Nyheter > FLT innfører karenstid
Bakgrunnen for vedtaket om karenstid er at flere konkurrerende forbund har denne ordningen, dessuten opplever vår arbeidslivsavdeling stadig henvendelser fra nyinnmeldte medlemmer som melder seg inn i det problemer på arbeidsplassen oppstår. Derfor ser FLT seg nødt til å innføre retningslinjer om karenstid. Disse er følgende:
  • Forbundet kan ikke engasjere seg i saker som er oppstått før innmelding.
  • Første måneds kontingent skal være innbetalt før det gis faglige råd eller veiledning ut over helt generelle spørsmål.
  • Full saksbehandling og eventuelt advokathjelp ytes ikke for saker som har oppstått før medlemmet har hatt to måneders sammenhengende medlemskap med innbetalt kontingent.
  • Juridisk bistand ytes ikke dersom medlemmet skylder kontingent til forbundet. Ved uteblitt kontingent avsluttes påbegynt bistand.
  • Krav til medlemskap og innbetaling ansees oppfylt der dette er innbetalt til andre LO-forbund før direkte overføring til FLT.
  • I alle tilfeller er det forbundet som avgjør om man finner grunnlag for å benytte advokat og eventuelt prøve en sak for retten. Medlemmet må akseptere forbundets valg av rådgiver og advokat.
  • FLT kan ved spesielle tilfeller og etter nærmere vurdering gjøre unntak fra disse retningslinjer.