Lønns- og arbeidsvilkår > Dine rettigheter på jobb > Ferie og feriepenger

Ferietidens lengde

I Norge har alle arbeidstakere rett til 25 virkedager ferie. I tillegg gis arbeidstakere som er omfattet av en overenskomst fem ekstra feriedager.

Flertallet av organiserte arbeidstakere har altså 30 virkedager ferie i året. En virkedag er alle dager som ikke er søndager eller høytidsdager. Lørdag regnes derfor som en virkedag. Organiserte arbeidstakere med overenskomst har altså fem ukers ferie. 

Arbeidstakere som har fylt 60 år har rett på seks ekstra virkedager ferie, slik at de altså har seks ukers ferie. 

Fastsettelse av ferie

Arbeidsgiver og arbeidstaker skal forsøke å komme til enighet om tidspunktet for ferie. Arbeidsgiver plikter derfor å drøfte tidspunktet for ferien med arbeidstaker eller arbeidstakers tillitsvalgte.

Dersom man ikke blir enige, er det opp til arbeidsgiver å fastsette tidspunktet for ferien. Arbeidstaker kan kreve at 18 av feriedagene skal gis i en periode mellom 1. juni og 30. september. Arbeidstaker kan også kreve at 7 dagers restferie gis samlet. 

Du har i utgangspunktet krav på å få oversikt over feriefastsettingen så tidlig som mulig, og senest to måneder før ferien avholdes. 

Endring av tidspunkt for ferie

Når tidspunktet for ferien er fastslått kan arbeidsgiver i utgangspunktet ikke endre på dette uten samtykke fra arbeidstaker. Et unntak er når det oppstår uforutsette hendelser i bedriften.

Arbeidsgiver kan da, på visse vilkår, endre tidspunktet for ferien. Med uforutsette hendelser menes hendelser som ikke var kjent for bedriften før de oppsto. Påregnelige hendelser som vanskeliggjør driften er altså noe arbeidsgiver må reservere seg mot på annen måte. Arbeidsgiver kan ikke endre tidspunktet for ferie på grunnlag av hendelser arbeidsgiver forutså kom til å oppstå, og kunne unngått på annen måte. 

De uforutsette hendelsene må medføre vesentlige driftsproblemer for at det skal være grunnlag for å endre tidspunktet for ferien. Det er altså ikke tilstrekkelig at det oppstår driftsproblemer, de må være av en viss størrelse for at det skal gi grunnlag for endring. 

Videre er det et vilkår at det ikke kan skaffes stedfortreder. I tilfeller der arbeidsgiver har mulighet for å hente inn øvrig arbeidskraft for å bøte på driftsproblemene, kan arbeidsgiver kan ikke endre tidspunktet for ferien. 

Dersom arbeidsgiver tenker å endre tidspunktet for ferien skal arbeidsgiver drøfte dette med arbeidstaker. Arbeidstaker har i drøftelsene rett til å la seg bistå av tillitsvalgt. Arbeidsgiver skal i møtet gjøre rede for bakgrunnen for hvorfor han ønsker å endre tidspunktet for ferien. Som arbeidstaker er det viktig å gi opplysninger om de merutgifter som endringen vil medføre da dette kan søkes erstattet. De utgifter som er en nærliggende følge av endringen vil du ha rett til å få erstattet av arbeidsgiver. Eksempelvis vil dette være reiseutgifter.

Sykdom i ferien

Om du blir syk før ferien har du krav på å utsette ferien til senere på året. Kravet er at du blir helt arbeidsufør, det vil si 100 prosent sykemeldt. Du må da levere legeerklæring senest den  siste arbeidsdag du skulle hatt før ferien. Ferien utsettes til senere, når du ikke lenger er sykemeldt. 

Når du blir syk under avvikling av ferie, kan du noen ganger ha rett til å få utsette ferien. Det kreves da at du er 100 prosent sykemeldt, og sykemeldingen må overføres arbeidsgiver uten ugrunnet opphold. Du har da rett til at et tilsvarende antall dager utsettes til senere i ferieåret. 

Om sykdommen gjør at du ikke får avviklet ferie innen årets utløp har du rett til å få den overført inntil 12 virkedager ferie til neste års ferie.  I tillegg til dette kan du også avtale å overføre den tariffestede ferieuken. De overførte feriedagene vil da komme som et supplement til ferietiden det påfølgende året.

Overføring av ferie

Noen ganger er det ønskelig både for arbeidstaker og arbeidsgiver å overføre deler av ferien til det påfølgende året. Partene kan inngå en slik avtale som overfører inntil 12 virkedager ferie (to uker).

Begge parter må samtykke til overføringen, og avtalen må gjøres skriftlig.  Også den ekstra ferieuken som følger av tariffavtale kan avtales overført til det påfølgende året. Også dette må gjøres skriftlig. 

På samme måte kan arbeidstaker og arbeidsgiver avtale at inntil 12 virkedager ferie blir gitt som forskudd. Også dette må gjøres skriftlig. 

Ferie som ikke blir holdt på grunn av brudd på regelverket overfølges til det påfølgende år uavhengig av lengde på ferien som ikke er avholdt. Et tilsvarende antall feriedager som ikke er avholdt blir da overført. 

Feriepenger

Feriepenger beregnes ut fra en prosentsats av den lønnen som ble ytt det foregående året. Altså er størrelsen på feriepengene avhengig av hvor mye du tjente året før ferien tas ut. Utgangspunktet er at du får utbetalt 10,2 prosent som feriepenger. For arbeidstakere som er underlagt overenskomst ytes det 12 prosent. For arbeidstakere med ekstra ferie etter fylte 60 år økes prosentsatsen med 2,3.

Feriepengene utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien. Dersom siste lønningsdag før ferien kommer tett på tidspunktet for ferien har arbeidstaker likevel rett til feriepengene utbetalt senest en uke før ferien starter. 

Det betales skatt av feriepenger som for vanlig inntekt. Det er imidlertid flere arbeidsgivere som trekker en høyere prosentsats gjennom året for at feriepengene skal betales ut i sin helhet.