FLTs første nestleder, Aud Marit Sollid, mener 8. mars fortsatt trengs. Foto Frode Ersfjord

Forsvar selvbestemt abort – Fjern nemndene!

Hovedparolen i årets tog er «Forsvar selvbestemt abort – Fjern nemndene!» Den stiller jeg meg hundreprosent bak, og oppfordrer alle FLT-medlemmer landet rundt til å gjøre det samme. 19. februar i år presenterte regjeringen forslaget til ny abortlov, som fjerner kvinners selvbestemmelse når det gjelder tvillingabort (paragraf 2c). Dette er et angrep på abortloven, hvor kvinners rett til å bestemme over egen kropp brukes som et politisk forhandlingskort. Retten til selvbestemt abort ble kjempet frem av kvinnebevegelsen på 1970-tallet, den foreslåtte innstrammingen i abortloven er et angrep på kvinners rett til å bestemme over egen kropp og dermed et steg tilbake.

På tide med offensiv for likelønn!

Det er fremdeles en vei å gå for å tette lønnsforskjellene mellom kvinner og menn. Utjevningen mellom menn og kvinners gjennomsnittlige lønnsnivå går tregt. Likelønnsutfordringen må løses både tariffpolitisk og politisk. FLT jobber stadig med dette blant annet ved å innlemme livsfasepolitikk i overenskomstene. I tillegg kan våre medlemmer få gratis etter- og videreutdanning som en del av overenskomstene. Kompetanseutvikling og livslang læring kan bidra til å utjevne lønnsforskjeller, men her har myndigheter og arbeidsgivere også et ansvar.

Stopp kjønnsbasert trakassering på arbeidsplassen!

International Labour Organization (ILO) er viktig både for norsk arbeidsliv og globale arbeidstakerrettigheter. I juni i år vil det bli avgjort om vi får en ny ILO-konvensjon med et særlig mål om å bekjempe kjønnsbasert vold og trakassering på arbeidsplassen. Det er et globalt problem at mange, særlig kvinner og jenter, blir utsatt for seksuell trakassering, vold og overgrep på jobb. Mange land mangler lover som beskytter mot dette. FLT støtter arbeidet med å få på plass en ILO-konvensjon som skal bekjempe trakassering i arbeidslivet. Forbundet mener kvinner og menn må ha lik rett og mulighet til å delta i arbeidsliv, faglig og politisk virksomhet og i etter- og videreutdanning, uansett kulturell og sosial bakgrunn. Gratulerer med 8. mars!

Les også:

8. mars-paroler landet rundt