Nyheter > LO Stat krever økt kjøpekraft
I GANG: LO Stats leder Egil André Aas utenfor RIksmeklerens nye lokaler på Grensen i Oslo. Foto: LO Stat

Statsoppgjøret i gang

Tekst: LO Stat/IE&FLT

– Vårt hovedkrav er at alle blir ivaretatt og vi får en rettferdig fordeling av lønna. Det er dette vi i LO har i ryggmargen, sier Egil André Aas, leder i LO Stat.

LO Stat mener at disse målene best oppnås ved at disponible midler i årets lønnsoppgjør gis som et sentralt generelt kronetillegg.

– All erfaring viser at det er gjennom et størst mulig sentralt tillegg vi oppnår den beste og mest rettferdige fordelingen, fortsetter Aas..

Slikt sett er det lite som skiller LO Stats hovedkrav fra tidligere år.

– Det handler kort og greit om at folk skal få bedre råd i dyrtida, at vi skal minke lønnsforskjellene mellom kvinner og menn, og at de som har minst skal få noe mer. Vi vil at det tenkes helhet, og ikke enkeltgrupper, sier Aas.

Krever likelydende tariffavtale i staten

Det andre hovedkravet fra LO Stats side er å komme tilbake til likelydende hovedtariffavtaler for alle statsansatte. I dag har LO og YS en avtale, mens Unio og Akademikerne har en annen.

LO Stat mener at splittelsen i ulikt lydende avtaler har vært svært uheldig og har ført til flere store utfordringer for staten.

Ordningen med to avtaler har medført ulikhet i lønnsutviklingen som som LO stat ikke lenger kan akseptere. Aas mener parter nå må ta ansvar for at alle statsansatte blir ivaretatt på en god måte.

– Slik situasjonen er nå, blir lønnsutviklingen i mange tilfeller vilkårlig og urettferdig, sier han.

LO stat er også bekymret for at ulikt lydende avtaler i seg selv bidrar til å redusere statens evne til å ha overordnet styring på lønnsutviklingen.

– At en stadig økende andel av lønnsdannelsen i staten skjer lokalt fører til ulik praksis mellom virksomhetene, og noen steder ser vi at avtaleområdene behandles forskjellig, også økonomisk. Det kan rett og slett ikke fortsette. Det håper jeg også staten innser, avslutter Aas.