Nyheter > Regionkonferanse Nord

Leif Roar Mikkelsen. Foto: Marit Gabler

Forbundsleder Ulf Madsen åpnet konferansen med å gjennomgå organisasjonsutviklingsprosjektet og ansettelse av regionrådgiverne. Videre gikk han også inn på hvilke saker det arbeides med i administrasjonen i FLT og besvarte spørsmål fra salen. Deretter tok delegatene fatt på arbeidet med handlingsplan for regionen. – Vi er godt i gang med handlingsplanen og har prioriteringene klare, forteller regionrådgiver Leif Roar Mikkelsen.

Små og inaktive avdelinger er første prioritet

Regionen har mange inaktive og mindre avdelinger, derfor er målet å drive målrettet med organisasjonsbygging både for å skape aktivitet og øke størrelsen på mindre avdelinger. For å få til dette vil regionen arbeide med flere tiltak, og sentralt vil det være å rekruttere flere avdelingstillitsvalgte for eksempel via aktive bedriftsgrupper. Verveaktiviteter som for eksempel stand meldes fra avdelingene inn til regionrådgiver i god tid før. Regionrådgiver Leif Roar Mikkelsen er ansatt i en region med store geografiske avstander og er avhengig av god reiseplanlegging. – Jeg vil legge det opp slik at jeg reiser og setter av tid til administrativt arbeid på gitte tidspunkter. Når jeg er på reise skal alltid avdelingene i området få beskjed slik at de kan melde inn behov, sier Mikkelsen, og legger til at det er bred enighet om prioriteringene i handlingsplanen både blant avdelingene og i Arbeidsutvalget (AU) i regionen.

Dette ble også diskutert på konferansen:

  • AU består av representantene i Landsrådet inntil valg i april 2019
  • Rapporteringsrutiner mellom regionrådgiver og AU ble også diskutert, og det er en god dialog om dette.
  • Regionrådgiver fungerer som sekretær for regionkonferansene
  • Det legges opp til at regionkonferansene skal ha fast innhold som avdelingene melder inn til regionrådgiver på forhånd.
  • Avdelingene melder inn behov for verving til regionrådgiver. Regionrådgiver prioriterer i samarbeid med AU hva som skal prioriteres. Dersom det er ønske om bedriftsbesøk skal kontaktperson i bedriften meldes inn til regionrådgiver i forkant.