Medlemsfordeler > Kurs og kompetanseutvikling > Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Grunnskoleringen for nye tillitsvalgte består av tre moduler, hver på to dager, til sammen seks dager. Kurset første og andre modul foregår digitalt, mens kurset tredje og siste modul krever fysisk oppmøte.

space gray iPhone X beside turned on laptop beside coffee and succulent plant

Målgruppe

Nye tillitsvalgte i bedriftsgrupper.

Krav til forkunnskaper

Kursdeltakerne må å ha gjennomført kurset Ny i FLT.

Mål

Etter å ha gjennomført kursets tre moduler vil du :

 • ha kjennskap til FLT som organisasjon og den tillitsvalgtes rolle og oppgaver
 • ha kjennskap etablering og drift av bedriftsgrupper 
 • ha kunnskap om hvordan underlegge nye medlemmer på tariffavtale 
 • kunne anvende Tillitsvalgtverktøyet og Tillitsvalgtportalen
 • ha kjennskap til hva det vil si å være tillitsvalgt etter Hovedavtalen 
 • ha kjenne til overenskomstenes oppbygging og system, som lokale særavtaler 
 • ha kjennskap til det overordnede lov- og avtalehierarkiet i arbeidslivet
 • kjenne til regelverket for drøftelser og fast dialog med bedriften 
 • ha forståelse for begrepet forhandlingsrett og forhandlingsplikten 
 • kjenne til forskjellene på en rettstvist og interessetvist
 • ha forståelse for begrepet styringsretten 
 • ha kjennskap til tillitsvalgtes rolle i et §15.1-møte
 • kunne utforme protokoll
 • ha kjennskap til hvor medlemmer og tillitsvalgte kan få råd og hjelp – bistandsmodellen
 • kjenne til FLTs vedtekter og prinsipprogram, og hvordan disse endres
 • kunne forskjellen på å være tillitsvalgt etter Hovedavtalen og vedtektene
 • vite hvilke oppgaver og hva slags ansvar bedriftsgrupper har etter vedtekter og prinsipprogram
 • ha kunnskap om styrearbeid i bedriftsgrupper – fremgangsmåte og praktisk organisasjonsarbeid
 • ha nærmere kunnskap om overenskomstene, spesielt om lønnspolitikk, lønnssystem og overenskomstenes system for kollektive lønnsforhandlinger sentralt og lokalt
 • kjenne til nødvendigheten av lokale særavtaler, og hvordan utforme dem i praksis
 • kjenne til hvilke krav GDPR stiller til behandling av personsensitive opplysninger
 • kjenne til den tillitsvalgtes rolle i tariffrevisjon
 • kunne bygge nettverk med andre tillitsvalgte i FLT.