Archive by category "Landsmøtet"

Først vil jeg be deg bli stående, avtroppende forbundsleder. Tusen takk for klubba Ulf!

Det blir flere anledninger til å takke deg siden, men jeg har lyst til å trekke frem noen saker du har jobbet spesielt med. 

Fagskoler er blitt satt på dagsorden: det er kommet en opptrappingsplan – litt puslete, men en plan. 

Industripolitikken har fått en egen plattform og vi står samlet i å prøve å få gjennomslag. 

Arbeids- og inkluderingsfeltet har det vært jobbet jevnt og trutt med. 

Og det er en egen uttalelse om samferdselspolitikk. 

Jeg ønsker også å takke deg spesielt for at du har hatt en åpen og samlende ledelse, at forbundsstyret har fungert bra, at du har tatt noen viktige steg når det gjelder å ha en åpen, inkluderende organisasjon. Og medlemstallet har økt. 

Du har stått i bresjen for en meget krevende prosess med å sikre avtalene våre og medlemmene våre – over veldig lang tid.  Du har tatt viktige initiativ, til rett tid. Vi har delt opp- og nedturer i prosessen, men alltid landa på begge beina.  Du er nøye med detaljene og har integritet.

Som du selv sa, var det Roar Flåthen som satt på klubbkontoret der du møtte opp. Du tilhører hans skole som fagforeningsmann. 

Steg for steg har vi sammen bygget FLT videre i din tid som forbundsleder, så takk fra hele organisasjonen og landsmøtet. 

Vi kommer til å savne deg veldig som forbundsleder, men heldigvis skal du være med oss noen måneder til og forhåpentlig både gi gode råd og avhjelpe med saker og ting.

Når man først skal takke, er det mange flere på lista i dag.

Jeg vil takke de ansatte for et upåklagelig planlagt arrangement, ber dere komme opp her og motta Landsmøtets applaus. 

Jeg vil også benytte anledningen til å takke dirigentene og sekretærene og si “vel blåst”

Takk også til de øvrige komiteene for arbeidet dere har lagt ned.

Jeg vil, sammen med nestlederne, følge den samme tradisjonen som Ulf. Nå har dere gitt marsjordre – og vår oppgave er å få på plass en ny organisasjon, i et nytt storforbund som bygger på det sammenslåingsdokumentet som ligger til grunn her i dag. 

Tariffavtalene er vårt gull og skal bevares og videreutvikles. 

Organisasjonsgraden skal opp. 

Vi skal skape en felles kultur, og ha høy servicegrad. 

Satse ekstra på de unge og også ingeniørene. 

Satse på kompetanse  

Ha gode medlemstilbud.

Og jeg skal love dere – vi skal bruke kjøttvekta. 

For meg er det særlig viktig å: 

Passe på vår industripolitikk. 

Kjempe for våre mindre avtaleområder. 

Passe på at våre i staten får sin plass.

Og også arbeide med lederskap. 

Jobben videre må baseres på godt lagarbeid.

Fantastiske ansatte både inne og ute som gjør en formidabel jobb hver dag med medlemmene i fokus.

Våre tillitsvalgte skal føle at vi er der for dem og ønsker å støtte dem og spille dem gode.

Medlemmene i fokus – til enhver tid !

Jeg sier som Pippi: “dette har jeg aldri prøvd før så det klarer jeg helt sikkert”

Jeg går inn i dette med pågangsmot og optimisme, men også dyp ydmykhet.

 For dersom en bekymrer seg for stormen, får en ikke nytt solskinnet. 

Helt til slutt vil jeg også få takke dere delegater for innsatsen under dette LM

Med dette takker jeg for klubben, og sier vel hjem, så sees vi igjen den 11.desember. 

Kjære delegater og gjester!

Velkommen til FLT sitt ekstraordinært landsmøte, vi er igjen samlet, det er bare et snaut år siden det 18. ordinære landsmøte, nærmere bestemt et år minus en dag. Jeg kan ikke hundre prosent sikkert si at dette er det første ekstraordinære landsmøte i forbundets historie, men så langt jeg har brakt på det rene er det slik.

Dette landsmøte blir ulikt ordinære landsmøter og det sier seg selv hvorfor.

