Nyheter > Flere kvinner blir tillitsvalgte

– Gledelig nytt, sier Merete Jonas, påtroppende forbundsleder i FLT. Hun har selv mange års erfaring som tillitsvalgt i Hydro og Bilfinger på Herøya, og i avdeling 19 i Telemark. Undersøkelsen viser betydelige sektorforskjeller, som kan henge sammen med kvinne- og mannsdominerte arbeidsplasser. Dermed vil tallene for de ulike forbundene slå forskjellig ut med tanke på hvilke bransjer de organiserer. Det at FLT har en overvekt av mannlige medlemmer, henger sammen med sektorene forbundet organiserer. Kvinner utgjør rundt 21 prosent av medlemmene i FLT.

Kvinnelige tillitsvalgte i FLT

Av medlemmer i forbundet er 21,2% kvinner per i dag. 27,2 % av disse har verv bedriftsnivå. 31,5 % har verv på avdelingsnivå.

I 2019 var 20,0 % av medlemmene i FLT kvinner. 24,8 % hadde verv på bedriftsnivå. 31.9 % hadde verv på avdelingsnivå (tall fra FLTs medlemsregister).

Vil ha flere kvinner i FLT

– Vi ser at våre kvinnelige medlemmer ofte er aktive medlemmer. Det er viktig å skape gode arenaer for kvinner, vi har for eksempel stor suksess med egne arrangementer for kvinner. På Landsmøtet i 2022 ble det vedtatt å etablere et kvinnenettverk i forbundet, noe vi nå jobber med å få på plass, forteller Merete Jonas. Hun tilføyer at kvinneandelen er høy i forhold til prosentandelen kvinnelige medlemmer totalt, særlig når det gjelder videreutdanning gjennom FLTs utdanningsselskap Addisco:

– Av medlemmer som tar utdanning støttet av forbundet, er det gledelig å se at av alle innvilgede søknader var 44 prosent kvinner og 56 prosent menn. Dette viser at kvinnene for alvor har fått øynene opp for det fantastiske tilbudet vi har til våre medlemmer, til tross for at de er i mindretall i et mannsdominert forbund. Også i styrende organer i FLT er kvinnene godt representert i forhold til prosentandelen. At kvinner i vårt forbund er tilbøyelig til å ta på seg tillitsverv i større grad enn prosentandelen tilsier, er en svært positiv utvikling, avslutter FLTs påtroppende forbundsleder.

Mer om undersøkelsen

Fafo står bak undersøkelsen Tillitsvalgtpanelet. Respondentene ble spurt om det er forskjell på kvinner og menn når det gjelder å påta seg verv tilbake i 2012, og igjen i 2022.

I 2022 viser svarene at det har vært en kraftig økning blant kvinners villighet til å påta seg verv på lokalt nivå.

Fremdeles er det slik at mennene er mer villige til å stille til verv på høyere nivå, selv om det også her har skjedd en utvikling i retning av at det har blitt lettere å rekruttere kvinnelige tillitsvalgte.

For verv på høyere nivå, i fagforening, avdeling eller forbund, er det:

  • 36 prosent som i 2022 mente at det ikke er noen forskjell, noe som er likt med 2012.
  • 10 prosent mente i 2022 at kvinner er mer villig til å stille til verv på høyere nivå, noe som er en fordobling fra 2012.
  • 25 prosent svarte i 2022 at menn er mer villig til å stille til verv på høyere nivå, noe som er en nedgang på 10 prosentpoeng fra 2012. Mer om funnene i undersøkelsen her