Nyheter > Nytt fra forbundsstyret: 700 medlemmer fikk stipend og utdannelse av FLT i 2018

Forbundsstyret, her med Trond Rødsjø, Aud Marit Sollid, Ulf Madsen og Terje Sagstad i Liverpool sommeren 2018. Foto: Frode Ersfjord

Gjennomgang av årsberetning

Ved utgangen av 2018 hadde FLT 20.868 medlemmer. Det ble avholdt mer enn 50 kurs og konferanser i regi av avdelingene. I tillegg ble det avholdt to «Superkurshelger» med over 100 deltakere. Våre medlemmene er i hovedsak sysselsatt i privat industri, service, vekst- og attføring, samt i staten. Forbundet ser på den fremtidige utviklingen i arbeidsmarkedet hvor vi organiserer som god.

Forbundets EVU-system står sterkt

I forkant av forbundsstyremøtet ble det avholdt generalforsamlingen for forbundets utdanningsdselskap, Addisco. FLTs unike etter- og videreutdanningsprogram (EVU) kommer av at kr 1,20 per arbeidstime, per medlem, for de som har overenskomster i privat sektor blir brukt på EVU. I 2018 fikk omlag 700 medlemmer stipend og utdanning som følge av programmet. Tilbakemeldingen fra medlemmene er stadig at dette styrker deres ansattbarhet.

Høringer om dagpenger og arbeidsmarkedstiltak

FLT har sendt inn høringsnotat om endringer i dagpengeforskriften og endringer i forskrift om arbeidsmarkedstiltak. Forbundet mener at varig og midlertidig lønnstilskudd skal inngå i minstegrunnlaget for å få dagpenger. Videre at også minstelønn under VTA-tiltaket også skal telle inn under det samme minstegrunnlaget. For arbeidsmarkedstiltak mener FLT blant annet at lønnstilskudd ikke bør brukes på de gruppene som står nærmest eller relativt lett kan komme seg i jobb, og heller ikke brukes isteden for å ta tak i de egentlige årsakene til at en person ikke får jobb. Herunder sykdom, lese- og skrivevansker eller mangel på annen kompetanse. Forbundet mener det må satses også på de som står tilsynelatende lengre unna arbeidslivet. Begge notatene er adressert til LO, som samordner sine forbunds innspill til felles høringsnotater for departementet.