Nyheter > Krever nasjonal kontroll over energiressursene

Illustrasjonsbilde: Mieszko9/iStock

FLT er engasjert i energipolitikk og nasjonal råderett over energiproduksjonen. I forbundets prinsipprogram som ble vedtatt på Landsmøtet i november 2017, slås det blant annet fast: «Norge har mye kraftintensiv industri som er avhengig av konkurransedyktige energipriser og langsiktige kraftavtaler. Norge må sikre at vår industri kan utnytte våre naturgitte fortrinn og sikre norske arbeidsplasser.»

Kan true norske interesser

Forbundsstyret til FLT er urolig for at tilslutning til EU s tredje energimarkedspakke vil føre til økte strømpriser som da vil være i strid med interessene til norsk industri og norske forbrukere.  EU s tredje energimarkedspakke, inkludert det overnasjonale energibyrået Acer, er utfordrende for Norges interesser. Tilslutning til det overnasjonale organet Acer innebærer en suverenitetsavståelse og vil kunne true norske interesser.

Arbeiderpartiet har utformet en rekke forutsetninger som man må få gjennomslag for om man skal stemme for de to forordningene om tilslutning til EU s tredje energimarkedspakke og tilslutning til reguleringsbyrået Acer.  Dette gjelder blant annet at to tredjedeler av vannkraften skal være offentlig eid, at bygging av nye kabler skal bestemmes i Norge, og at de skal være samfunnsøkonomisk lønnsomme. De såkalte «flaskehalsinntektene» skal tilfalle produsenten og gå til å holde driftskostnadene på nettet nede. Videre forutsetter man at eventuelt nye kabler som skal bygges til utlandet, skal eies og drives av Statnett. 

Staten bør eie og drifte nye kabler

FLT mener i likhet med Arbeiderpartiet at Statnett skal eie og drifte nye kabler om det skulle være behov for å bygge flere slike. E-co er et energiselskap som er eid av Oslo kommune (20%) sammen med svenske Vattenfall, Lyse og Agder energi. E-co vil bygge og drifte en slik kabel til Skottland. Dette vil svekke den nasjonale kontrollen som bør utøves av Statnett som er eid av den norske staten.

Krever tre firedels flertall i Stortinget

FLT mener at det er viktig å «være føre var» når det gjelder nasjonal kontroll over norsk energipolitikk. FLT har merket seg at regjeringen også har funnet grunn til å utrede tilslutningen til Acer på nytt, og at en rekke toneangivende juridiske eksperter mener at slik tilslutning er suverenitetsavgivelse. Dette krever tre firedelsflertall i Stortinget i henhold til Grunnlovens § 115.  De to forordningene skal opp i Stortinget i mars 2018. Slik saken nå fremstår, mener FLT at denne saken bør behandles med tre firedels flertall i Stortinget.