Aktiviteter > Digital grunnopplæring for nye tillitsvalgte, modul 1
Er du ny tillitsvalgt, og ønsker å lære mer om tillitsvalgtrollen? Vi arrangerer Digital grunnopplæring for nye tillitsvalgte, modul 1. Modul 1 vil gå av stabelen 14.-15. november, og vil bli avholdt digitalt på Teams

Etter å ha fullført modul 1 skal deltakerne:

Kurset foregår på Teams og er en blanding av korte forelesninger, gruppearbeid og individuelt arbeid med praktiske oppgaver, og diskusjoner i plenum. Vi bruker også en del videoer og animasjoner. I kurset er praktiske utfordringer du kan møte som tillitsvalgt vektlagt. Grunnopplæring er obligatorisk for alle nye tillitsvalgte. Den digitale grunnopplæringa består av tre moduler, hver på to dager, til sammen seks dager. I den første modulen får du en basis-innføring i rolle og oppgaver som tillitsvalgt, det lov- og avtaleverket du må forholde deg til, og medbestemmelse på arbeidsplassen. I den andre modulen går vi nærmere inn på bestemte områder innen lov- og avtaleverket, organisasjonsarbeid. Den tredje modulen vil være mer praktisk rettet opp mot de konkrete læringsmålene som er gjennomgått i modul 1 og 2. Målet er å gjennomføre denne modulen fysisk. Digital grunnopplæring skal gi alle nye tillitsvalgte grunnleggende kunnskaper og verktøy for å fylle rollen på en god måte. Mål for Modul 1 Det er satt opp konkrete læringsmål for dette kurset Etter kurset skal deltakerne:
 • ha kjennskap til FLT som organisasjon og FLT sine visjoner og verdier
 • ha kjennskap etablering og drift av bedriftsgrupper
 • ha kunnskap om hvordan underlegge nye medlemmer på tariffavtale
 • kunne anvende tillitsvalgtverktøy på nett
 • kjenne til overenskomstenes oppbygging og system, som lokale særavtaler
 • ha kjennskap til det overordnede lov- og avtalehierarkiet i arbeidslivet
 • kjenne til regelverket for drøftelser og fast dialog med bedriften
 • ha forståelse for begrepet forhandlingsrett og forhandlingsplikten
 • kjenne til forskjellene på en rettstvist og interessetvist
 • ha forståelse for begrepet styringsretten
 • kunne bistå i møte etter AML § 15.1
 • kunne utforme protokoll
Mål for Modul 2 Det er satt opp konkrete læringsmål for dette kurset Etter kurset skal deltakerne:
 • ha kjennskap til FLTs organisasjon, visjoner, verdier og etiske retningslinjer
 • ha kjennskap til bistandsmodellen
 • kjenne til FLTs vedtekter og prinsipprogram, og hvordan disse endres
 • vite hvilke oppgaver og hva slags ansvar bedriftsgrupper har etter vedtekter
 • ha kunnskap om styrearbeid i bedriftsgrupper, bl.a om sakshandling
 • kunne anvende bedriftsgruppers regler for møteledelse i egne møter
 • ha nærmere kunnskap om overenskomstene, spesielt om lønnspolitikk, lønnssystem og overenskomstenes system for kollektive lønnsforhandlinger sentralt og lokalt
 • kunnskap om forskjellen på det å være tillitsvalgt etter HA og vedtektene (vedtekter og HA kap 5)
 • kjenne til nødvendigheten av lokale særavtaler, og hvordan utforme dem i praksis
 • kjenne til hvilke krav GDPR stiller til behandling av personsensitive opplysninger
Mål for Modul 3 Den tredje modulen vil være mer praktisk rettet opp mot de konkrete læringsmålene som er gjennomgått i modul 1 og 2. Målet er å gjennomføre denne modulen fysisk.

Påmeldingsfrist: 8. november 2020

Meld deg på her: https://kurs.flt.no/redir-kurs?avdkode=FLT&kukode=2020005

NB! Du som melder deg på modul 1 i november, er automatisk påmeldt digitalgrunnopplæring  modul 2  16.-17. januar 2020, samt modul 3. Tidspunkt for modul 3 er ikke fastsatt. For mer informasjon om kurs, ta gjerne kontakt med Anita H. Carlstad, telefon 95034306, eller epost: anca@flt.no