Nyheter > Tariffkonferansen 2016: Null er tull!
DSC01494

Rekordstort oppmøte på FLTs Tariffkonferanse 2016. Foto: Tormund Hansen Skinnarmo

FLT er godt i gang med forberedelsene til årets hovedoppgjør, og tariffkonferansen er en arena der organisasjonen kan komme sammen for å lære om og komme med innspill til prioriteringer i prosessen. FLTs 1. nestleder Ulf Madsen åpnet konferansen før han ga ordet til LOs nestleder Tor Arne Solbakken. Begge kommenterte utspillet til Stein Lier-Hansen om nulloppgjør. Selv om ivaretakelse av arbeidsplasser er viktig er det ingenting som tyder på at årets oppgjør må bli nulloppgjør. Videre ble det blant annet pekt på viktigheten av utvidelse av permitteringsreglene. 8 av 10 personer som blir permittert får tilbake jobben de gikk fra. Da holder ikke NHOs argument om at dette bidrar til «fastlåsing» av arbeidstakere. Solbakken viste også til at tariffesting av pensjon var noe som må gjennomføres. Når arbeidstakere har blitt gitt all risiko ved opprettelse av innskuddspensjon må de også kunne få styringsrett over midlene. Med dette var scenen satt for Tore Sellæg fra Norsk Industri. Han fikk oppgaven med å si noe om arbeidsgivers tanker foran årets oppgjør. Han pekte på kraftige kutt i vedlikeholds- og modifikasjonskontrakter i petroindustrien grunnet lav oljepris, og var enig i at NHOs påstand om «innlåsing» av ansatte dersom permitteringsreglene ble endret ikke stemte. Han la også til at bedrifter får problemer ved levering av anbud når de ikke kan vise til at de har tilstrekkelig personell for å utføre oppgavene i bakhånd. Han la til at NHO er uenig i tariffesting av pensjon og viste til bedriftenes behov for fleksibilitet. Deretter fulgte en debatt mellom innlederne og forbundsleder Jonny Simmenes som blant annet tok for seg fleksibilitet i arbeidslivet og trepartssamarbeidet, før det var duket for Jon Hippe som ledet salen gjennom en pedagogisk innføring i ulike alternativer for pensjonsordninger.
DSC01486

Stort engasjement både i og utenfor konferansesalen. Foto: Tormund Hansen Skinnarmo

Dag to ga Madsen ordet til Kristin Alsos fra FAFO som gjennomgikk Arbeidstidsutvalgets anbefalinger. Alsos satt selv i utvalget og tilhørte på flere viktige punkter mindretallet i utvalget. Hun trakk frem punktet om «delvis uavhengig stilling», en utvidelse av dagens reglement som flertallet mente kunne være et alternativ for dem som er feilplassert inn i en særskilt uavhengig stilling. Mindretallet mente derimot at dette ville utvide praksisen av denne type stilling, og på sikt ødelegge normale arbeidstidsbestemmelser ytterligere. Frivillig kveldsarbeid er en ordning som flertallet vil innføre for dem som ønsker å dele opp dagen for å hente i barnehagen eller utføre ærend og liknende. Da kan de ta en økt på kvelden for å hente inn det tapte. Her mente mindretallet at slike ordninger allerede er åpnet for gjennom lokale avtaler. En allmenngjøring av slike avtaler kan sette press på arbeidstakere som egentlig ikke ønsker slike ordninger, og presse personer i stillinger med ordinær arbeidstid til å svare på eposter og henvendelser de mottar på kvelden av dem som jobber et annet skift. Jonny Simmenes delte sine tanker rundt årets oppgjør med forsamlingen, og hadde en gjennomgang av viktige datoer fremover. Deretter var det tid for gruppearbeid. Deltakerne fikk innspill på innkomne forslag til tariffarbeidet og fikk i oppgave å prioritere forslagene fordelt på de ulike avtalene. FLTs Etter- og Videreutdanningsordning ble nevnt sammen med blant annet pensjon, faste ansettelser, reise i bedriftens tjeneste og problemstillinger rundt innbakt overtid. I det videre arbeidet er det Forbundsstyret som prioriterer og innstiller krav til revison.
DSC01545

Gruppearbeidet ga gode innspill på prioriteringer til FLTs videre tariffarbeid. Foto: Tormund Hansen Skinnarmo