Nyheter > Retningslinjer for støtte til konferanser
Etter landsmøtevedtak i 2017 er forbundets kursvirksomhet sentralisert fra og med 2019, men avdelinger og regioner i FLT kan fortsatt søke om økonomisk støtte til lokal opplæring i form av konferanser for sine medlemmer og tillitsvalgte. Forbundet har nå endret retningslinjene for økonomisk støtte til konferanser. Det er sendt ut et rundskriv med detaljer rundt dette. Les rundskriv (NB! Logg inn) Les retningslinjer for støtte til konferanser her.

Nytt om søknadsfrister

  • Det vil bli en ordinær søknadsfrist for hele året: 15.oktober i kalenderåret før konferansen skal avholdes. Forbundet skal gi avdelingene svar på søknaden senest 1. desember.
  • Spesielt for året 2020 er at søknadsfristen er 1. desember 2019, og at fristen gjelder for hele året 2020. Forbundet skal gi avdelingene svar på søknaden senest 10. januar 2020.

Ta kontakt med AOF

Vi anbefaler at arrangøravdelingen (gjelder ikke avdelinger i LO Stat) inngår samarbeid med lokal AOF om det administrative arbeidet. Da tar AOF seg av kontakten og oppgjøret med hoteller, reiseregninger, registrering av deltakere m.m. Dette er regulert i en egen samarbeidsavtale mellom AOF og FLT. Forbundet sentralt registrerer alle opplæringstiltak hos AOF Norge. Det er AOF lokalt som behandler alle refusjonskrav (gjelder ikke avdelinger i LO Stat) direkte mot Forbundets OU-midler. Refusjonskrav skal derfor sendes det lokale AOF-kontoret.

Hvordan søke om støtte til konferanse i avdelinger og regioner?

Bakgrunn og mål for endrede retningslinjer

Bakgrunnen for endringene er at det har vært nedsatt en arbeidsgruppe med en representant fra hver region, en representant fra FLT Statens vegvesen og representanter fra administrasjonen. Gruppen har sett på hvordan konferansene skal defineres og de økonomiske kriterier for tildeling.
  • Målet har vært å endre retningslinjene for økonomisk støtte til konferanser for medlemmer og tillitsvalgte i FLTs avdelinger og regioner. Forbundet ønsker å tydeliggjøre definisjonen av at konferanse i hovedsak er opplæringstiltak som ikke dekkes av forbundets øvrige skoleringstiltak som tilbys gjennom de sentrale kurstilbudene. Selv om sentralisering av kursvirksomheten er vedtatt, er det et sterkt ønske om å beholde den lokale aktiviteten i form av lokale konferanser arrangert av regioner og avdelinger.
  • FLT ønsker at tillitsvalgte og medlemmer skal benytte muligheten som legges til rette for kompetanseutvikling lokalt, i form av konferanser, som et tillegg til vår sentraliserte skoleringsvirksomhet. Aktivitet lokalt er fortsatt viktig for forbundet. Det endrede forslaget til retningslinjene tydeliggjør definisjoner på konferanse. Målet er at rettferdighetsprinsippet skal ligge til grunn, slik at alle avdelinger behandles rettferdig.
  • Tilsiktede midler til konferanser skal styrke aktivitet i avdelingene og oppfylle ønsket om økt aktivitet og kompetanse blant medlemmer. Dette skal gi et grunnlag for likhetsprinsippet ved tildeling av skoleringsmidler. Innholdet i konferansene skal ikke omfatte drift, dette må avdelingene ta av egne driftsmidler.