsleder: Ulf Madsen
Påtroppende forbundsleder: Merete Jonas
Første nestleder: Henning Skau
Andre nestleder: Ståle Johannesen

Forbundsstyre, kontrollkomite og LO- representantskap

Forbundsstyret blir følgende:

Forbundsstyret Lars Christian Nilsen
Forbundsstyret Heidi Apeland
Forbundsstyret Helge Stølen Reiestad
Forbundsstyret Rune Heggem
Forbundsstyret Alf Edvard Masternes
Forbundsstyret Edith Bjerkan
Forbundsstyret Kent Roger Buajordet
1. vara Forbundsstyret  Kent Dahlin
2. vara Forbundsstyret  Børge Solem
3. vara Forbundsstyret  Lene Sivertsen
4. vara Forbundsstyret  Heidi L. Faanes
5. vara Forbundsstyret  Benedicte Gjellestad

Kontrollkomiteen blir følgende:

Kontrollkomiteen – leder Odd Mario Andersen
Kontrollkomiteen Petter Halvorsen
Kontrollkomiteen Evelyn Mensi
Vara Kontrollkomiteen  Christine Marie Bendiksen
Vara Kontrollkomiteen  Terje Asprusten
Vara Kontrollkomiteen  Preben Waage

LOs representantskap blir følgende:

Representant til LOs representantskap 1. nestleder
Representant til LOs representantskap Bente Seljebakken Klausen
Representant til LOs representantskap Siri Hoverud
Vara LOs representantskap 2. Nestleder
Vara LOs representantskap Terje Gundersen
Vara LOs representantskap  Per Arne Monsen

Thomas Berge Foyn var tilstede på FLTs landsmøte for å motta prisen for sin masteroppgave Digital informasjonsforvaltning av bygningsressurser for å øke graden av ombruk. De andre vinnerne med bacheloroppgaven Komposittdekke med hulrom ,Vegard Sæbu, Ola K. Undheim og Sindre Vikan, ble forhindret fra å delta grunnet eksamen.

utdanningsprisen, vinner
VINNER: Thomas Berge Foyn. Foto: Tor Berglie

Fornøyd vinner

Landsmøtet fikk en presentasjon av masteroppgaven Digital informasjonsforvaltning av bygningsressurser for å øke graden av ombruk Masteroppgaven er avsluttende del av sivilingeniørstudiet ved Institutt for bygg- og miljøteknikk, NTNU. I oppgaven undersøker Thomas Berge Foyn hvordan digital informasjonsforvaltning av bygningsressurser kan føre til høyere grad av ombruk. Han tar utgangspunkt i eiendomsbesitters perspektiv med hovedfokus på prosessene hos utbygger.

– Jeg leverte oppgaven i februar og kort tid etterpå fikk jeg en stilling hvor jeg jobber med det samme temaet, sier Thomas Berge Foyn. Han er ansatt som prosjektingeniør i XPRO AS i Ålesund.

– Det er stas å få dele ut en utdanningspris til den kommende generasjon i arbeidslivet. Vi bør være mer opptatt av hvordan det nye arbeidslivet skal bli enn det som vi forlater, da må vi skjele til utdanning og kompetanseutvikling. Vi må søke i de kommende generasjoner for å lære og bli inspirert, understreker FLTs forbundsleder.

Juryens begrunnelse: Digital informasjonsforvaltning av bygningsressurser for å øke graden av ombruk

Masteroppgaven er avsluttende del av sivilingeniørstudiet ved Institutt for bygg- og miljøteknikk, NTNU.

Temaet bærekraft er både høgaktuelt og svært viktig for norsk bygg- og eiendomsnæring. Skal klimamålene nås må det brukes mindre materialressurser, og levetiden på eksisterende bygningsmasse må forlenges.

Det er knyttet store utfordringer til ombruk og gjenvinning ved fornying av dagens bygningsmasse.  I oppgaven har studenten gjennomført et banebrytende arbeid med å finne ut hvordan digitale ressurser om bygninger kan systematiseres og brukes for å øke graden av ombruk. Det er identifisert utfordringer og foreslått rammeverk for hvordan den digitale informasjonsforvaltningen kan se ut over bygningers levetid.  På imponerende måte har studenten studert og forenet to fagfelter for å kunne få den nødvendige oversikt over komplekse prosesser.