Perioden siden siste landsmøte har selvfølgelig vært preget av denne ene saken som vi har jobbet mye med.

Samtidig som vi har driftet forbundet på vanlig måte gjennom mellomoppgjør med en streik til alt overmål, vi har hatt en positiv medlemsvekst, den valgte politiske ledelsen har gjennomført sitt første år, de operative og daglige oppgaver og saker er sjekket ut. Kurs og konferanser for medlemmer og tillitsvalgte er gjennomført, tilbudet til EVU er økt og vi har spissa oss inn mot politiske prioriteringer på industri, fagskoler, veg, vekst og attføring for å nevne hovedområdene.

Landsmøte – det er nå tid for endring. I løpet av dagen skal vi ta en viktig beslutning for morgendagen, som vi har gjort før, men ikke med like store konsekvenser for fremtiden.

Dette blir et historisk landsmøte uansett utfallet av den ene saken som det skal stemmes over her i dag. Et nytt kapittel skal skrives for historiebøkene og uansett utfallet av denne saken blir det ikke forbundet som vi kjenner det i dag som går videre etter i morgen.

De eksterne utfordringene vi opplever vil føre til store endringer uansett. Spesielt på rekrutteringssiden, men også utfordringene i forhold til konkurrerende avtaler på samme område i LO. Vi har kun sett den spede begynnelse for hva som kan komme. Vi er nødt til å rigge oss for fremtiden.

Landsmøte i november i fjor gav oss et mandat og en marsjordre: Å fremforhandle et grunnlag for å vurdere muligheten for en sammenslåing av de to forbundene til et nytt stort LO forbund.

Vi har forhandlet, og vi har kommet i mål helt i tråd med vår posisjon som tok utgangspunkt i den åttepunkts kravlisten som dere alle kjenner til.

Resultatene av disse forhandlingene har vi reist land og strand rundt med og bør være godt kjent for dere alle.

Vi har gjennomført webinar, lokale informasjonsmøter og møtt medlemmer og tillitsvalgte i en rekke medlemsbedrifter i alle fem regionene.

Henning talte opp at han har holdt dialog og informasjonsmøter 30 ganger i løpet av disse ukene. Ikke så langt unna det samme antallet har vi andre tre også gjennomført.

Det er lagt informasjon tilgjengelig for alle medlemmer, dokumentene er lest. Spørsmålene er stilt.

Det er resultatet av forhandlingene vi er her for å ta en avgjørelse på, ei total pakke!

Forhandlingsresultatet som i grove trekk gir oss følgende:

 • Trygghet for å videreføre avtalene våre – og tilpassede avtaler også i fremtiden.
 • Bevaring av funksjonæridentiteten i et nytt forbund
 • De samme eller bedre forutsetninger og tjenestetilbud for medlemmene og de ansatte
 • Vi har vår tilknytning til den rette siden i norsk politikk gjennom å være et LO forbund
 • En kontingent som ikke øker som resultat av sammenslåingen  
 • Sikrer representasjon gjennom alle de ulike foraer og beslutningsorganer som skal opprettes
 • Vi legger spesielt vekt på og setter av ressurser til bygging av en ny kultur og organisasjonsutvikling.


Ved sammenslåing blir vi et stort forbund i privat sektor med nærmere 80 000 medlemmer. Det skaper styrke og synergier. Det gir oss en helt annen tyngde og gjennomslagskraft enn det vi har i dag, så dere – vi har ikke et medlem å miste for å bevare denne styrken og tyngden.  

Vår historie er stolt og etter hvert 72 år gammel.

For å bygge landet etter krigen var det behov for flere ingeniører, ledere og tekniske funksjonærer. Mange i LO mente at LO også skulle inkludere disse gruppene for å speile bredden i arbeidslivet og beholde sin politiske innflytelse. Mange var også skeptiske til å slippe til funksjonærer i LO på den tiden.

Ideen om et eget funksjonærforbund i LO vant frem til slutt.

Ett av argumentene var at andel funksjonærer økte i arbeidslivet – ikke ulikt slik vi ser i dag.

