Nyheter > Nytt fra forbundsstyret – Råd til Rødt

Politiske besøk

Forbundet har tidligere hatt besøk av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti for innspill til partiprogrammer. Før årets Stortingsvalg er også Rødt og Miljøpartiet de Grønne invitert til å innlede for FLT’s forbundsstyre. Førstnevnte stilte under forbundsstyrets forrige møte med Stein Stugu, som representerer Rødt i Bærums kommunestyre. – I Rødt ønsker vi å være med på å utvikle tiltak som kan styrke fagbevegelsens plass i arbeidslivet, sa Stugu. Stugu trakk frem spesielt eierskap og investeringer som viktige fagpolitiske saker for Rødt. – Har man kontroll på eierskap og investeringer er det enklere å trekke landet i en solidarisk retning.

Ikke enig om alt

Forbundsleder i FLT, Ulf Madsen, trakk i sin innledning for Rødt frem en rekke industripolitiske punkter. – Det er viktig for FLT at det bidras til en levekraftig leverandørindustri som en viktig bærebjelke i verdiskapingen. Det er også viktig å bidra til at industri går fra råvareprodusent til sluttforbruk som for eksempel i prosessindustrien. Forbundslederen påpekte at Rødt og FLT skiller lag på enkelte store politiske saker. – Å bevare EØS-avtalen er viktig for FLT. Men vi ønsker å utnytte handlingsrommet innenfor denne, sa Madsen.

Fra attføringstiltak til veinett

FLT’s innspill til Rødt hadde bar også med seg konkrete punkter for etter- og videreutdanningsreform (EVU), attføringstiltak og veipolitikk. – Attføringstiltak skal ikke ut på anbud, omfattende EVU-reform må på plass og FLT ønsker standardkrav til hele veinettet, var blant Madsen tydelig innspill. – Å sikre at fagbegelsen skal være et godt redskap for sysselsetting, kontroll på eierskap og investeringer som utvikler hele Norge og sammen jobbe for å trekke landet i en solidarisk retning er noe vi vil prioritere, var en fornøyd Stugus melding etter møtet.