Nyheter > Forbundsleder: – Unge tillitsvalgte er fremtida

Takk for at jeg får lov til å møte dere. Først vil jeg si at det er utrolig fint at dere møter på denne konferansen, engasjement lover godt. Ungdom er framtiden, de som skal ta over, som skal fornye og videreutvikle.

Dere er allerede en ressurs for mange ved å delta her, dere som er tillitsvalgte er en ressurs for kollegaer og arbeidsplassen og i denne sammenhengen spesielt for de unge. For at dere skal fortsette å være en ressurs framover, så vil vi som forbund kunne gi opplæring og annen støtte underveis.

For mange unge er sommerjobben det første møte med arbeidslivet og dermed fagbevegelsen og for noen kan det være et litt brått møte med arbeidslivet. Det er finnes mange useriøse arbeidsgivere. Det er lav lønn og lange timer, ofte ikke skriftlig avtalt. Slik kan det også oppleves i møte med useriøse arbeidsgivere. Vi ser at altfor mange unge blir utnyttet som arbeidskraft, og det er vanskelig å stå opp for seg selv. Derfor har vi i fagbevegelsen opprettet sommerpatruljen som skal hjelpe og sette lys på det som skjer for ungdom i deres første møte med arbeidslivet.

For at hver enkelt ikke skal stå alene, har fagbevegelsen kjempet frem rettigheter, lover og avtaler over lang tid. Det er gjennom tariffavtalene eller overenskomster som vi kaller det at arbeidslivet reguleres sammen med lovverket. Dette er et område som dere kan bidra på. Dere kan bidra til å utvikle lov og avtaleverket ved å være en viktig stemme ved å beskrive utfordringer i hverdagen, ta det opp med arbeidsgiver og oss for å påvirke at du og dine kollegaer får en bedre arbeidshverdag. Riktignok har vi som er sentrale tillitsvalgte vært i arbeidslivet og kjent på det men vi kan ikke vite alle behov som oppstår og som utvikler seg over tid. En annen vinkling er jo også at behovene og standardene endrer seg i samfunnet, og det er viktig at vi får beskjed om dette slik at vi sammen kan utvikle oss.

De som møter arbeidsgiversiden til forhandling om overenskomstene i disse sakene, er ikke den enkelte arbeidstakeren på arbeidsplassen, det er meg og enkelte tillitsvalgte. Og en gang i fremtiden håper jeg at dere også har lyst til å delta på slike forhandlinger. Det å vise interesse, det å sende inn forslag til utfordringer og forbedringer, ta opp problemstillinger kan ofte være det som skal til for å bli tillitsvalgte som også møter arbeidsgiversiden til forhandlinger.

Jeg startet med å si at ungdom er framtiden. Så kan jeg legge til at jeg og har vært ungdom engang og fått utfordringer som både ung og tillitsvalgte i fanget mer enn en gang. Slik er det med dere også vil jeg tro. Utfordringene er mange, varierende i alvorlighetsgrad og de skifter med tiden.

Først, klimautfordringen. Vi ser og merker allerede endringene, og dersom ikke noe gjøres, vil klimaendringene bli verre i et stadig raskere tempo. Det er nesten svimlende å se hvilket bilde som tegnes av verden om tiår er dersom noe ikke gjøres. Klimautfordringene vil prege verdensøkonomien og norsk økonomi, og det reises spørsmål om omstilling og oljens framtid.

For FLT som fagforbund er dette svært viktig. Mange av våre medlemmer har arbeidsplasser i tilknytning til oljen. Det er med resultatene av denne næringen vi har bygget mye av vår kapital og trygghet, det er mye på grunn av den at vi har et godt samfunn å leve i. Men fremtiden for denne bransjen er også en stor utfordring.

Det vi synes politikerne er litt trege til å forstå, er at det ikke bare er å vedta en ny trygghet og nye arbeidsplasser, de må faktisk skapes i og utenfor den eksisterende industrien som vi jobber i hver dag, og på grunnlag av det som finnes der allerede i dag. Og de som kan dette best, er de som jobber der. Det er de som vet hvor skoen trykker, vi sier ofte at ny teknologi skapes på skuldrene til den forrige. Men det som trengs er rettferdige konkurranse-betingelser og skolering av de ansatte. Og jeg er helt sikker på at vi vil klare den utfordringen, som vi tidligere har klart å omstille oss når det har vært nødvendig.

