Jonny Det stilles mange krav til aktører som ønsker å arbeide med attføring. Dette er bra all den tid det stilles de samme krav til alle aktører. Vekst- og Attføringsbedrifter er f.eks EQUASS godkjent («European Quality in Social Services»). EQUASS er et europeisk system for kvalitetssikring og sertifisering av velferdstjenester. Dette gir tjenesteleverandører i velferdssektoren anledning til å sikre kvaliteten av tjenestene overfor brukere og samarbeidspartnere. Vi er imidlertid sterkt bekymret for den utvikling vi nå registrerer og som er et resultat av krav fra NAV i forbindelse med anbud av tiltaksplasser. Den senere tid har våre medlemmer, tillitsvalgte og arbeidsgivere gjort oss oppmerksom på at NAV stiller krav til at «minst halvparten av leverandørens utførende personell skal ha minimum tre års utdanning fra universitet eller høyskole». Slik høyere utdanning kan være et gode i fagfeltet som til nå har vært tverrfaglig basert både i tiltaksbedriftene og Nav, men det fremgår ikke hvilken utdannelse/fag som kreves. NAV virker dermed ikke å ta hensyn til eventuell realkompetanse og det blir uklart hvordan arbeidsgiver skal oppfylle sine forpliktelser slik som Hovedavtalens § 18 Kompetanseutvikling forutsetter. Kravet til formell utdanning skaper flere utfordringer for arbeidsgiver og ansatte. Ansatte i vekst- og attføringsbransjen har ikke nødvendigvis 3-årig høyskole/ universitetsutdannelse, men like fullt har de dyp fagkompetanse innenfor området. De har lang praksis og er sterke bidragsytere med å utvikle fagfeltet med vekt på motivasjon, karrierveiledning og jobbing ut mot ordinært arbeidsliv. De har deltatt i utvikling og innovasjonstiltak til beste for brukere og bedrifter og medvirket til at virksomhetene i langt større grad enn tidligere når sine mål. Mange har også tatt etter- og videreutdanning – kanskje med støtte fra forbundets stipendordning eller gjennom Addisco, men de har altså ikke tre års utdanning fra universitet eller høyskole slik som NAV krever. Vi opplever dessverre at attføringsbedrifter vurderer å si opp faglig kompetente ansatte uten slik formell utdannelse og erstattet disse med personer med formell kompetanse fremfor å tilby ansatte etter- og videreutdanning. Dette har selvfølgelig en arbeidsrettslig side vis a vis arbeidsgiver. NAV er den største og i mange tilfeller den eneste kunden til Vekst- og Attføringsbedriftene. I den situasjonen vi nå står i med økende arbeidsinkluderingsutfordringer og behov for aktuell kompetanse mener FLT at NAV bør revurdere urealistiske og bastante krav som kan føre til at ansatte med relevant erfaring og realkompetanse innen attføring blir fortrengt. Vi tror ikke at dette er en konsekvens som NAV har vært oppmerksom på da disse kravene ble innført som del av anbudsregime. Det er derfor gledelig at Arbeids- og Velferdsdirektør Sigrun Vågeng virket å ha forståelse for at kompetansekravet skaper uforutsette utfordringer for attføringsbedriftene og for de ansatte. Det nye anbudsregime skal evalueres innen kort tid og vi forutsetter at ovennevnte tema blir en del av denne. Jonny Simmenes, forbundsleder i FLT