En av de mange kildene til kunnskap om de politiske partiers holdninger kan du finne i LOs medlemsdebatt ”Vi former framtiden – LO på din side” som blant annet er lagt ut påwww.flt.no.  Denne undersøkelsen ble gjennomført fra oktober 2012 til april 2013. Nærmere 27 000 medlemmer sendte inn 160 000 innspill om hvilket arbeidsliv de ønsker og hvordan samfunnet bør utvikle seg. Medlemmenes krav og LO-kongressens vedtak danner også hovedgrunnlaget for de 45 spørsmål LO har stilt til de politiske partiene foran stortingsvalget. For de fleste av LOs medlemmer er det avgjørende hvor de enkelte partiene står i arbeidslivssaker – og hvilken arbeidslivspolitikk de ulike regjeringsalternativene vil føre. LO ba om klare svar fra partiene, og har mottatt svar fra samtlige partier.   

Norge – ett godt land å bo i 

Som medlem i internasjonale utvalg møter jeg ofte våre nordiske og europeiske kolleger. Ett av punktene på sakslisten til slike møter er «landrapport», dvs. at hvert av landene gir en kort rapport om den politiske og økonomiske situasjonen i de respektive landene. I slike øyeblikk er det klart for meg at jeg er ufattelig heldig som bor i Norge med den velstand og de mulighetene vi har her hjemme. Med en arbeidsledighet på 11,8 % og nesten 24 % ungdomsarbeidsledighet i Europa, mot rundt 3 % arbeidsledighet her hjemme er vi i en særstilling. Jeg tenker at det kanskje ikke er så merkelig at Norge flere ganger er kåret til verdens beste land å bo i? Er dette bare tilfeldig eller skyldes det også god politisk styring? Det er kanskje ikke så merkelig at min svenske kollega ble noe sjokkert og utbrøt «jammen varför det?” når jeg fortalte at meningsmålinger tydet på at det kunne bli en borgerlig regjering til høsten.  Fagbevegelsen har et langt og konstruktivt samarbeid med den sittende regjering.  Dette er mest tydelig gjennom et godt fungerende trepartssamarbeid som vi er kjent for. Eksempler på saker som fagbevegelsen og de rød/grønne har løst er blant annet arbeidsmiljøloven – sykelønn – inkluderende arbeidsliv – dagpenger ved permittering – vikarbyrådirektiv med forskrifter – sosial dumping. Det er altså ikke likegyldig hvem som styrer landet selv om man skulle tro det når man hører uttalelser fra enkelte borgerlige politikere.  FLT og fagbevegelsen er selvfølgelig ikke enige med de rødgrønne i alle saker. Det som er sikkert er at det er historisk lettere å få gjennomslag for fagbevegelsens synspunkter og innspill med Arbeiderpartiet i regjering. Årsaken til dette er hovedsakelig at fagbevegelsen har en holdning og et verdigrunnlag som ligger nærmere dette partiet enn de øvrige partiene. Min og forbundets oppfordring til alle våre medlemmer er først og fremst å ta stilling til hvilken fremtid dere ønsker, og ikke minst må alle benytte seg av sin stemmerett.  Hjemmesittere har ikke påvirkning! Jonny Simmenes, forbundsleder