Nyheter > Nytt fra forbundsstyret

Energipolitikk: Lover energi til industrien

Forbundsleder Ulf Madsen holdt en kort innledning før han ga ordet til Terje Aasland, som holdt sitt innlegg til forbundsstyret med utgangspunkt i Hurdalsplattformen: — Det er en stor utfordring å dekke gapet mellom det behovet for kraft elektrifisering gir, og den tilgangen vi har på kraft. Det har vært stillstand på energiområdet i åtte år, og det betyr at Norge har kommet i bakleksa med å løse problemene for å sikre nok fornybar energi. Likevel er det mulig, sa Aasland. Les mer om Terje Aaslands besøk i forbundsstyret  FLT har tidligere uttrykt bekymring for energikrisen og fått svar fra statsråden

Status skolering og tillitsvalgtportalen

2. nestleder Arnstein Aasestrand ga en orientering om medlems- og tillitsvalgtskoleringen i 2021: – Det har skjedd en enorm utvikling i digitaliseringen av medlems- og tillitsvalgtskoleringen i forbundet. Nye digitale kurs, nytt tillitsvalgtverktøy og en selvhjelpsportal for tillitsvalgte er noen av nyvinningene. Tilbakemelding fra AOF er at FLT har gjennomført flest skolelingstiltak i forhold til medlemmer blant LO-forbundene i 2021. Rådgiver og prosjektkoordinator i FLT, Camilla Hanses, ga en omvisning i testversjonen av tillitsvalgtportalen.no som lanseres 1. februar. Tillitsvalgtportalen er en digital verktøykasse til hjelp for tillitsvalgte i vervet. Her finnes maler, informasjon, veiledninger og videoer. Portalen blir tilgjengelig via flt.no fra 1. februar. Finn ut mer om de nye verktøyene for tillitsvalgte 

Delegater til landsmøte og tariffrevisjon

  • Fullmaktskomiteen består av Arnstein Aasestrand (2.nestleder), Heidi Apeland (forbundsstyret) og Jørn Krosvik (leder avd. 36 Halden). Fordelingen av delegater vil bli sendt avdelingene med oppdrag om et særskilt medlemsmøte, hvor det velges delegater og varaer til landsmøtet. Fristen for innsendelse av fullmaktsskjemaer ble satt til 1.mai 2022.
  • Valg av observatører til landsmøtet skjer ved at administrasjonen får i oppgave å hente inn kandidater til student- og pensjonistobservatører. Valgene gjennomføres på regionenes årsmøter. Fristen for innsending av fullmakter fravikes for disse observatørene.
  •  Tariffrevisjon: 1.nestleder Aud Marit Sollid orienterte om årets tariffoppgjør, og det ble gitt fullmakter til administrasjon til å si opp overenskomster med utløp våren 2022. Når det gjelder oppsigelse av overenskomster med uorganiserte bedrifter (hengeavtaler) vurder administrasjonen i forhold til fastsatte kriterier for hvilke bedrifter som eventuelt omfattes av en senere konflikt (Hovedavtalens § 3-1 pkt. 4).

Delegatfordeling til Landsmøte 2022

Administrasjonen har beregnet antall delegater per avdeling til landsmøtet. Styrende for beregningen er (ref vedtektenes § 5.2):
  • Antall delegater er 180
  • Alle avdelinger med minst 30 yrkesaktive medlemmer skal ha minst en delegat – Ingen avdelinger kan ha mer enn 16 delegater
  • Avdelinger med under 30 yrkesaktive medlemmer regnes som en avdeling.
  • Administrasjonen gis fullmakt til å finne kandidater og gjennomføre valg av delegater fra avdelingene med mindre enn 30 yrkesaktive medlemmer
 Mer om Landsmøtet 2022 *Utregning av antall delegater er gjort slik: Antall yrkesaktive medlemmer per 31. desember 2021 er grunnlaget for beregningene. Hvis vi tar utgangspunkt i FLT avd 003 Horten blir regnestykket da: 1. FLT hadde 15052 yrkesaktive medlemmer 31.12.2021 2. FLT avd 003 Horten hadde 214 yrkesaktive medlemmer samme dato 3. En delegat krever 83,62 yrkesaktive medlemmer (15052 / 180) 4. Horten får dermed 214/83,62 eller 2,559 delegater. I første runde rundes dette ned til 2 delegater. Når dette regnestykket er gjort for alle avdelingene har vi fordelt 155 delegater og står igjen med 25 delegater som fordeles til de avdelingene som var nærmest å få sin neste delegat.