Nyheter > Nytt fra forbundsstyret

Utmelding UNI Global Union (UNI)

FLT har hatt et langvarig medlemskap i UNI – Tanken var at de opprinnelige forskjellige «bransjene» skulle opprettholdes i UNI-systemet, men slik opplever vi ikke at det har blitt. De senere årene har vi opplevd at fokuset har vært mer på bransjene service og kommunikasjon og mindre på industri og energi. Derfor kjenner vi oss mindre hjemme i UNI og har blitt medlemmer av IndustriAll som har mer fokus på industriens utfordringer. Vi ønsker å melde oss ut av UNI til fordel for IndustriAll, sa forbundsleder Ulf Madsen. Forbundsstyret vedtok utmelding av UNI og fortsatt engasjement i IndustriAll.

Budsjett 2022

  • Nye kontingentsatser, beløpsgrenser og forsikringspremie for 01.01. 2022 er vedtatt av forbundsstyret og vil bli tilgjengelig på flt.no og i medlemsbladet.
  • Budsjett for 2022 ble presentert. Det er investert i en rekke nye digitale verktøy som nytt tillitsvalgtverktøy og den digitale satsingen videreføres i det nye året. Etter snart to år med redusert aktivitet er det i budsjettet tatt høyde for et normalår med hensyn på aktivitet. Det er budsjettert med 4 millioner i driftsunderskudd, men målsettingen er å komme i driftsbalanse. Den planlagte satsingen de senere årene har blitt hindret og utsatt blant annet av den pågående pandemien og pålagte begrensinger for aktivitet. Det ble diskutert ulike tiltak for å hindre større underskudd i fremtiden og budsjettet ble vedtatt.

Veikart FLT inn i fremtiden og hovedoppgjør

1.nestleder Aud Marit Sollid orienterte om hovedavtaleforhandlingene mellom LO – NHO med kun små endringer fra forrige hovedavtale. Arbeidsgruppen som jobber med veikartet for FLT inn i fremtiden er i gang og en skisse til disposisjon for veikartet ble presentert. Det jobbes etter planen og det kommer gode innspill fra gruppa. Innspillene til veikartet for FLT vil etter planen legges fram for forbundsstyret i løpet av våren, orienterte Tina Ege, leder for administrasjon, HR og kommunikasjon. Les protokoller fra forbundsstyremøtene (krever innlogging) (bildet i saken viser forbundets politiske ledelse og er tatt i forbindelse med et tidligere forbundsstyremøte)