FLT på internasjonal konferanse

FLT er medlem av UNI Global Union, som er en internasjonal paraplyorganisasjon for fagforbund over hele verden. Sammen jobber forbundene med felles problemstillinger. Forbundsleder Ulf Madsen, 1. nestleder Aud Marit Sollid, Helge Reiestad og Lars Christian Nilsen fra forbundsstyret, deltok på UNI Global Union-konferansen i Kuala Lumpur 26. -29. august.

FLT på UNI Global 2019. Foto: Privat

– Det er viktig at FLT deltar i internasjonalt fagligpolitisk arbeid gjennom UNI Global Union. Her bidrar vi til å bygge opp gode globale avtaler og med å øke fagorganisering i andre land. Det er mange land som sliter med å få opp organiseringsgraden. Tillitsvalgte fra for eksempel Romania, Albania, Nepal og Malaysia strever med å få avtaler som ivaretar ansatte med en lønn til å leve av, betalte fridager og ferie, anstendig arbeidstid og arbeidsforhold. Retten til å organisere seg og velge tillitsvalgte står svakt i disse landene, sier Ulf Madsen.

Ny leder og nytt arbeidsprogram

Denne gangen var det verdenskonferanse innenfor ICTS (informasjon, kommunikasjon, teknologi og service) og P&M (ingeniører og ledere). Hvert fjerde år revideres og vedtas nytt arbeidsprogram, og det velges tillitsvalgte for neste periode.

Andy Kerr fra Skottland ble gjenvalgt som leder av ICTS- organisasjon i 4 nye år. På konferansen ble det også vedtatt et nytt strategisk arbeidsprogram i fem punkter. Les hele arbeidsprogrammet her. Madsen trekker særlig frem det femte punktet i arbeidsprogrammet som viktig for FLTs medlemmer. Punktet omhandler nye arbeidsformer, kunstig intelligens, digitalt arbeidsliv og bærekraftig utvikling.

UNI P&M for ingeniører og ledere

FLT deltar i UNI P&M sammen med andre forbund som organiserer de samme fagområdene. Christy Hoffman, Generalsekretær i UNI Global Union, understreket viktigheten av å få flere funksjonærer inn i forbundene. Denne medlemsgruppen er avgjørende, blant annet fordi andelen funksjonærer vokser i det nye arbeidslivet og utgjør en viktig stemme i virksomhetene. Ulf Bengtsson ble gjenvalgt som leder for UNI P&M for neste fireårsperiode. Her er noen av punktene som ble diskutert på UNI P&M-konferansen:

  • Varsling var et område som UNI P&M har jobbet mye med sammen med Eurocadres og andre, her har de fått gjennomslag i EU for retningslinjer for varsling.
  • Et annet område som ble diskutert var retten til å være frakoblet i det digitale arbeidslivet. Det er flere år siden FLT inngikk de første bestemmelsene i sine overenskomster om hvordan tilgjengelighetsteknologi skal håndteres. I Frankrike har man fått en lov som begrenser arbeidsgivers rett til å forlange at arbeidstakere er tilgjengelig ut over arbeidstiden.
  • En del av konferansen handlet om hvordan øke organisasjonsgraden blant ledere. Unionen i Sverige organiserer ledere og har satset mye på denne gruppen. I andre land i Afrika, Asia og Sør- Amerika er det mye vanskeligere organisere ledere, og det er en møysommelig jobb som gjøres. I disse verdensdelene er ofte arbeidsledere og mellomledere ansett som å være ledelsen, og organiserer seg derfor ikke.
  • Avslutningsvis vedtok konferansen nye vedtekter for organisasjonen. Det ble vedtatt et firepunkts program som det skal fokuseres mot i neste fireårsperiode, punktene er følgende:Utdanning og livslang læring, organisere ingeniører, spesialister og ledere, arbeidslivsbalanse i den digitale tidsalderen og flere kvinner i STEM (Science, technology, engineering and mathematichs).
Sist oppdatert 3. september 2019
av Marit Gabler