Arbeiderpartiet fraksjon attføring mai 2014

Forbundsleder Jonny Simmenes og forbundsleder i Lederne Jan Olav Brekke hadde møte på Stortinget 8. mai 2014 med Arbeiderpartiets fraksjon om hvordan forbedre attføringsbransjen.

FLT og våre medlemmer i vekst- og attføringsbedriftene er bekymret for de holdninger og uttalelser om tiltaksforenkling og anbudsutsettelse av attføringstiltak som Arbeids- og Sosialministeren utrykker gjennom ulike innlegg i dagspressen. Det er grunn til å stille spørsmål om hva regjeringen egentlig kommer til å gjøre med arbeidsrettede tiltak og attføringsbransjen. Arbeidsrettede tiltak har vært utredet en rekke ganger. Brofoss utvalget leverte sin utredning i 2012 (NOU 2012:6). Denne var grunnlag for Stortingsmelding 46 (2012-2013) som den rødgrønne regjeringen la frem før valget i 2013. Vi legger ikke skjul på at det var flere elementer og forslag i utredningen og stortingsmeldingen som vi ikke var enig. I vårt høringssvar påpekte vi blant annet at mange av de konklusjoner og meninger som fremkom i utredningen baserte seg på ingen eller svært usikker forskning der det kan stilles spørsmål om relevans for dagens situasjon. Til tross for vår skepsis på enkelte områder så var dette resultat av en utredning som pekte på mulige tiltak og en retning. Dessverre så endte valget med et regjeringsskifte før stortingsmeldingen ble ferdigbehandlet. Noe av det første den nye Arbeids- og Sosialministeren gjorde var å legge Stortingsmelding 46 i ”skuffen” – og med det skapte han ny usikkerhet om arbeidsmarkedstiltakenes fremtid. Usikkerheten ble ikke mindre ved at Arbeids- og Sosialministeren blant annet i Adresseavisen den 25. april gir uttrykk for at ”en større andel av tjenestene skal settes ut på anbud så flere kan tilby innovative løsninger”. Det er usikkert hva han mener med dette, men slik FLT kjenner vekst- og attføringsbedriftene og de som arbeider der, så er de fullt ut i stand til å tilby «innovative løsninger». Uttalelsene fra arbeids- og sosialministeren er for øvrig stikk i strid med det han gav uttrykk for på FLTs Attføringskonferanse våren 2012 – der mer enn 150 ledere og ansatte i Vekst- og Attføringsbedriftene deltok. I Klassekampen den 30.04. innrømmer Robert Eriksson at han tidligere har vært skeptisk til bruk av anbud. Vi registrerer at dette var før han kom i regjering. Nå virker anbud å være løsningen for personer med nedsatt arbeidsevne. Vi er ikke enig! Vi kan ikke se hvordan anbudsutsettelse, kommersialisering og bruk av ikke forhåndsgodkjente aktører, med gevinst og utbytte som fremste mål, vil gi tjenestemottaker eller samfunnet gevinster i form av bedre kvalitet eller økonomisk. Tvert imot! For de som står langt fra arbeidsmarkedet og har størst behov for hjelp vil dette utvilsomt være mindre hensiktsmessig. Resultatet vil være nedbygging av eksisterende attføringsbedrifter og den kompetansen som er bygget opp gjennom mer enn 30 års erfaring. Vi er ikke uenig i at tiltaksforenkling kan forbedre arbeidsmarkedstiltakene, men et fremtidig system må fortsatt bygges på forhåndsgodkjente tiltaksleverandører med utbytteforbud – slik som er situasjonen for attføringsbedriftene i dag. En av utfordringene er blant annet at ventetiden er for lang. Det er behov for å styrke innsatsen og øke tiltaksomfanget. Løsningen er ikke å sette tiltak på anbud. Løsningen er ikke å overføre tiltaksgjennomføringen til NAV, men derimot styrke NAV sin rolle som kunde – innen avklaring og oppfølging. Løsningen finnes best i et nært samarbeid mellom NAV – tiltaksarrangør og det ordinære arbeidsliv. FLT mener imidlertid at en eventuell endring på tiltaksområdet må skje som et resultat av en grundig og bred debatt gjennom en stortingsmelding fremfor et forhastet vedtak fra en regjering som ønsker å vise handlekraft. Dette er blant årsakene til at FLT og Lederne har sendt et felles brev til Arbeids- og Sosialministeren og bedt om et møte for å belyse og konkretisere utfordringene og om mulig å avklare hvilken retning regjeringen nå vil velge. Arbeids- og Sosialministeren har ennå ikke svart. For øvrig så har vi registrert at store deler av fagbevegelsen, arbeidsgivere, enkelte partier og andre er enig om arbeidsmarkedstiltakenes fremtid. Vi håper dette betyr noe for Robert Eriksson og regjeringen. Forbundet for Ledelse og Teknikk Jonny Simmenes Forbundsleder