FLT har i alle år kjempet for et tilfredsstillende tariffsystem, det som vi kjenner som det horisontale tariffsystemet, og vi fikk en landsomfattende tariffavtale først på begynnelsen av 1960 tallet, men hovedavtalen fikk vi ikke på plass før så sent som i 1978 selv om hovedavtalen så dagens lys i 1935.

Vi har ikke alltid fått vår rettmessige plass. Fortsatt mener mange at de ansatte skal organiseres på en måte som gjør at alle omfattes av en avtale på virksomheten, industriforbundsformen også kalt av enkelte, altså det vertikale tariffsystemet.

FLT derimot ønsker å holde fast ved det horisontale avtalesystemet i privat sektor, altså at tariffavtalene ikke skal favne alle på arbeidsplassen, men er knyttet og tilrettelagt til roller og oppgaver i virksomhetene.

Fellesforbundet har aldri gitt opp industriforbundsformen som vil kunne undergrave vårt eksistensgrunnlag. Uten å møte denne endringen som Fellesforbundet har fått gjennomslag for, vil vi miste mye av rekrutteringsgrunnlaget vårt.

Vi må trygge avtalene våre, vår plass i LO, og det tariffsystemet vi tror på.

Dette er det tungt å stå i alene og forsvare!

I den store verden rundt oss er det ikke store endringer fra landsmøtet i fjor, det er fortsatt usikkerhet rundt energitilførsel og priser, det er fortsatt krig i Europa og i tillegg er det igjen en grusom konflikt i Midtøsten, historisk lav kronekurs, en nasjonal beredskap som det stilles spørsmål ved.

Vi er i en tid der vi ser økte priser – renter og inflasjon. Det er et nivå som mange av dere som sitter i salen ikke har opplevet før og derfor er det viktigere enn noen gang å være en del av det kollektive felleskapet.

Streiken i mellomoppgjøret viste det. Vi fikk gjennomslag for våre krav, og vi stod sterkt sammen i LO-familien, ikke minst lokalt mange steder med Industri Energi.

Trygg økonomisk styring er viktig både for våre medlemmer og deres virksomheter. Vi skal også for fremtiden stå sammen og bidra med vårt, for å støtte vårt felles syn om at LO-felleskapet kan ta ansvar for en fornuftig lønnsdannelse i landet.

Norges bank skal ikke styre Norge.

Som Peggy sier:

«Den norske modellen har tatt oss gjennom kriser før, og skal gjøre det igjen. Da kan vi ikke ha en overdommer på Bankplassen, som kjører sitt eget løp».

Det er viktig å få kontroll på norsk økonomi. Det er den kollektive fornuften som må råde, som en tidligere LO leder uttalte.

Gang på gang kommer Norge høyt opp på listene over hva som er verdens beste land å bo i. Vi tar det noen ganger som en selvfølge, men slik er det ikke. Den norske modellen er sentralt i dette.

Hva er egentlig den norske modellen? LO forklarer det fint:

 • Økonomisk styring. Det innebærer orden i pengebruken, nok skatter, åpen handel og flest mulig i jobb.
 • Et organisert arbeidsliv. Det innebærer faste og lærende jobber, sterke og ansvarlige parter i arbeidslivet og en koordinert lønnsdannelse.
 • Offentlig velferd. Det innebærer helse og skoler, trygder og pensjon, hjelp til jobb – ordnet av stat og kommune.
 • Aktiv inkluderings- og kompetansepolitikk. Det innebærer forbyggende arbeidsmiljøarbeid og å sikre at befolkningen er godt nok rustet til å ta del i et kompetansekrevende arbeidsliv.

Alle disse punktene kan settes under press. Av folk som vil i en annen retning enn oss.

Blant annet har Industri Energis medlemmer i SLB UK vært i streik siden 31. mars. Kravet er tariffavtale for de ansatte. Det er en streik vi støtter.

Lav organisasjonsgrad truer den norske modellen og flytter makten fra arbeidstakere til arbeidsgivere.

Derfor er det viktig at fagforeningsfradraget er øket.

Organisasjonsgraden er størst i offentlig sektor med om lag 80 prosent, og under 40 prosent i privat sektor. Det gir oss noe å strekke oss etter.

Det er urovekkende at organisasjonsgraden er lav særlig i forhold til de unge, fordi de unge er fremtiden og er de som skal føre den norske modellen videre.