Teoridelen av oppgaven er både relevant og imponerende da den bygger på et omfattende litteraturstudium innen både byggeteknikk og digitalisering. I oppgaven er problemstilling og forskningsspørsmål besvart på en systematisk og vitenskapelig måte. Det samme kan sies om metodevalg og kildebruk. Drøftingene underveis, og særlig i diskusjonskapitlet, er grundige og relevante. Bevarelsen er ryddig og velformulert, og samlet sett holder oppgaven et meget høyt faglig nivå.

Juryens begrunnelse: Komposittdekke med hulrom

Bacheloroppgaven er avsluttende del av byggingeniørstudiet ved Institutt for vareproduksjon og byggteknikk, NTNU.

Temaet bærekraft er både høyaktuelt og svært viktig for norsk bygg- og eiendomsnæring. Det forskes og eksperimenteres på ny bruk av materialer og materialkombinasjoner for å kunne redusere klimaavtrykket.

I oppgaven har studentene gjennomført et viktig arbeid med å teste ut en mer miljøvennlig dekkeløsning som et alternativ til dagens massivtreløsninger. Dekkekonstruksjonen har en toppflens av betong, et steg av smal limtrebjelke og en bunnflens av krysslimt tre. Med en slik løsning oppnås redusert materialbruk og der hulrommet gir muligheter for varme- og lydisolering samt plass for installasjonsføringer.  Studentene har på kort tid og på imponerende måte testet ut denne innovative løsningen både teknisk-, miljø- og kostnadsmessig. Etter deres vurderinger er det mulig å produsere elementet samt forlenge spennvidden sammenlignet med alternative trekonstruksjoner. Teoridelen av oppgaven er både omfattende og relevant. Både problemstilling og metodebruk er besvart på en systematisk og vitenskapelig måte. Drøftingene underveis er grundige og relevante. Bevarelsen er lettlest – ryddig og oppsummerende, og samlet sett holder bacheloroppgaven et høyt faglig nivå.

Dette er juryen:

Ole Gunnar Søgnen, professor ved Høgskolen på Vestlandet.

Lauritz Haringstad Løvø, tidligere Adm direktør på Malm Orstad

Eirik Hågensen, rektor ved Fagskolen i Viken.

Annik Magerholm Fet, viserektor ved NTNU i Ålesund

Les mer om FLTs utdanningspris

SKAL FORHANDLE: Fra venstre forbundsleder i FLT, Ulf Madsen og forbundsleder i IE, Frode Alfheim. Foto: Tor Bergli

Historisk øyeblikk

– Vi har fått et klart mandat til å fortsette jobben med å skape et nytt LO-forbund, sier forbundsleder Ulf Madsen.

FLT’s landsmøte vedtok søndag 20. november med 146 mot 26 stemmer at man skal forhandle om å starte et nytt LO-tilknyttet forbund sammen med Industri Energi (IE).

– Norsk arbeidsliv trenger en høyere organisasjonsgrad og en sterkere politisk slagside for fremtidens industri. Jeg mener at sammen kan vi få til begge deler, kommenterte forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim.

Industri Energis ledelse var gjester under landsmøtet.

Tariffavtalene vil bestå

Forbundsleder Madsen var tydelig på at FLT’s avtaleverk og bredde i antallet bransjer må ivaretas.

– Vi har ingen å miste på veien. FLT er medlemmene og avtalene. Og avtalene må bestå, det er dette mandatet vi søker. 

Industri Energis ledelse var gjester under landsmøtet.

Vedtaket:
«Med bakgrunn i dokumenter og utredninger høsten 2020 og frem til i dag, ber forbundsstyret omtilslutning til å gå videre med prosessen med Industri Energi mot en eventuell fremtidig sammenslåing.»

FLT’s landsmøte går fra 19-22. november i Oslo Kogressenter.

Se landsmøtet direkte her:

FLT-MEDLEM PÅ TUR: Næringsminister Jan Christian Vestre talte til FLT’s landsmøte. Foto: Tor Bergli

Vil styrke fastlandsøkonomien

– Her er jeg først og fremst stolt FLT-medlem, ikke bare næringsminister, talte en en munter statsråd Jan Christian Vestre til latter fra salen.

Vestre åpnet sin tale med å legge frem regjeringens fire hovedmål for næringspolikk.

Blant sakene var å øke eksporten utenom olje og gass med 50% innen 2030, samt kutte klimagassutslipp med 55% innen 2030.

– Vil tilhører et forbund som alltid har trodd på teknologi og fremskritt! Men én kan ikke være for å redde klima med elektrifisering, ved være mot å hente mineralene som gjør det mulig, påpekte Vestre.

