Nyheter > Jonny Simmenes argumenterte for flere tiltaksplasser
Jonny Simmenes på stortinget

Forbundsleder i FLT Jonny Simmenes (i midten) var på besøk hos Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget for å få til blant annet flere tiltaksplasser. Foto er klippet fra Stortingets video.

Få flere med huller i CV`en i jobb Forbundsleder i FLT Jonny Simmenes argumenterte for at samfunnet, Nav, tiltaksleverandørene og næringslivet å få flere med mange huller i CV`en og store helseutfordringer i jobb fremfor trygd. – Det finnes ingen «qiuck-fix-løsninger» – men vi vet en god del om behovet for riktig jobbmatch – individualisering av tilbudene – og ikke minst tett oppfølging av arbeidssøkere og arbeidsgivere sammen med gode arbeidsevnevurderinger fra Nav, sa Simmenes. Han fortalte videre at det ikke er feil å satse på hurtigspor for innvandrere (13 mill), ungdomssatsning (30 millioner kroner) og aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakerne (60 millioner kroner) men tatt i betraktning den store normalarbeidsledigheten og det store og økende «utenforskapet» skulle FLT ha ønsket oss mer satsning. – Lønnstilskudd er bra – men det kan lett bli en sovepute hvis ikke dette koples til målrettet attføringsarbeid, fortalte Simmenes. Hvorfor nevnes ikke lenger ventetiden i statsbudsjettet? Jobben med arbeidsinkludering blir mye vanskeligere å utføre hvis folk må vente i måneder og år før de kommer i gang med ulike tiltak. – Vi stiller derfor spørsmål – hvorfor statsbudsjettet for 2017 ikke opererer med slike ventetider – i motsetning til budsjettfremlegget for 2016 som åpent og ærlig påpekte at ventetiden var 430 dager, spurte Simmenes. Han oppfordret komiteen vil etterspørre hvorfor man ikke har omtalt ventetidene ved dette budsjettet når det nettopp er så viktig å få disse ned for å få flere i jobb. Vi må forutsette at ventetiden minimum er som forrige statsbudsjettfremlegget, dvs. 430 dager. Dersom ventetiden hadde gått ned – regne vi med at dette hadde blitt flagget i budsjettproposisjonen. For å få ned ventetidene kan man selvsagt jobbe smartere, men først og fremst må det tilføres flere tiltaksplasser. Tiltaksnivået for personer med nedsatt arbeidsevne opprettholdes på 2016-nivå! Dette rimer dårlig med at minst 60.000 personer med nedsatt arbeidsevne venter på tilbud – og gode arbeidsevnevurderinger fra Nav. Det er bra at regjeringen vil satse på det nye tiltaket Arbeidsforberedende Trening (AFT). Etter et anmodningsvedtak 467 av 24.mars 2015 skulle AFT tilføres flere tiltaksplasser, men det skjedde ingenting for 2016 – og det står vel heller ikke noe i budsjettet om hva dette betyr. Dette tiltaket vil føre til at man unngår lange ventetider mellom ulike tiltak – selv om ventetidene er store før man kommer i gang. Hva prioriteres ned? Når dette skal tilføres flere tiltaksplasser – og antallet tiltaksplasser ikke økes – så tillater jeg meg å spørre hva som skal prioriteres ned, spurte Simmenes? Vi i FLT tillater oss derfor å foreslå at man legger inn midler til 1000 nye tiltaksplasser til AFT. Vi mener også at det er et åpenbart behov for å styrke VTA-tiltaket med 1000 nye tiltaksplasser. Utredninger og utvalg er veldig samstemte at her må det en styrkning til – og ventelistene er store. Må tilføre økte ressurser Forbundslederen viste til at Nav har fått fullmakt til å omdisponere fra tiltaksbudsjettet til eget driftsbudsjett med 100 millioner kroner. – Dette vil gå utover eksisterende tiltak med mindre det ikke tilføres ekstraressurser, slo Simmenes fast. Forbundslederen anmodet komiteen om som vi også har gjort sammen med andre fagforbund og arbeidsgiverne i brev til komiteen – at før man iverksetter endringen som i utgangspunktet bare er en liten del av tiltaksbudsjettet, anmoder vi komiteen om å gjøre følgende – siterer brevet – der står; «Vi anmoder arbeids- og sosialkomiteen og Stortinget om at statsråden utarbeider nasjonale standarder til Arbeids og velferdsdirektoratet for tiltaksinnsatsen for personer med nedsatt arbeidsevne, herunder en arbeidsdeling mellom hva Nav skal gjøre i egenregi og hva tiltaksarrangører skal gjøre.» – Vi tror at en slik arbeids og ansvarsdeling er til gunst for brukerne, men også for Nav og tiltaksarrangørene. Dette må gjøres før man setter i gang uten en overordnet plan, avsluttet Simmenes. Les det felles dokumentet skrevet under på av FLT, Lederne, Fellesforbundet, ASVL og Arbeid & Inkludering i NHO Service.