Nyheter > Fortum skal skape grønne arbeidsplasser med karbonfangst
Tekst: Cato Kjølstad, direktør rammevilkår i Fortum Oslo Varme

 

Avfall, CCS og grønne arbeidsplasser

Selskapet Fortum Oslo Varme AS er Norges største fjernvarme- og avfallsforbrenningsselskap. Selskapet forbrenner om lag 400 000 tonn med restavfall årlig på Klemetsrud. Når det forbrennes i anlegget dannes det overskuddsvarme. Denne overskuddsvarmen brukes som energkilde i fjernvarmesystemet i Oslo. Det produseres også en andel strøm basert på denne varmen. Nesten hele utslippet fra røykgassen renses ved hjelp av et såkalt elektrofilter før det slippes ut via pipene, men med et unntak av CO2 som dannes som følge av forbrenningen klarer man ikke å fange. Det er nettopp dette Fortum Oslo Varme AS tar sikte på å gjøre med sitt pionerprosjekt innenfor karbonfangst og -lagring (CCS). Selskapet har en lederrolle i utviklingen av karbonfangst innenfor avfallsforbrenningssektoren både nasjonalt og internasjonalt. Selskapet er sammen med Norcem (CO2-fangst tilknyttet sementproduksjon) og lagringsaktørene Equinor, Total og Shell en del av Norges satsing på CCS. Denne satsingen har et stort potensial tilknyttet utvikling av ny grønn industri, reduserte klimautslipp og nye grønne arbeidsplasser. I søsterselskapet til Fortum Oslo Varme, som heter Fortum Recycling and waste, jobbes det med innsamling av batterier, plast og andre avfallsprodukter som kan materialgjenvinnes. Det er viktig å materialgjenvinne mer, men ikke alt kan materialgjenvinnes.

Fjernvarme og avlastning av strømnettet

Her kommer energigjenvinningen fra avfallsvarme og annen overskuddsvarme inn. Fjernvarmeproduksjonen i Oslo utgjør 20% av varmeenergibehovet i borettslag, boligsameier, offentlige og private næringsbygg, for å nevne noe. I en energimengde utgjør fjernvarmen 2 Terrawattimer og gir energi til om lag 200 000 mennesker. Oslo er et underskuddsområde for strøm og derfor er det viktig med fjernvarme som reduserer dette kraftunderskuddet. Totalt sett er energikildene til fjernvarme i Oslo basert på overskuddsvarme både fra avfallsforbrenning slik som omtalt – og i fremtiden basert på CO2-fangst. I tillegg bruker selskapet overskuddsvarme fra et av byens datasentre, byens kloakksystem samt biobrensel og noe elkraft når den er tilgjengelig.

Motstand til avfallsforbrenning

I noen europeiske land møter avfallsforbrenning motstand. «Zero waste» (null avfall eller null svinn) betegner som kjent den klimaoptimistiske bevegelsen som har som mål å oppnå et avfallsfritt samfunn. Bevegelsens sentrale idé er at energigjenvinning fra avfall bare er med på å forevige bruk-og-kast-samfunnet, og dermed at søppelfyllinger/avfallsdeponier må avskaffes fordi de indirekte motarbeider bærekraftig forbruk. I realiteten er null avfall umulig: Plastavfall er et godt eksempel på det. Hvis plastkvaliteten ikke er tilstrekkelig god nok, så bør den ikke gjenvinnes. Da er avfallsforbrenning med karbonfangst et bedre alternativ. Når karbonfangstprosjektet til Fortum Oslo Varme og også nye CCS-prosjekter kan skape nye grønne og fremtidsrettede arbeidsplasser, går klimautslippene ned. Fortum understreker både nasjonale og globale resirkuleringsmål settes høyt. Selskapet understreker at det ikke er en motsetning mellom avfallsforbrenning og resirkulering. Avfallet må ses på som en ressurs og kan gå til både ombruk, materialgjenvinning og avfallsforbrenning og dermed energigjenvinning. Les også: