Nyheter > Nytt fra forbundsstyret
https://www.facebook.com/LedelseOgTeknikk/videos/1890294861001073/ Tekst og video: Frode Ersfjord

Tariffrevisjonen oppsummert

— Slitertillegg og retten til AFP om man blir syk var viktige hull som nå blir tettet etter årets tariffoppgjør, sa forbundsleder Ulf Madsen til sitt styre. Han orienterte forbundsstyret om tariffoppgjøret mellom LO og NHO i privat sektor. FLT har anbefalt relevante medlemmer å stemme Ja under uravstemningen. Gjenstående oppgjør av interesse for FLTs medlemmer er LO Stats forhandlinger med Spekter og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Karenstid for nyinnmeldte medlemmer

Forbundsstyret vedtok at full saksbehandling og eventuelt advokathjelp ytes ikke for saker som har oppstått før medlemmet har hatt to måneders sammenhengende medlemskap med innbetalt kontingent. Dette samstemmer med andre forbund. Forbundsstyret vedtok også at forbundet ikke kan engasjere seg i saker som er oppstått før innmelding.

Regionrådgivere snart på plass

FLT er i gang med intervjurunden for ansettelse av fem nye regionrådgivere. I løpet av mai vil runden være over og tilbud gis de de aktuelle kandidatene. Forbundet håper derfor å ha fem nye rådgivere ansatt i september. Nyansatt Administrasjons- og HR-leder, Anne Sundvoll, presenterte seg selv for forbundsstyret.

Økt oppmerksomhet for verving

Forbundslederen Ulf Madsen ønsker å styrke rekrutteringsarbeidet til FLT, og tok initiativ til en åpen diskusjon om temaet. De nye regionrådgiverne vil bli nøkkelpersoner i FLTs rekrutteringsarbeid.