Lønns- og arbeidsvilkår > Dine rettigheter på jobb > Permittering

Vilkår for permittering

Adgangen til permittering er ikke regulert i lov. For arbeidstakere som er underlagt Hovedavtalen LO/NHO er permittering regulert av Hovedavtalens kapittel 8. Permittering kan foretas når «saklig grunn» gjør det nødvendig for bedriften. 

Ordresvikt, vareopptelling, reparasjoner og lignende er alle forhold som kan være «saklig grunn» for permittering. Det kreves da at driften innstilles, helt eller delvis. 

Det kreves videre at det er et midlertidig behov. For mer permanente behov vil bedriften ha en plikt til heller å vurdere oppsigelser.

Hva innebærer 14 dagers varslingsfrist?

I de aller fleste permitteringssituasjoner som følger av koronaviruset gjelder alminnelig 14-dagers varslingsfrist til arbeidstakeren etter Hovedavtalen § 7-3 første ledd. 

Svært mange bedrifter mener at de kan benytte seg av en 2-dagersfrist etter § 7-3 annet ledd. Dette er fordi de tenker at koronasituasjonen som sådan er en uforutsett hendelse, også kalt «force majeure». Dette blir feil, og det er viktig at tillitsvalgte ikke sier seg enig i dette uten en grundigere vurdering. 

De tilfellene der virksomhetene kan benytte unntaksregelen med to dagers varslingsfrist, vil f.eks. være når må legge ned all virksomhet med umiddelbar virkning uten forvarsel etter pålegg fra myndighetene. 

Utvelgelseskriterier

Når deler av en arbeidsstokk permitteres, blir det spørsmål om utvelgelse mellom de ansatte.

Utgangspunktet er at arbeidstakere med lengst ansiennitet skal prioriteres for arbeidet som gjenstår. Ansiennitetsprinsippet kan fravikes hvor det foreligger saklig grunn. Her vil særlig kompetanse og sosiale hensyn kunne vurderes. Ansiennitetsprinsippet er ikke til hinder for rullende permittering. 

Hovedavtalen er klar på at arbeidsutvalgets spesielle stilling i bedriften skal vektlegges ved utvelgelsen. Arbeidsutvalget er en viktig del av bedriftsdemokratiet, og dette vil være særlig viktig i perioder med permitteringer. 

Saksgang

Bedriften og tillitsvalgte har en aktiv drøftingsplikt. Dette gjelder særlig ved spørsmål om bedriftens økonomiske og produksjonsmessige stilling. Dersom bedriften ser at det vil kunne være nødvendig med permittering skal drøftelser holdes så tidlig som mulig. Det skal settes opp protokoll fra drøftelsene, der partenes syn skal fremgå. 

Også etter at bedriften har kommet til at det skal gjennomføres permittering skal dette drøftes med de tillitsvalgte. Det er da viktig at tillitsvalgte vurderer: 

  • Om det er saklig grunn for permittering 
  • Om permitteringen skyldes mangel på arbeid eller andre forhold som arbeidsgiver ikke kan påvirke 
  • Om arbeidsgiver har gjort det som med rimelighet kan kreves for å unngå permitteringer 

Også her skal det skrives protokoll. Særlig viktig er det å protokollere tillitsvalgtes syn på de punktene som her er nevnt. 

Om bedriften beslutter at det vil være nødvendig å gå til permittering skal det sendes ut varsel. Hovedregelen er at varselet skal sendes 14 dager før permitteringen iverksettes. Varselet skal som hovedregel angi permitteringens sannsynlige lengde og bakgrunnen for permitteringen. 

Når permittering er iverksatt, skal det vurderes fortløpende om det fortsatt er saklig grunn for permittering. Om permitteringsperioden varer i over to måneder skal situasjonen drøftes med arbeidsutvalget hver måned. 

 Rettigheter ved permittering

De første 2 dagene i permitteringsperioden har arbeidsgiver lønnsplikt (med full lønn) (arbeidsgiverperiode 1). Deretter løper 18 dager med full lønn (inntil 6G) fra NAV Det er viktig at du  melder fra til NAV umiddelbart etter permittering. 

Etter 20 dager har arbeidstakere rett på dagpenger hos NAV om arbeidstakeren er permittert over 50 prosent. Der det er protokollert enighet mellom tillitsvalgte og bedriften om de vurderinger som nevnt under ”saksgang”, er hovedregelen at dagpenger innvilges. Det vurderes altså om det er enighet om: 

  • det er saklig grunn for permittering 
  • permitteringen skyldes mangel på arbeid eller andre forhold som arbeidsgiver ikke kan påvirke 
  • arbeidsgiver har gjort det som med rimelighet kan kreves for å unngå permitteringen 

Etter 2 dager vil arbeidsgiver ikke lenger ha lønnsplikt. Arbeidstaker mottar da dagpenger fra NAV. Etter 26 uker vil arbeidsgiver igjen ha lønnsplikt for den permitterte ansatte. Arbeidsgiver vil da måtte lønnen den ansatte i fem dager (arbeidsgiverperiode 2). Etter dette vil NAV igjen overta plikt til å yte dagpenger i ytterligere 19 uker. 

Dagpengegrunnlaget utgjør 2,4 promille av arbeidstakers årslønn (oppad begrenset til 6 G). Dagpenger utgjør da ca. 62 prosent av inntekt, før skatt. 

 Finn ut mer om permittering

Finn nyttige lenker her.