Jonnylo Et fullført grunnutdanningsløp er ikke lenger tilstrekkelig for en hel yrkeskarriere. Det er dette livslang læring handler om – mulighet til kontinuerlig påfyll av oppdatert kunnskap. Denne erkjennelsen er bakgrunnen for at FLT for mer enn 20 år siden tok grep for sikre våre medlemmer muligheter til etter- og videreutdanning (EVU). Dette gjorde vi ikke for å undergrave arbeidsgivers eller det offentliges ansvar, men som en tilleggstjeneste, og for å tilby våre medlemmer reelle muligheter til etter- og videreutdanning og livslang læring. FLT som organiserer ledende og tekniske funksjonærer har etablert et system for etter- og videreutdanning som virker. Med mer enn 20 års erfaring mener vi at det er noen suksesskriterier som må være tilstede for å få den enkelte til å gi seg i kast med og gjennomføre et studieprogram underveis i yrkeskarieren. Studiene må være relevante. Motivasjon er en avgjørende faktor for den enkelte arbeidstaker. For å ha motivasjon må man vite at studiene er relevant for fremtidig karriere.  

Jobbe heltid, studere deltid

Vi har etablert en finansieringsordning for etter- og videreutdanning for våre medlemmer. Dette betyr full eller delvis dekning av kursavgifter, dekning av alle avgifter i forbindelse med eksamen, læremateriell, så vel som reise og opphold i tilknytning til helgesamlinger. Dette gjør at man kan jobbe heltid og samtidig studere.  

Utdanningen må være formalisert og gi studiepoeng

Vi valgte å etablere vårt eget utdanningsselskap; Addisco. Vi ønsket å tilby våre medlemmer en mulighet til kvalitetssikret utdanning, som fører frem til offentlig godkjent eksamen og formalisert kompetanse. Universitet og Høyskoler vi samarbeider med, leverer skreddersydde opplegg på bestilling fra oss. Medlemmer trenger kun å forholde seg til én part, nemlig utdanningsselskapet Addisco. Mange av våre medlemmer som begynner med EVU på universitetsnivå er ukjent med akademia, immatrikulering, oppmelding til eksamen osv. Det kan være negative opplevelser fra egen skolegang som gjør dem usikre og ukomfortable med tanken på å starte etter- og videreutdanning. FLT og Addisco legger vekt på at medlemmet skal oppleve at alle forhold rundt utdanningen er ivaretatt. Vi bestemte oss tidlig for at all utdanning levert av Addisco skulle gjøres tilgjengelig via vår egen læringsplattform (Learning Management System). Studentene vil kjenne seg igjen uavhengig av kurs eller modul.  

Opptak til studiene basert på realkompetanse

Ofte er den som ønsker EVU rik på realkompetanse, men har lite eller ingen akademisk erfaring eller kvalifikasjoner å vise til. Da er man i realiteten utestengt fra utdanning på høyere nivå, om ikke en akademisk samarbeidspartner viser vilje til å anerkjenne realkompetanse som grunnlag for opptak på lik linje med formelle kvalifikasjoner. Addisco krever at alle faglige samarbeidspartnere viser slik vilje. Etter over 10 års drift av utdanningsselskapet Addisco har vi fortsatt bare positive erfaringer med opptak på bakgrunn av realkompetanse.  

Læring knyttet til eget arbeidssted

Som yrkesaktiv med familie og fritid er det viktig med fleksibilitet. Kanskje trenger noen en pause etter å ha gjennomført et semester eller to, før de gyver løs på nytt. De fleste av Addisco sine kurs gir 15 studiepoeng og varer ett semester. Dersom et tilstrekkelig antall gjennomførte kursmoduler samles opp og kombineres, kan dette godkjennes som en Bachelorgrad. Denne byggekloss- logikken er helt avgjørende for å få yrkesaktive til å ta utdanning. Så langt har Addisco levert over 2000 kursenheter i studiet Teknologiledelse, og gjennomføringsgraden er over 92 %. Majoriteten av de studerende (80 %) har startet på programmet med basis i realkompetanse.  

Det er ikke nok nyutdannende til å dekke fremtidens kompetansebehov!

Det er viktig med oppdatert kunnskap som gir en kvalifisering i et omskiftende arbeidsmarked. Og det vil være for få kull av nyutdannede til å fylle fremtidig kompetansebehov. Førstegangsutdannede vil alene ikke løse samfunnets kompetansebehov. Nøkkelen til å fylle det økende behov for høyere kompetanse i fremtiden er livslang læring og etter- og videreutdanning på bakgrunn av formal- og realkompetanse. Dette er nødt til å skje på den enkeltes premisser. Etter- og videreutdanning av bedriftens medarbeidere har mange positive sider. Vi har mange eksempler på at FLTs medlemmer får nye arbeidsoppgaver og mer ansvar etter endt utdanning. En annen gledelig sideeffekt både for samfunn og arbeidsgiver er at vi svært ofte ser økt verdiskaping på den enkeltes egen arbeidsplass etter endt studie.   Med bakgrunn i dette så er det klart at Forbundet for Ledelse og Teknikk er tilfreds med vårt arbeid for etter- og videreutdanning, og vi vil fortsette å bidra til norske virksomheters verdiskapning og konkurransekraft gjennom å øke våre medlemmers kompetanse.   Jonny Simmenes, Forbundsleder