Vi vet heldigvis at viljen til å organisere seg øker med tid i arbeidslivet.

Derfor er jeg fornøyd over å legge frem et forhandlingsresultat som er sterkt og tydelig når det gjelder fremtidig studentmedlemskap og satsing på de unge fremover.

Landsmøte.

Været er uforutsigbart – Framtiden er mer uforutsigbar.

En ting skal være klart.

FLT er tydelig på at vi skal utvikle, ikke avvikle, olje- og gassnæringen                   

OG  –  Det blir ikke noe grønt skifte uten oss. Fordi det er vi som omstiller Norge.

Fremveksten av ny fornybar energi, industri, batteriindustri, nye teknologiske produkter og løsninger i bedriftene – er det vi som sikrer.

Enten det være seg havvind eller fangst og lagring av Co2 hviler mye av denne teknologien på dagens industri sine skuldre.

Vi har sammen høye mål og mange saker vi ønsker gjennomslag for:

Det må bli bygget ut mer kraftproduksjon, det må satses på energieffektivisering og det må være raskere nett.

Og det må være en energipolitikk som er et konkurransefortrinn for vår industri slik det har vært i tiår etter tiår. Vi ønsker reforhandling av utenlandskablene. Vi ønsker ikke flere utenlandsforbindelser.

Ett av kravene vi felles skal stille er, og det allerede i statsbudsjettbehandlingen:

Ikke kutt i Co2 kompensasjonsordningen.

CO2-kompensasjonen er en viktig forutsetning for at Norge kan være Europas største leverandør av aluminium, silisium, ferrolegeringer, kobber, nikkel og sink.

Det er et hovedkrav til statsbudsjettet fra oss alle, ikke sant Frode?

Det at vi lever i en krevende tid, betyr ikke at vi trenger mindre fagbevegelse, men mer.

Nye arbeidsplasser kommer til, nye mennesker skal organiseres, og de er oftere funksjonærer enn tidligere. Vi har vår plass, og det skal vi også ha i fremtiden.

Og i et kaotisk bilde, så kan fagbevegelsen bidra til stabilitet.

Til ansvarlighet.

Til omstilling.

Våre bedrifter skriker ikke bare etter en trygg økonomisk styring med forsvarlig uttak fra oljefondet. De skriker også etter kompetanse.

En av hjertesakene til forbundet er fagskoler. En av to bedrifter har behov for folk med fagskoleutdanning. De trenger den kompetansen for å utnytte sitt potensiale.

Foreløpig har vi fått politisk gjennomslag for en opptrappingsplan for fagskolene. Den er ikke veldig ambisiøs. Den har allerede et etterslep på 2 000 plasser.

Vi mener det totale etterslepet er på 70 000 plasser, for i dag er det omlag 30 000 fagskoleplasser som også er all time high. Det hjelper å påvirke, i 2017 var det 17000 fagskoleplasser.

Men vi skal ha like mange plasser i fagskolen, som et nytt stort forbund skal ha som mål på antall medlemmer. 100 000 fagskoleplasser og 100 000 medlemmer i det nye forbundet!

Kjære landsmøte.

Juvelen i vår krone er ikke veldedighetsarbeid.

Det er solidaritet. Det heter ikke de og oss. Det heter vi.

En av de tingene jeg er stolt over, er at et nytt storforbund er fundamentert på en solidarisk holdning.

Men stolt blir jeg også når jeg ser våre medlemmer i arbeids- og inkluderingsbransjen. De har satt tydelige krav til et nytt stort forbund sammen med andre mindre overenskomstområder.

Det at disse gruppene har relativt sett få medlemmer i forhold til de største, betyr ikke at de er små og ubetydelige. Vi trenger en styrket arbeidsinkludering for å nå samfunnets og våre mål, vi trenger medlemmene i Staten og vi trenger hotell og restaurant folka. Vi trenger mangfold.

Det er ikke de og oss, det er VI!

Nå blir det en egne samarbeidskomiteer og forum, og en mulighet for å få gjennomslag for bransjens rammebetingelser på en ny og spennende måte.

