Alf Edvard Masternes skriver om innspill til statsbudsjettet. Foto: Frode Ersfjord

  • Bekymret over kutt, omorganisering og kompetanse som forsvinner:«Statens vegvesen skal effektivisere» er nevnt mange ganger i budsjettforslaget. Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) viser til at effektivisering har pågått i mange år i Vegvesenet, også før de pålagte «ostehøvekuttene» fra Regjerninga. I 2018 ble interne kostnader i Statens vegvesen redusert med 470 millioner kroner (s.229). Nå krever regjeringa ytterligere reduksjon. I perioden 2015 til 2018 er også konsulenttjenester redusert med 470 millioner. Slike reduksjoner rammer etaten kraftig. Det vites ikke pr i dag om hvor mye Vegvesenet klarer å kutte i 2019. Det totale budsjettforslaget for riksveg er relativt høyt, men samtidig er FLT veldig bekymret for om Statens vegvesen har menneskelige ressurser som trengs for å løse oppgavene – dette ut fra at veldig mange med god vegkompetanse har sluttet i etaten i forbindelse med endringer og den uroen som er i etaten når Vegvesenet skal overføre ansatte til fylkene og samtidig selv omorganisere. I slike situasjoner slutter mange fordi usikkerheten blir for stor. De går ikke over til fylkene, men ut av det offentlige. FLT er bekymret for at etaten ikke klarer å løse oppdragene, fordi vegvesenet vil mangle ressurser med god vegkompetanse.
 
  • Kontroll av tyngre kjøretøy på vinterføre: I budsjettforslaget er det (flere steder) påpekt at «kontroll av tyngre kjøretøy på vinterføre styrkes ytterligere» Dette er selvfølgelig bra, men vi finner ikke «ytterligere» penger til dette formålet. Da er det grunn til å tro at det må være omdisponering og nedtrekk på andre aktiviteter. For oss i FLT skulle vi gjerne ønsket døgnkontinuerlige kontroller på grenseoverganger vinterstid, men en slik satsing er ikke nevnt i forslaget. Nå har Samferdselsministeren uttalt i media (i uke 42) at det legges 20 millioner kroner til styrking av kontrollaktiviteten, i tillegg til endrede krav til dekk og kjetting. FLT er positiv til forslaget, men påpeker at det er viktig med høyere kontrollvirksomhet.
 
  • Flere døgnhvileplasser: FLT har vært opptatt av at det bygges ut døgnhvileplasser langs hovedvegnettet. I forslaget (s.80) er det satt av 30 millioner til blant annet støytiltak og døgnhvileplasser. Kontrollører i etaten er fortvilet når de skal ilegge tungtransport- og bussjåfører pålagt hvile, men at det ikke finnes gode nok løsninger for sjåførene til å kunne ta ut pålagt hvile. Transportbransjen fortviler også av samme grunn. Per i dag er det 48 døgnhvileplasser i landet. I perioden 2019-2020 planlegges det å åpne 7 plasser og i perioden 2021-2023 ytterligere 15 plasser. I budsjettforslaget burde det vært øremerkede midler kun for døgnhvileplasser, slik at utbygging og drift av døgnhvileplasser blir sikret i budsjettet. Dette er absolutt ett godt trafikksikkerhets- og servicetiltak. (NB: ved å etablere en døgnhvileplass med avtale på 10 år antar vi at det vil koste mer enn 30 millioner).
 
  • Flere lærlinger: FLT registrerer at Vegvesenet ikke har flere enn 9 lærlinger i egen virksomhet, en økning med seks fra 2017. FLT har i flere omganger etterlyst satsninga på lærlinger i Vegvesenet. Nå «unnskylder» etaten seg med at det er mange lærlinger hos entreprenørene, det er vel og bra det. Men Statens vegvesen som er en så stor offentlig etat burde satset mer på lærlinger. Utvikling av lærlingeordning og styrking av fagbrevutdanning er absolutt mulig innen vegfaget. FLT kan vise til gode erfaringer ved bruk av lærlinger. Få etablert praktisk og teoretisk kompetanse via fagbrev og kanskje senere utvide til ingeniørkompetanse innen vegfaget. FLT mener dette er ett samfunnsansvar etaten må ta.
 
  • Sats på utslippsreduksjon: Vi savner signaler fra Regjeringa om alle veieiere vil å jobbe aktivt for å få inn flere nullutslippsmaskiner og utstyr ved bygging, drift og vedlikehold av veinettet. En slik FoU-satsning ser vi ingen steder i forslaget til statsbudsjettet. Her burde man lært mer av det som skjer på ferjesida for å utvikle nye løsninger for å redusere utslipp. Med krav om reduksjon av kostnader og samtidig økning av vegbudsjettet, er FLT redd dette ikke vil gå i hop og brukerne av vegnettet i landet blir skadelidende.
Se endelig notat fra LO her