FLT deltok i politisk streik mot bemanningsbyråene 15. november 2017. Foto: Frode Ersfjord

Norge har store utfordringer med altfor mange i yrkesaktiv alder som faller utenfor arbeidslivet, men et mer utrygt arbeidsliv gir ikke de riktige incentiver til å få flere i jobb. Arbeidsløsheten har bitt seg fast på et for høyt nivå. Teknologien har på mange områder opphevet tids- og stedsbegrensinger. Vi får stadig mer krav til å jobbe mer enn normal arbeidstid. Dersom arbeidsgiver, kolleger eller kunder trenger svar forventes det at vi er tilgjengelig uansett tid eller sted. Anvendelse av tilgjengelighetsteknologien oppfattes av mange som reguleringstomt rom. Skal det settes grenser, må vi gjøre det selv. Svarene på sysselsettingsutfordringene er ikke å gjøre arbeidslivet mer utrygt, men heller arbeide for forutsigbar arbeidstid og faste og stabile arbeidsforhold. Altfor mange arbeidstakere blir presset til å akseptere arbeidsavtaler uten betalt overtid. Større adgang til midlertidige ansettelser øker heller ikke tryggheten i arbeidslivet. Det kan heller ikke dokumenteres at dette gir flere jobber og letter mulighetene for å få utsatte grupper i jobb. Økt bruk av bemanningsbyråer med utrygge arbeidsvilkår reduserer også tryggheten i arbeidslivet med sosial dumping og økonomisk kriminalitet.

FLT mener

  • FLT mener at arbeidsmiljøloven må fornyes med vekt på større trygghet i arbeidslivet.
  • FLT mener at tilgjengelighetsspørsmål utenom den ordinære arbeidstiden bør være gjenstand for avklaringer lokalt. Det skal ikke være tvil hos den enkelte hvilke forventinger virksomheten eller nærmeste leder har til arbeidstakers tilgjengelighet og hvordan dette skal kompenseres.
  • Utvidet adgang til midlertidige ansettelser gir ikke økt sysselsetting.
  • Muligheten til å unnta arbeidstakere fra arbeidstidskapittelet i Arbeidsmiljøloven må begrenses, og alle har rett til overtidsbetaling.
  • Bemanningsselskapenes rolle i norsk arbeidsliv må reduseres til i hovedsak å arbeide med reelle vikariater.
  • FLT vil gjeninnføre kollektiv søksmålsrett. Kollektiv søksmålsrett er et verktøy for å hindre sosial dumping, sikre lik arbeidstid og sist men ikke minst, sikre at innleide arbeidstakere også følger de HMS krav som til enhver tid er gjeldene.
  • Vern om den norske modellen. Den norske modellen har gitt oss et land med små forskjeller mellom folk, gode velferdsordninger til alle og høy økonomisk vekst.
  • FLT mener selvstendig næringsdrivende har krav på trygde- og pensjonsvilkår som resten av befolkningen.

Les også

Streik mot bemanningsbyråene