Grip den og jobb videre, dere gjør en fantastisk god jobb og hvorfor skal ikke dette engasjementet videreføres? Men det gjelder som før, det er dere som best vet hvor skoen trykker og det er dere som best vet å uttrykke og finne løsningen på det.

Landsmøte.

Det er mye som jeg skulle sagt, og det er mange ønsker for fremtiden. Mye jeg kunne sagt mye mer om, som politiske prioriteringer og arbeidsoppgaver, disse står som vedtatt for et år tilbake gjennom prinsipprogram, industripolitisk plattform og uttalelser som videreføres.

Jeg har forsøkt å dra frem de store linjene, så skal vår nye ledelse ta for seg mer av detaljene for fremtiden etter hvert.

Jeg vil med dette erklære FLT sitt ekstraordinære landsmøte for åpnet!

Takk for oppmerksomheten.

Datoene er satt

Mens FLT innkaller til ekstraordinært landsmøte den 17-18. november, har forhandlingspart Industri Energi (IE) sendt innkalling for sitt ekstraordinære landsmøte den 15-16. november.

På disse møtene vil de to forbundene hver for seg avgjøre om grunnlaget forbundsstyrene har fremforhandlet skal føre til sammenslåing den 11. desember.

Nærmer seg beslutning

Forbundsstyret har også innkalt Landsrådet til møte for å diskutere detaljene i forslaget til om nytt forbund den 25. september.

Med 80.000 medlemmer og et stort potensial for vekst vil det nye forbundet bli et av de største og sterkeste, faglige fellesskapene i LO og i Norge.

– Sammen vil vi på vegne av våre medlemmer få enda sterkere påvirkningskraft innen lønns- og arbeidsvilkår, tariffutvikling, fagligpolitiske saker og samfunnspolitisk gjennomslag, sier Ulf Madsen som er forbundsleder i FLT.

Ut på reise

I september og oktober vil det holdes informasjonsmøter av FLTs politiske ledelse for medlemmer om prosessen med IE i FLTs regioner.

– Medlemmene våre kommer først, og vi vil gjennomføre et omfattende reiseprogram i forkant av landsmøtet for å kunne svare på spørsmål samt vise frem forslaget til et nytt storforbund i LO, forteller Madsen.

For FLT har det vært avgjørende at forbundets eksisterende tariffavtaler (og ordninger) videreføres og består.

– Alle medlemmer vil bety like mye, og det legges stor vekt på at også de minste avtaleområdene skal komme styrket ut i et nytt sammenslått forbund, legger forbundslederen til.

Følg med på flt.no for oppdatert informasjon om hvor og når møtene avholdes.

Valgkomiteen mener det er viktig med kontinuitet i prosessen mot en mulig dannelse av et nytt forbund. Derfor velges to forbundsledere, i tillegg til nestledere. Ulf Madsen ønsker imidlertid ikke å sitte hele perioden og det er meningen at påtroppende forbundsleder tiltrer ved et eventuelt ekstraordinært landsmøte. Se hvem som er valgt inn i politisk ledelse, forbundsstyret, LO-representantskap og kontrollkomiteen her. Les også mer på Frifagbevegelse

NY POLITISK LEDELSE. Foto: Tor Berglie

Dette er den nye forbundsledelsen:

Forbundsleder: Ulf Madsen
Påtroppende forbundsleder: Merete Jonas
Første nestleder: Henning Skau
Andre nestleder: Ståle Johannesen

Forbundsstyre, kontrollkomite og LO- representantskap

Forbundsstyret blir følgende:

Forbundsstyret Lars Christian Nilsen
Forbundsstyret Heidi Apeland
Forbundsstyret Helge Stølen Reiestad
Forbundsstyret Rune Heggem
Forbundsstyret Alf Edvard Masternes
Forbundsstyret Edith Bjerkan
Forbundsstyret Kent Roger Buajordet
1. vara Forbundsstyret  Kent Dahlin
2. vara Forbundsstyret  Børge Solem
3. vara Forbundsstyret  Lene Sivertsen
4. vara Forbundsstyret  Heidi L. Faanes
5. vara Forbundsstyret  Benedicte Gjellestad

Kontrollkomiteen blir følgende:

