Nyheter > Kan jeg bli berørt av streik selvom jeg ikke streiker?

Årsak til permittering når andre er i konflikt:

  • (A) Deler av bedriften er rammet av konflikt. Dette gjør at andre i bedriften ikke kan sysselsettes på rasjonell måte.
  • (B) Konflikt i annen bedrift kan for eksempel føre til at råstofftilgangen stopper og bedriften må innskrenke eller stoppe
Om en av de to overstående situasjonene skulle oppstå, er håndteringen av dette regulert i kapittel VII i Hovedavtalen. Vi understreker at før varsel blir gitt skal det konfereres med de tillitsvalgte. Årsaken til permittering skal komme klart fram. Permittering gitt under henvisning til punkt A skal ha minimum 14 dagers varsel, mens permittering etter punkt B ikke har noen frist, men det er en forutsetning at varsel blir gitt så tidlig som mulig. De lokale tillitsvalgte skal forhandle seg fram til rimelige varslingsfrister.

Streikebryteri

Ansatte i bedriften som ikke er omfattet av konflikten skal ikke utføre arbeid som normalt skulle ha blitt utført av en ansatt som er omfattet av konflikten. Dersom det stilles krav til slik virksomhet så bør det tas opp med tillitsvalgte eller forbundet.

Permittering-NAV

Når permittering foreligger, har du plikt til å melde deg på NAV for registrering og utfylling av søknad om dagpenger. Dagpenger utbetales fra tidligst den dagen du søker om stønad. Du kan altså ikke få etterbetalt dagpenger for en periode du har gått arbeidsledig, men ikke søkt om dagpenger. Vanligvis utbetales det ikke dagpenger de tre første dagene etter at man har meldt seg ved NAV som reell arbeidssøker. Husk å ta med lønns- og trekkoppgave for siste år, samt skriftlig bekreftelse på årsaken til permittering. Du har plikt til å ta eventuelt arbeid som NAV måtte tilvise i permitteringstiden.

Kan noen nektes dagpenger?

Lov om folketrygd har bestemmelser som gir anledning til å avslå dagpenger under bestemte forhold. Blant annet tapes retten når den permitterte er ansatt i konfliktrammet bedrift og det må antas at hans lønns- eller arbeidsvilkår vil bli påvirket ved utfallet av tvisten. Dette er i høyeste grad et vurderingsspørsmål. Praksis varierer fra fylke til fylke.

Avslag- Anke- Frist

Får du avslag på søknaden om dagpenger skal du klage denne inn for ankeinstansen. NAV plikter å informere deg om ankemuligheter, samt være behjelpelig med utfylling av skjemaer. Ankefristen er i alle tilfelle seks uker regnet fra den dagen du har mottatt melding om vedtaket. Selv om du har fått avslag på søknaden om dagpenger, skal du fortsatt melde deg hos NAV på vanlig måte så lenge du er arbeidsledig og anken ikke er endelig avgjort. Blir anken imøtekommet, utbetales dagpenger bare for den tiden kontakten med NAV har vært opprettholdt.

Streikestønad under arbeidsstans

Medlemmer i streik/lockout: Medlemmene har krav på støtte fra første dag. Forbundsstyret vil fortløpende vurdere situasjonen og stønadens størrelse.
  • F.o.m. uke 2 kr 2.975,- pr. uke. Del av uke 1/5.
  •  F.o.m. uke 3 kr 3.320,- pr. uke. Del av uke 1/5.
Medlemmer som er permittert og som får avslag på dagpenger:
  • Første uke til og med tredje uke kr. 2.095, – pr. uke. Del av uke 1/6.
  • Forbundsstyret vil fra første dag, fortløpende vurdere situasjonen og stønadens størrelse.
Medlemmer som blir permittert: Det gis økonomisk stønad i karensdagene til medlemmer som blir permittert grunnet streik i egen eller annen bedrift. Stønadens størrelse er den samme som ved streik/lockout. Støtten utbetales fra første dag mot innsendt dokumentasjon.