Ulf Madsen Tittelen henspeiler på at vi er hele mennesker gjennom et langt liv og at vi har mange roller som vi må fylle. Det vil være helt avgjørende at arbeidstakere finner en god balanse i mellom arbeids- og privatliv slik at de fungerer godt gjennom alle livets faser. Konferansens hovedinnlegg var ved Per Fugelli, som på sin reflekterende måte redegjorde for hva som fremmer god helse og hva som kan ødelegge for den. Det som står øverst på livets ønskeliste for alle mennesker i hele verden er – god helse. Han fortalte oss at det var ikke omega 3, antioksidanter eller lavkarbo som var medisinen til god helse og trivsel men de fem store:
  1. Verdighet – sett og godtatt som den du er
  2. Handlingsrom – bestemme over eget liv
  3. Tilhørighet – flokktrygghet
  4. Mening – ikke bare med livet men å kunne bidra
  5. Likevekt – jobb og privat
Du skal ikke ha bladd mye i arbeidsmiljøloven før du finner ut at dette er hovedpunktene i formålsparagrafen og selve hensikten med loven for å få til et godt og riktig arbeidsmiljø. Det som er ødeleggende for god helse er idealene om høyere, sterkere og raskere. Fugelli oppfordret derfor næringslivsledere som hadde dette som sitt mantra om å ta valium. Jeg vil heller si at de samme ledere generelt skulle hatt Per Fugelli på blå resept. Jeg tror det hadde bidratt til at flere forstod sammenhengen mellom å sette mennesket i sentrum for å få til trivsel, arbeidsglede og godt arbeidsmiljø og gjennom dette gjennomføre virksomhetenes målsettinger. Både LO og NHO’s representanter var opptatt av de som faller på utsiden av arbeidslivet, men med noe ulik tilnærming. Årsakene til at mange blir stående på utsiden er at høy andel av befolkningen er i jobb, høyproduktivt arbeidsliv og høy innvandring. Mens LO mente det var potensiale for å flere i jobb ved mer individuell tilrettelegging og at dette burde skje lokalt var NHO opptatt av at den høye andelen utenfor førte til høye kostnader som samfunnet ikke hadde råd til. Begge innlederne var opptatt av at det var viktig å satse på tiltak for å få ungdom inn i jobb. Fra NAV fikk vi innspill på livsfaseorientert ledelse. Det å motivere ansatte, at de følte seg sett, være med i utviklingsplan, kontroll og påvirkning av arbeidssituasjon, kompetanse og fleksibilitet var viktige elementer for alle aldre. Vi ble også presentert for en ny fase som ble kalt ”nyting og yting” og så kan jo leseren sette dette inn som en av livets faser der han mener den passer inn! Forbundslederen viste i sitt innlegg til at etter- og videreutdanning er et av de viktigste livsfasetiltak for det enkelte medlemmet slik at man kan bli stående gjennom et helt arbeidsliv. FLT har jobbet gjennom en rekke år for å tilby relevant og god skolering gjennom vårt eget utdanningsselskap Addsico. IA avtalen skal reforhandles senere i år. IA-avtalen fungerer etter LO’s mening bra, men det er rom for forbedringer. Noe gjenstår, særlig med å få personer som har tilpassede behov inn på arbeidsmarkedet. I dette arbeidet er det viktig å styrke tillitsvalgtes rolle i inkluderingsarbeid. Senter for seniorforskning viste til at bestefar vil ha utvikling og ikke avvikling. Det er stigende aksept for, og et ønske om flere eldre arbeidstakere i arbeidslivet.  Det må en holdningsendring til fordi velferdsmodellen ikke er bærekraftig om eldre ikke integreres og står lengre i arbeidslivet. Retten til permisjon må ikke gå på bekostning av retten til arbeid. Vi hadde representanter fra virksomheter hvor både ledelse og tillitsvalgte var representert. Det som gikk igjen som konklusjon fra flere var behov for de individuelle tilpasningene, at kompetanse er viktig i alle faser av livet, at man ikke setter medarbeidere i bås på grunn av alder og så er det viktig at ledelse og tillitsvalgte setter seg sammen, ser muligheter og finner de gode tilpassede løsningene for sin virksomhet. Konferanse gav oss inspirasjon til å jobbe videre med dette aktuelle temaet som handler om livsfaseorientert personalpolitikk. Som Per Fugelli påpekte; Vær glad i deg selv som feilvare, vi er alle fullkomne skapninger med plusser og minuser.  Sånn er livet!  Ikke se deg blind på seierherrene og glansbildene. Vi kommer med mer informasjon fra konferansen, god sommer til dere alle! Ulf Madsen, 1. nestleder