Kontrollkomiteen – leder Odd Mario Andersen
Kontrollkomiteen Petter Halvorsen
Kontrollkomiteen Evelyn Mensi
Vara Kontrollkomiteen  Christine Marie Bendiksen
Vara Kontrollkomiteen  Terje Asprusten
Vara Kontrollkomiteen  Preben Waage

LOs representantskap blir følgende:

Representant til LOs representantskap 1. nestleder
Representant til LOs representantskap Bente Seljebakken Klausen
Representant til LOs representantskap Siri Hoverud
Vara LOs representantskap 2. Nestleder
Vara LOs representantskap Terje Gundersen
Vara LOs representantskap  Per Arne Monsen

Thomas Berge Foyn var tilstede på FLTs landsmøte for å motta prisen for sin masteroppgave Digital informasjonsforvaltning av bygningsressurser for å øke graden av ombruk. De andre vinnerne med bacheloroppgaven Komposittdekke med hulrom ,Vegard Sæbu, Ola K. Undheim og Sindre Vikan, ble forhindret fra å delta grunnet eksamen.

utdanningsprisen, vinner
VINNER: Thomas Berge Foyn. Foto: Tor Berglie

Fornøyd vinner

Landsmøtet fikk en presentasjon av masteroppgaven Digital informasjonsforvaltning av bygningsressurser for å øke graden av ombruk Masteroppgaven er avsluttende del av sivilingeniørstudiet ved Institutt for bygg- og miljøteknikk, NTNU. I oppgaven undersøker Thomas Berge Foyn hvordan digital informasjonsforvaltning av bygningsressurser kan føre til høyere grad av ombruk. Han tar utgangspunkt i eiendomsbesitters perspektiv med hovedfokus på prosessene hos utbygger.

– Jeg leverte oppgaven i februar og kort tid etterpå fikk jeg en stilling hvor jeg jobber med det samme temaet, sier Thomas Berge Foyn. Han er ansatt som prosjektingeniør i XPRO AS i Ålesund.

– Det er stas å få dele ut en utdanningspris til den kommende generasjon i arbeidslivet. Vi bør være mer opptatt av hvordan det nye arbeidslivet skal bli enn det som vi forlater, da må vi skjele til utdanning og kompetanseutvikling. Vi må søke i de kommende generasjoner for å lære og bli inspirert, understreker FLTs forbundsleder.

Juryens begrunnelse: Digital informasjonsforvaltning av bygningsressurser for å øke graden av ombruk

Masteroppgaven er avsluttende del av sivilingeniørstudiet ved Institutt for bygg- og miljøteknikk, NTNU.

Temaet bærekraft er både høgaktuelt og svært viktig for norsk bygg- og eiendomsnæring. Skal klimamålene nås må det brukes mindre materialressurser, og levetiden på eksisterende bygningsmasse må forlenges.

Det er knyttet store utfordringer til ombruk og gjenvinning ved fornying av dagens bygningsmasse.  I oppgaven har studenten gjennomført et banebrytende arbeid med å finne ut hvordan digitale ressurser om bygninger kan systematiseres og brukes for å øke graden av ombruk. Det er identifisert utfordringer og foreslått rammeverk for hvordan den digitale informasjonsforvaltningen kan se ut over bygningers levetid.  På imponerende måte har studenten studert og forenet to fagfelter for å kunne få den nødvendige oversikt over komplekse prosesser.

Teoridelen av oppgaven er både relevant og imponerende da den bygger på et omfattende litteraturstudium innen både byggeteknikk og digitalisering. I oppgaven er problemstilling og forskningsspørsmål besvart på en systematisk og vitenskapelig måte. Det samme kan sies om metodevalg og kildebruk. Drøftingene underveis, og særlig i diskusjonskapitlet, er grundige og relevante. Bevarelsen er ryddig og velformulert, og samlet sett holder oppgaven et meget høyt faglig nivå.

Juryens begrunnelse: Komposittdekke med hulrom

Bacheloroppgaven er avsluttende del av byggingeniørstudiet ved Institutt for vareproduksjon og byggteknikk, NTNU.

Temaet bærekraft er både høyaktuelt og svært viktig for norsk bygg- og eiendomsnæring. Det forskes og eksperimenteres på ny bruk av materialer og materialkombinasjoner for å kunne redusere klimaavtrykket.

