Siden 1950 har veksten i antall studieplasser i universitets- og høyskolesystemet vokst 50 ganger; fra 5000 til 250.000. I samme periode har antall studieplasser i ved offentlige fagskoler vokst fra 2500 til 5400. Samtidig anslår Statistisk sentralbyrå at det vil være en underdekning på 90.000 fagarbeidere i 2035. Statsråd Torbjørn Røe Isaksen vil satse på fagskolene, og har fått fortjent anerkjennelse for dette. Men mye står igjen før flere vil ta fagskoleutdanning, og vi får utviklet forbindelsen mellom arbeidslinja og utdanningslinja ytterligere. Hovedmotoren i norsk verdiskaping er tett knyttet til opplevelsen av likeverd mellom det teoretiske og erfaringsbaserte. Det er respekten for den enkeltes medarbeiders bidrag til sluttproduktet som virkelig kan forklare hvorfor vi i Norge er flinkere enn andre til å jobbe sammen. Sånt blir det verdens høyeste produktivitet av og betyr mer for norsk konkurransekraft enn oljen. Men likeverdet ivaretas ikke av dagens utdanningssystem. Myten om at akademisk utdanning er best står sterkt. Vi har over tid støpt en forståelse av at teoretiske fag er viktigere og mer verdt enn praktiske. En slik forestilling er historisk sett ny. De første fordypende læringsarenaene hadde sitt utspring i yrkesfagene. Før Universitetet i Oslo ble etablert i 1811, hadde man derfor drevet bergverksakademi i gruvene på Kongsberg siden 1754 og fabrikkskoler innenfor tekstilindustrien fra om lag 1780. Altså lenge før akademiske læringsinstitusjoner så dagens lys. Vi trenger akademikere, men dybdekunnskap har ikke noe med akademia i seg selv å gjøre. Likevel peker vi i dag ressurssterke ungdommer i retning av allmennfag og studieforberedende linjer. De mer «teorisvake» tilrådes en fremtid orientert om yrkesfaglig utdanning, selv om behovet tilsier noe annet. Slik kan det ikke fortsette. Jeg har vansker med å forstå hvorfor akademiske fag skal ha forrang fremfor yrkesfag. Det finnes ingen norsk industribedrift med respekt for seg selv som ikke praktiserer et eller annet program for kontinuerlig forbedring. Da kreves samarbeid basert på gjensidig respekt for kompetanse, uavhengig av hvilken skole du har gått på. Hvis vi ikke gjør noe med dette, øker frafallet og A/S Norge mister konkurransekraft. Vi trenger å gjøre noe med skjevfordelingen på høyeste nivå i utdanningssystemet, en videre utbygging av den yrkesorienterte siden av utdanningssystemet. Vi trenger etableringen av faghøyskoler!