Har tiltakene klare

Blant løsningene for å kutte i Norges utslipp er Regjeringens satsning på flytende havvind, som omfatter 1500 vindmøller til havs.

– Den forrige Regjeringen klarte null slike på åtte år, påpekte ministeren.

Vestre var også optimist med tanke på å løse klimakrisen uten tilbakesteg i levestandard.

– Vi skal skape flere grønne, lønnsomme og innovative arbeidsplasser over hele landet.

For Vestre avhenger det grønne skiftet av at investeringene og kapasiteten i fastlandsøkonomien styrkes.

Roste industripolitisk plattform

ROS OG BLOMSTER: Statsråd Jan Christian Vestre og forbundsleder i FLT, Ulf Madsen. Foto: Tor Bergli

Statsråden roste FLT’s initiativ til industripolitisk plattform, som han fortalte at ville bli lest nøye.

– Jeg har med fryd lest FLT’s industripolitiske plattform som skal opp til debatt her under landsmøtet.

Debatten og vedtaket om Forbundsstyrets forslag til industripolitisk plattform foregår ettermiddagen søndag 20. november under landsmøtet.

Se landsmøtet direkte her:

Forbundsleder Ulf Madsen åpnet FLT’s 18. ordinære landsmøte i Oslo Kongressenter. Foto: Tor Berglie

Verdiskaping – trygghet – utvikling

Forbundsleder Ulf Madsen åpnet FLT’s 18. ordinære landsmøte med en politisk tale.

– Dette landet har vært bygd på tilgangen på ren og rimelig kraft, det har vært og skal være et fortrinn for folk og bedrifter i Norge, også i fremtiden.

Forbundslederen påpekte at det er foreslått en industripolitisk plattform for FLT under landsmøtet som drøfter blant annet spørsmål rundt energi.

Bedre veier

FLT organiserer i Statens vegvesen, hvor kravene til forbundet går på stans av kutt.

– Forslag på kutt i samferdselssektoren går ut over sikkerhet og fremkommelighet. Sammen med generelle kostnadsøkninger i sektoren er vi redd for hvordan kvaliteten og sikkerheten i veinettet skal opprettholdes, talte Madsen.

FLT ivrer også for utredningen om vei-eierskapet i sektoren.

Vil ha flere fagskoleplasser

Forbundslederen trakk også frem flere politiske poenger under åpningen. Blant dem at Regjeringen kun har foreslått 500 nye fagskoleplasser i Statsbudsjettet.

— Med dette tempoet vil det ta 140 år før vi har fått på plass vårt mål om 100 000 plasser.

Skjevfordeling i finansieringen av høyere yrkesfaglig utdanning og universitet- og høgskolesatsingen er tydelig, ifølge Madsen.

— Regjeringen har foreslått 1.3 milliarder totalt til fagskolene for 2023. Det brukes 55.8 milliarder på høyere utdanning og forskning, fortalte Madsen.

Arbeidsforberedende trening

FLT-ere over hele landet arbeider for å få flere mennesker inn i arbeidslivet. Forbundet mener at kuttet i plasser til Arbeidsforberedende trening (AFT) er kritisk og må reverseres, grunnet et stort behov for plasser.

— Det er ille når det kuttes i arbeidsmarkedstiltak for de som står lengst unna arbeidsmarkedet, var forbundslederens klare melding.

— I Statsbudsjettet står det at Regjeringen vil styrke ordninger som arbeidsforberedende trening. Den beslutningen må settes ut i live. Det jobber vi for. Det og flere VTA plasser.

Etter og videreutdanning

Aldri før har flere gjennomført EVU gjennom Addsico, fra 413 kursenheter i 2018 TIL 586 inneværende år. I tillegg er det gitt ut stipender til frie studier. Det utbetales årlig over 20 millioner på EVU ordningen.

– 31.892 studiepoeng er tatt i denne landsmøteperioden og det tror jeg kommer godt med for mange, for egen utvikling, for å få seg en ny jobb eller være mer ansettbar, fortalte Madsen.

Kan få et nytt LO-forbund

Mange har vært spente på muligheten for at LO kan få et nytt forbund bestående av Industri Energi (IE) og FLT.

— Industri og Energi har kommet oss i møte, og vi ber landsmøtet om mandat til å gå videre med prosessen for å se på muligheten for å skape et nytt forbund, var forbundsleders melding til landsmøtet.

Saken vil legges frem på søndag og debatteres før et eventuelt vedtak om å gå videre med en mulig sammenslåing med IE.