I oppgaven har studentene gjennomført et viktig arbeid med å teste ut en mer miljøvennlig dekkeløsning som et alternativ til dagens massivtreløsninger. Dekkekonstruksjonen har en toppflens av betong, et steg av smal limtrebjelke og en bunnflens av krysslimt tre. Med en slik løsning oppnås redusert materialbruk og der hulrommet gir muligheter for varme- og lydisolering samt plass for installasjonsføringer.  Studentene har på kort tid og på imponerende måte testet ut denne innovative løsningen både teknisk-, miljø- og kostnadsmessig. Etter deres vurderinger er det mulig å produsere elementet samt forlenge spennvidden sammenlignet med alternative trekonstruksjoner. Teoridelen av oppgaven er både omfattende og relevant. Både problemstilling og metodebruk er besvart på en systematisk og vitenskapelig måte. Drøftingene underveis er grundige og relevante. Bevarelsen er lettlest – ryddig og oppsummerende, og samlet sett holder bacheloroppgaven et høyt faglig nivå.

Dette er juryen:

Ole Gunnar Søgnen, professor ved Høgskolen på Vestlandet.

Lauritz Haringstad Løvø, tidligere Adm direktør på Malm Orstad

Eirik Hågensen, rektor ved Fagskolen i Viken.

Annik Magerholm Fet, viserektor ved NTNU i Ålesund

Les mer om FLTs utdanningspris

SKAL FORHANDLE: Fra venstre forbundsleder i FLT, Ulf Madsen og forbundsleder i IE, Frode Alfheim. Foto: Tor Bergli

Historisk øyeblikk

– Vi har fått et klart mandat til å fortsette jobben med å skape et nytt LO-forbund, sier forbundsleder Ulf Madsen.

FLT’s landsmøte vedtok søndag 20. november med 146 mot 26 stemmer at man skal forhandle om å starte et nytt LO-tilknyttet forbund sammen med Industri Energi (IE).

– Norsk arbeidsliv trenger en høyere organisasjonsgrad og en sterkere politisk slagside for fremtidens industri. Jeg mener at sammen kan vi få til begge deler, kommenterte forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim.

Industri Energis ledelse var gjester under landsmøtet.

Tariffavtalene vil bestå

Forbundsleder Madsen var tydelig på at FLT’s avtaleverk og bredde i antallet bransjer må ivaretas.

– Vi har ingen å miste på veien. FLT er medlemmene og avtalene. Og avtalene må bestå, det er dette mandatet vi søker. 

Industri Energis ledelse var gjester under landsmøtet.

Vedtaket:
«Med bakgrunn i dokumenter og utredninger høsten 2020 og frem til i dag, ber forbundsstyret omtilslutning til å gå videre med prosessen med Industri Energi mot en eventuell fremtidig sammenslåing.»

FLT’s landsmøte går fra 19-22. november i Oslo Kogressenter.

Se landsmøtet direkte her:

FLT-MEDLEM PÅ TUR: Næringsminister Jan Christian Vestre talte til FLT’s landsmøte. Foto: Tor Bergli

Vil styrke fastlandsøkonomien

– Her er jeg først og fremst stolt FLT-medlem, ikke bare næringsminister, talte en en munter statsråd Jan Christian Vestre til latter fra salen.

Vestre åpnet sin tale med å legge frem regjeringens fire hovedmål for næringspolikk.

Blant sakene var å øke eksporten utenom olje og gass med 50% innen 2030, samt kutte klimagassutslipp med 55% innen 2030.

– Vil tilhører et forbund som alltid har trodd på teknologi og fremskritt! Men én kan ikke være for å redde klima med elektrifisering, ved være mot å hente mineralene som gjør det mulig, påpekte Vestre.

Har tiltakene klare

Blant løsningene for å kutte i Norges utslipp er Regjeringens satsning på flytende havvind, som omfatter 1500 vindmøller til havs.

– Den forrige Regjeringen klarte null slike på åtte år, påpekte ministeren.

Vestre var også optimist med tanke på å løse klimakrisen uten tilbakesteg i levestandard.

– Vi skal skape flere grønne, lønnsomme og innovative arbeidsplasser over hele landet.

