jonny image001 FLT har siden 1990 hatt særlig fokus på kompetanseheving og «employability» for forbundets medlemmer. Forbundet fremforhandlet derfor støtteordning for etter- og videreutdanning i 1992 og etablerte et eget utdanningsselskap i 1999. I dag får mer enn 600 medlemmer stipend til etter- og videreutdanning. De fleste velger å ta sin utdanning gjennom forbundets utdanningsselskap Addisco som tilbyr et fleksibelt utdanningsløp som gjør det mulig å kombinere jobb, fritid og utdanning. Våre medlemmer opplever imidlertid noen skjær i sjøen dersom de ønsker å bruke ledighets- eller permitteringstiden på kompetanseheving. NAV har nemlig svært strenge krav i forbindelse med rett til dagpenger. Vi er ikke uenig i at det er behov for strenge regler og krav til dagpenger, men det er uheldig dersom praktiseringen av disse reglene er ulik og dersom de legger hindringer for kompetansehevende tiltak. Folketrygdloven slår fast at man må være reell arbeidssøker for å ha rett til dagpenger, dvs arbeidsfør og villig til å ta lønnet arbeid. Hovedregelen er at den som er under utdanning eller opplæring ikke har rett til dagpenger. Det er noen unntak, herunder dersom utdanning er utenfor normal arbeidstid og har en studieprogresjon på maksimal 50 % (15 studiepoeng pr. semester). Forskrift til loven slår fast at «utdanning må være eksplisitt lagt opp slik at den kan kombineres med fullt arbeid på dagtid». Det er fullt mulig å kombinere utdanning med fullt arbeid på dagtid når utdanning tas som fjernstudier f.eks. via Addisco sin nettportal. Slike studier kan tas uavhengig av tid og sted. Utfordringen er at de fleste studier kombineres med samlinger for å øke læringsutbytte. Addisco sine samlinger, som er fra fredag ettermiddag til søndag ved Høyskolen i Bergen kan medføre at studenten har noen timers reisetid på dagtid. Det kan derfor hevdes at dette ikke kan kombineres med «fullt arbeid på dagtid». Med andre ord så vil noen timers reise en fredag ettermiddag medføre at det ikke er mulig å gjennomføre et etter- og videre-utdanningsløp uten å miste rett til dagpenger. For Addisco studenter så er samlingene i tillegg ikke obligatorisk slik at det er mulig å reise etter arbeidstid på fredag. Ett av forbundets medlemmer som ufrivillig er blitt arbeidsledig og har mottatt avslag på dagpenger under utdanning, uttrykker sin frustrasjon slik «NAV burde gjort alt i sin makt for at jeg skulle fullføre denne utdanningen slik at jeg hadde større sjanse å få meg jobb og aldri havner i NAV systemet igjen. Det hadde vært smartere.» Etter vår mening er det derfor positivt at regjeringen nå tar disse signalene alvorlig og vil fremme forskrifts- og lovendring. Spesielt gledelig er forslaget om at en nå vil tillate studiesamling minst 6 dager pr semester. Dette vil føre til at våre medlemmer, og andre voksne som tar etter- og videreutdanning, vil kunne få den kompetansen næringslivet trenger mens de er permittert eller uten arbeid. I en situasjon hvor norsk næringsliv må gjennom store omstillinger, er kanskje kompetent arbeidskraft vårt største konkurransefortrinn.