Så; Norge eldes i et økende tempo, vi lever lengere enn tidligere. Om bare ti år, vil det for første gang være flere eldre enn barn. Dette er mennesker som meg som trenger pensjon, er avhengig av et godt helsevesen, og mange vil trenge hjelp i hverdagen. Og vi må ta vare på disse som har vært med å bygge opp landet og den velferden vi har kjempet frem.

Det er en tredje utfordring, og det er at produktiviteten øker. Og den øker raskt. Hvis man ser bilder fra historien, så var det mange flere på fabrikkgulvet enn det som det er på en høyteknologisk bedrift i dag.

Det er vanskelig å spå hvordan fremtiden vil se ut. Hvordan og hva som vil produseres. Og hvordan markedene blir. Hvis jeg spurte dere om hva jobben deres besto i om ti år vil jeg tro at de fleste av dere ville ha problemer med å beskrive den og kanskje også beskrive hva dere jobber med. Uansett vil det betyr at man må lære hele livet; ta etter- og videreutdanning, rett og slett følge utviklingen. FLT forsøker å legge godt til rette for det gjennom våre ordninger for livslang læring.

Fagbevegelsen handler om å bygge felleskapet, at vi tar ansvar sammen.

Vi drøfter hvordan vi kan bidra til omstilling, vi bidro til en pensjonsreform som skal trygge vår fremtid, vi bidro gjennom covid- krisen til å påvirke slik at de som kom dårligst ut ikke skulle stå alene og på bar bakke. Det kan hende det hadde vært litt vanskeligere om ikke noen hadde engasjert seg og kommet med forslag og ideer til å løse utfordringer som man kjente på kroppen og som var viktig for flere.

I dag synes jeg det er viktig å si at fagbevegelsen er viktig for å sikre demokratiet. I den forstand at vi er med på å bestemme, og bringer arbeidstakernes synspunkter til beslutningsbordet. Det gir mindre friksjon og beslutninger som gjelder alle. Det gjør at vi står tryggere i samfunnet vårt, at vi står imot krefter som vi ser nå har herjet i USA. Den rollen vi har i dette skal vi aldri glemme.

Når det gjelder ungdom i FLT har vi nok for få. Organisasjonsområdet og vår tradisjon har gjort oss litt sårbar ifht til å ha mange unge medlemmer. Mange blir ledere og tekniske funksjonærer etter en periode som produksjonsarbeider, men for å si det slik vi har lykkes i de siste årene med å redusere gjennomsnittsalder og også senket gjennomsnittsalderen når man melder seg inn i forbundet. Vi er på rett vei men det er plass til mange flere og i denne sammenhengen spesielt unge.

I Norden organiserer vi samfunnet på en særegen måte, vi kaller det for den nordiske eller den norske modellen. Den kjennetegnes av sterke fagforeninger, sterke arbeidsgiverorganisasjoner, stor velferdsstat og det som jeg snakket om innledningsvis, kollektive forhandlinger mellom partene i arbeidslivet.

De skandinaviske landene karakteriseres av små lønnsforskjeller, universelle velferdsordninger som gjelder for alle og at de som styrer har mål om arbeid til alle, og en lønn å leve av, og vi deltar i en internasjonal handel og utvikling. Fagbevegelsen bidrar med å sørge for et lønnsnivå som gjør at våre bedrifter kan konkurrere med utlandet. Alt dette har vist seg å tjene våre medlemmer godt.

Og jeg vil legge til, dette er konstant under press. Så oppgaven til unge blir både å ta vare på det som er opparbeidet, og utvikle samfunnet videre. Og det er den reisen dere er en del av. Jeg startet med å si at dere er viktige for oss i dette, og jeg vil gjerne slutte med det samme: Dere er viktige for oss. Sammen og hver for oss gir vi hvert vårt bidrag i det viktige arbeidet som heter fagbevegelsen.