For Vestre avhenger det grønne skiftet av at investeringene og kapasiteten i fastlandsøkonomien styrkes.

Roste industripolitisk plattform

ROS OG BLOMSTER: Statsråd Jan Christian Vestre og forbundsleder i FLT, Ulf Madsen. Foto: Tor Bergli

Statsråden roste FLT’s initiativ til industripolitisk plattform, som han fortalte at ville bli lest nøye.

– Jeg har med fryd lest FLT’s industripolitiske plattform som skal opp til debatt her under landsmøtet.

Debatten og vedtaket om Forbundsstyrets forslag til industripolitisk plattform foregår ettermiddagen søndag 20. november under landsmøtet.

Se landsmøtet direkte her:

Forbundsleder Ulf Madsen åpnet FLT’s 18. ordinære landsmøte i Oslo Kongressenter. Foto: Tor Berglie

Verdiskaping – trygghet – utvikling

Forbundsleder Ulf Madsen åpnet FLT’s 18. ordinære landsmøte med en politisk tale.

– Dette landet har vært bygd på tilgangen på ren og rimelig kraft, det har vært og skal være et fortrinn for folk og bedrifter i Norge, også i fremtiden.

Forbundslederen påpekte at det er foreslått en industripolitisk plattform for FLT under landsmøtet som drøfter blant annet spørsmål rundt energi.

Bedre veier

FLT organiserer i Statens vegvesen, hvor kravene til forbundet går på stans av kutt.

– Forslag på kutt i samferdselssektoren går ut over sikkerhet og fremkommelighet. Sammen med generelle kostnadsøkninger i sektoren er vi redd for hvordan kvaliteten og sikkerheten i veinettet skal opprettholdes, talte Madsen.

FLT ivrer også for utredningen om vei-eierskapet i sektoren.

Vil ha flere fagskoleplasser

Forbundslederen trakk også frem flere politiske poenger under åpningen. Blant dem at Regjeringen kun har foreslått 500 nye fagskoleplasser i Statsbudsjettet.

— Med dette tempoet vil det ta 140 år før vi har fått på plass vårt mål om 100 000 plasser.

Skjevfordeling i finansieringen av høyere yrkesfaglig utdanning og universitet- og høgskolesatsingen er tydelig, ifølge Madsen.

— Regjeringen har foreslått 1.3 milliarder totalt til fagskolene for 2023. Det brukes 55.8 milliarder på høyere utdanning og forskning, fortalte Madsen.

Arbeidsforberedende trening

FLT-ere over hele landet arbeider for å få flere mennesker inn i arbeidslivet. Forbundet mener at kuttet i plasser til Arbeidsforberedende trening (AFT) er kritisk og må reverseres, grunnet et stort behov for plasser.

— Det er ille når det kuttes i arbeidsmarkedstiltak for de som står lengst unna arbeidsmarkedet, var forbundslederens klare melding.

— I Statsbudsjettet står det at Regjeringen vil styrke ordninger som arbeidsforberedende trening. Den beslutningen må settes ut i live. Det jobber vi for. Det og flere VTA plasser.

Etter og videreutdanning

Aldri før har flere gjennomført EVU gjennom Addsico, fra 413 kursenheter i 2018 TIL 586 inneværende år. I tillegg er det gitt ut stipender til frie studier. Det utbetales årlig over 20 millioner på EVU ordningen.

– 31.892 studiepoeng er tatt i denne landsmøteperioden og det tror jeg kommer godt med for mange, for egen utvikling, for å få seg en ny jobb eller være mer ansettbar, fortalte Madsen.

Kan få et nytt LO-forbund

Mange har vært spente på muligheten for at LO kan få et nytt forbund bestående av Industri Energi (IE) og FLT.

— Industri og Energi har kommet oss i møte, og vi ber landsmøtet om mandat til å gå videre med prosessen for å se på muligheten for å skape et nytt forbund, var forbundsleders melding til landsmøtet.

Saken vil legges frem på søndag og debatteres før et eventuelt vedtak om å gå videre med en mulig sammenslåing med IE.

Om de to forbundene slår seg sammen vil de telle over 78 000 medlemmer, og bli LO’s tredje største forbund.