Om de to forbundene slår seg sammen vil de telle over 78 000 medlemmer, og bli LO’s tredje største forbund.

Lars Christian Nilsen (forbundsstyret og avd 029) ble valgt til leder av valgkomiteen.  Åpenhet og en demokratisk prosess er noe valgkomiteen er opptatt av å ivareta, derfor er det nå sendt ut et rundskriv til alle avdelinger med en oppfordring til å komme med innspill og forslag til kandidater. Valgkomiteen skal innstille på følgende verv til Landsmøte 2022: Forbundsleder, 1. og 2.nestleder, 7 styremedlemmer og 5 varamedlemmer til forbundsstyret, 3 medlemmer samt vara til kontrollkomiteen og  3 representanter og vara til LOs representantskap. – Valgkomiteen ønsker bred involvering fra hele organisasjonen. Særlig oppfordrer vi avdelingene å engasjere seg, men alle kan sende inn forslag og innspill til kandidater til de forskjellige vervene, med en begrunnelse. Særlig oppfordring gis til å finne unge kandidater. Valgkomiteen ønsker å gjøre så mye som mulig av arbeidet ferdig før selve landsmøtet starter, skriver komiteens formann Lars Christian Nilsen.

Send forslag og innspill

Frist for forhåndsbehandling hos valgkomiteen settes til 28. oktober 2022, men forslag mottas helt fram mot valget. Forslag og innspill kan sendes Lars Christian Nilsen og/eller Merete Jonas på e-post: larschr.nilsen@technipfmc.com og merete.jonas@bilfinger.com
Innkallingen er sendt ut på epost og det er derfor viktig å sjekke avdelingens e-post. Dokumentene ligger også på vår samleside Landsmøte 2022  

I GODT HUMØR: Lars Christian Nilsen fra FLT’s forbundsstyre. Foto: Frode Ersfjord

Landsmøtets valgkomité

FLT’s ordinære landsmøte arrangeres den 19. – 22. november 2022 på Oslo Kongressenter. Etter innstilling fra Forbundsstyret vedtok FLT’s Landsråd en valgkomité for landsmøtet under sitt møte i juni. Komiteen har i henhold til vedtektene syv medlemmer hvorav minst én er fra Forbundsstyret. – Jeg takker for tilliten, og gleder meg til vi skal avholde vårt første møte i valgkomiteen, sier nyvalgt valgkomitéleder, Lars Christian Nilsen. Nilsen sitter i FLT’s forbundsstyret og er også leder av avdeling 029 i Kongsberg. – Vi skal få startet opp i sommer, og vil da sende ut e-post og varsel til hele organisasjonen hvor vi ber om innspill. Åpenhet og en demokratisk prosess er noe vi skal jobbe for å ivareta, forteller Nilsen.

Hvilke posisjoner skal foreslås?

Valgkomiteen skal i henhold til vedtektene foreslå leder, 1. nestleder, 2. nestleder og syv forbundsstyremedlemmer. Videre skal den foreslå fem varamedlemmer. Medlemmer som velges til forbundsstyret må være underlagt forbundets overenskomstområde. Komiteen skal også foreslå en kontrollkomité med tre medlemmer og personlige varamedlemmer samt representanter og vararepresentanter til LO’s representantskap. Det er FLT’s landsmøte som til slutt velger etter valgkomiteen har lagt frem sin innstilling. Valgkomiteen: Lars Christian Nilsen, forbundsstyret og avdeling 029 Kongsberg (komiteleder) Merete Jonas, forbundsstyret og avdeling 019 i Telemark Betine Olsen, avdeling 059 Harstad Bjørn Romsbotn, avdeling 022 i Rogaland Ravinthrakumar Suntharalingam, avdeling 109 Haram Lars Karlsen, avdeling 004 Oslo Torill Fadnes, avdeling 014 i Hordaland Kilde: FLT gjeldende vedtekter.
Fristen for å levere inn forslag til FLTs 18. landsmøte er lørdag 19. mars 2022. Forslagene med begrunnelser skal registreres i Easymeet. Brukerhåndbok for dette systemet er sendt ut sammen med Rundskriv 14-2021: Innkalling til FLTs 18. landsmøte. Forslagssystemet stenges for nye forslag ved midnatt natt til søndag 20. mars 2022. Skulle dere ha behov for hjelp med tilgang til systemet, ta kontakt med rådgiver Stein Arne Lunderbye: stlu@flt.no / 916 39 117.