forside stm Vekst- og Attføringsbedriftene er organisert som offentlig eide aksjeselskaper tilbyr opplæring og arbeid innenfor en rekke områder. Virksomhetenes fremste mål er å hjelpe brukerne ut i ordinært arbeid eller tilby varig tilrettelagt arbeid. I løpet av årene har de ansatte opparbeidet en unik kompetanse, og er i dag et viktig verktøy i arbeidsinkludering. Arbeidsminister Anniken Huitfeldt som relativt nyutnevnt arbeidsminister fortjener ros for at hun har prioritert å besøke en rekke av disse spesielle bedriftene det siste året. Hun har satt seg inn i de problemstillingene som brukerne, ansatte og virksomhetene har i dag.  Regjeringen økte antall tiltaksplasser i statsbudsjettet for 2013, men det står fortsatt mange i kø for å få et tilbud. Arbeids- og Velferdsdirektoratet sine tall for 1. kvartal 2013 viser at det er nærmere 64.000 personer som venter på en aktivitetsplan eller som venter på tiltaksplass. Dersom vi inkluderer personer med nedsett arbeidsevne som venter på oppfølgingsvedtak frå NAV blir det nesten 76.000 personer.  Det er derfor hyggelig lesning at stortingsmeldingen varsler en fortsatt opptrapping av antall tiltaksplasser i årene som kommer. Dette viser at den sittende regjering tar utfordringen på alvor.  Vi forutsetter at en ny regjering med Arbeiderpartiet i førersetet vil følge opp dette i perioden som kommer.  Stortingsmeldingen legger opp til at attføringsarbeid ikke ytterligere konkurranse- eller anbudsutsettes, men skal fortsatt utføres av forhåndsgodkjente virksomheter med attføring og ikke profittmaksimering som fremste formål. Arbeidsministeren har gitt uttrykk for at hun ønsker flere ideelle aktører velkommen i arbeidet med arbeidsinkludering, og ønsker at det ordinære arbeidslivet i økende grad skal brukes som tiltaksarena. Regjeringen vil også sette i gang et bredt anlagt arbeid for å forbedre kvaliteten og resultatene av de arbeidsrettede tiltakene. I dette arbeidet er det behov for økt kunnskap om resultater av tiltak for personer med nedsatt arbeidsevne. FLT forutsetter at det stilles samme krav til godkjenning, kvalitet og økonomi som til eksisterende virksomheter.  Arbeidsministeren ønsker å utvide ordningen med lønnstilskudd slik at det er mulig å bruke «ordinære arbeidslivet» som attføringsarena. FLT har tidligere uttrykt skepsis til tidsubestemt lønnstilskudd, både ut fra mulig fortrengningseffekt men også fordi man har lite erfaring med dette.  FLT skulle gjerne sett at flere av initiativene hadde vært mer bindende i forhold til iverksettelse og finansiering. Nå er det imidlertid viktig at myndighetene følger opp den fremlagte stortings-meldingen, og sikrer stabile rammevilkår for tiltaksarrangørene slik at kompetanse og innovasjon kan videreutvikles blant de ansatte, til beste for brukerne og samfunn.  FLT og våre medlemmer i Vekst- og Attføringsbedriftene vil naturligvis følge utviklingen videre.  Jonny Simmenes , Forbundsleder