Forbundet for Ledelse og Teknikk i Statens vegvesen (FLT Svv) viser til begrenset høring om tjenesteleveransemodell.

Vurderinger av oppgaver som kan utføres av private

Vi vil advare med å overføre forvaltningsoppgaver fra Statens vegvesen til private aktører. Vår erfaring fra å overføre periodisk kjøretøykontroll til private viser at det må opprettes betydelige tilsyns- og kontrollfunksjoner for å hindre juks. Det samme viser også der trafikkskoler gjennomfører offentlig godkjent føreropplæring. Befolkningen og transportnæringen må ha tillit til hva som utføres av kontroll enten det gjelder kontroll av førerprøven, kontroll av kjøretøy eller kontroll av bruken av kjøretøy.

Førerprøven

I forslaget til endringer av tilbud til befolkningen på førerprøver er ett av momentene at «det må være nødvendige trafikale utfordringer og tilstrekkelig kontroll av kompetanseprøving». Vi ser av forslaget at det vil bli lang reisevei for mange som skal ta førerprøven spesielt for tyngre kjøretøy men også de lette klassene og for motorsykkel. Det er bemerket at det spesielt i Nord-Norge vil være langt mellom førerprøvesteder. Tallgrunnlaget som fremkommer i CapGemeni-rapporten og som er brukt som grunnlag viser seg å ikke stemme. Vi anmoder derfor til at grunnlaget gjennomgås på nytt, da også med hensyn til vegomlegginger på visse steder. FLT Svv mener at det ikke finnes undersøkelser eller annen dokumentasjon om at de som tar opplæring og førerprøve på små steder er mer ulykkesutsatt enn de som kjører opp til førerprøven på store førerprøvesteder. De fleste dødsulykker i trafikken er på landeveg og der fører selv må ta stilling til risiko. Dette får mange som tar opplæring og førerprøve på mindre steder mer utfordringer på enn de som kjører der alt er regulert (trafikklys, feltvalg, hastighet, mengde trafikk som regulerer fart og adferd mv). FLT Svv savner mer fokus på simulatortrening og prøving i simulator, slik det er i luftfart, sjøfart og tog. Når Vegvesenet hevder at ny teknologi avløser tilstedeværelse er det synd at ikke bruk av simulator er tatt med i fremtidens føreropplæring og førerprøve. Simulator kunne avløst noe dersom teknologien hadde vært på plass og dette kunne vært ett tilbud flere steder i landet. Vi har heller ikke sett at det i FoU-arbeidet legges opp til at det skal forskes på slike løsninger. FLT Svv er bekymret for at kostnadene overføres til brukerne av tjenestene. Dette gir ikke god samfunnsnytte. Vi mener det bør være flere ambulerende tjenester også for de steder som foreslås nedlagt. Slik forslaget kan leses må flere ansatte flytte eller få nye oppgaver i etaten. Vi har fokusert ovenfor våre medlemmer som blir berørt at de må endre på sin kompetanse for å kunne tilby flere oppgaver innen trafikksikkerhet på TK, vegforvaltning mv. Når flere av ansatte må reise langt for å løse oppgaver vil dette medføre mer reisetid og som ikke registreres som arbeidstid jfr Arbeidsmiljøloven. Det er ikke gitt at ansatte vil ha slik belastning og at dette kan gå utover den kompetanse etaten trenger i årene fremover.