Nyheter > FLT om statsbudsjettet

Utdanning

MANGLENDE EVNE TIL Å SATSE PÅ FAGSKOLENE

Regjeringen foreslår i dag 500 nye fagskoleplasser.  Etterslepet øker dermed med 500, og er nå på 2000 plasser i forhold til det regjeringen har lovet. Det er skuffende å se at regjeringen ikke klarer å levere på lovnadene i hurdalsplattformen, og at etterslepet av studieplasser til den mest etterspurte høyere utdannelsen, høyere yrkesfaglig utdanning stadig blir større sier Henning Skau, 1. Nestleder i FLT.

Samtidig ser vi en prosentvis god økning i støtte til drift, kvalitets- og utviklingsmidler som kommer godt med i en kraftig underfinansiert sektor sier Skau. FLT vil minne om skjevdelingen mellom fagskolesektoren og universitets- og høgskolesektoren, hvor fagskolene har 28 000 og en støtte på 1,5 milliarder kroner, er det om lag 300 000 studenter i akademia med en støtte på 45 milliarder kr.

– Vi håper Regjeringens budsjettpartner, SV, vil bidra til å øke finansieringen og antallet fagskoleplasser under forhandlingene.

Utdanningssystemet rigges ikke til å møte morgendagens behov for kompetanse. Over 60 prosent av bedriftene oppgir at de har behov for ansatte med yrkesfaglig utdanning, sier Skau. Hurdalsplattformen er offensiv når det gjelder fagskoler, og vi skulle gjerne sett av plattformen følges opp.  Sammen med Landsorganisasjonen (LO) ønsker FLT en kraftig økning i finansieringen og en opptrappingsplan som gir et helt annet antall studieplasser: 100 000 plasser i løpet av en tiårsperiode. Skau påpeker at FLT har store forventninger til at regjeringen snart må levere på det som er lovet.

– Norge er tross alt det landet som utdanner flest med feil kompetanse i forhold til arbeidslivets behov, det er en trend vi må snu for å sikre landet riktig kompetanse i årene som kommer sier Skau. Kompetanseetterslepet må dekkes inn, ellers blir bedriftene skadelidende.

Arbeid og inkludering

MER TIL VARIG TILRETTELAGT ARBEID (VTA) OG ET VIKTIG PRINSIPPIELT VEDTAK

Det bevilges 500 flere plasser i VTA.  – Et steg på veien, men dette er langt fra nok, sier Forbundsleder i FLT, Ulf Madsen. Det er et stykke fra målet om 1000 plasser hvert år. – Det er fortsatt alt for mange som står i kø og venter på plass varig tilrettelagt arbeid. Når det ikke bevilges nok, blir det et etterslep på antall plasser, og det er ikke heldig, sier Madsen. Regjeringen har selv dokumentert at minst 1.000 nye jobber må på plass hvert år. 8 av 10 personer mellom 18 og 25 år med utviklingshemning, står uten arbeid.

Når det gjelder arbeidsforberedende trening (AFT), så er FLT glade for at tiltaksplassene fra revidert statsbudsjett videreføres. Det er altså 238 millioner som går til arbeidsmarkedstiltak og personellressurser i NAV. Dette er et første steg i å få flere plasser, og nå retter vi innsatsen inn mot å få flere tiltaksplasser, sier Madsen.

– Budsjettet skal forhandles om, og jeg har forhåpninger til at SV ser at dette er én svært viktig sak for en gruppe som i denne tiden virkelig trenger et løft.

Madsen er likevel glad for at det ikke lenger kuttes i tiltaksplasser når arbeidsledigheten er lav. – Det er et prinsipp som nå blir stadfestet og som vi kjempet for, sier Madsen. Tiltakene er det behov for uavhengig av arbeidsmarkedet, sier han.

– Det er viktig for oss at tiltaksplassene kanaliseres til AFT, sier Madsen. Han etterlyser at politikerne vedtar en balanse mellom tilbudene i NAVs egenregi og plasser i tiltaksbedriftene. – Alle disse midlene skal ikke til NAV, sier Madsen.

Samferdsel

VEDLIKEHOLD: NESTEN PÅ STEDET HVIL

Regjeringen foreslår å bevilge 9.70 milliarder kroner til drift og vedlikehold på riksveier. Det er en økning fra 9.36. Dette tar ikke høyde for prisstigning, og derfor er det en tilbakegang på bevilgningen til drift- og vedlikehold. Bevilgningen burde vært økt, sier Ulf Madsen. –  Infrastrukturen bedres. Industrien blir hemmet dersom veinettet ikke er godt nok, sier Madsen. Det går utover konkurranseevnen, sier han.

Vedlikehold av riksveier i 2022 ble redusert på grunn av økte driftskostnader. Det ble lagt mindre asfalt enn planlagt, og arbeid med bruvedlikehold og rekkverk har blitt utsatt. – De økte driftskostnadene spiser opp vedlikeholdsbudsjettet, sier Ulf Madsen, forbundsleder i FLT., som ønsker mere midler på denne posten, og en opptrappingsplan for hvordan en skal få bukt med vedlikeholdet.  

– Vi vil spille inn FLT sitt syn når det gjelder samferdselsbudsjettet til LO, sier Madsen.

Industri

Regjeringen følger opp løftet om et grønt industriløft 2.0 på 15 milliarder kroner. – En viktig satsing, avslutter Forbundsleder Ulf Madsen. Men skuffelsen er stor over kuttene i Co2 kompensasjonsordningen. – Dette kutte må reverseres, avslutter Madsen.