Aktiviteter > Grunnkurs for nye tillitsvalgte
Målgruppen for det nye grunnkurset er hovedsakelig nye bedriftstillitsvalgte, men også nye avdelingstillitsvalgte og bedriftstillitsvalgte som ikke tidligere har deltatt på kurs vil ha nytte av opplæringen.

Tid og sted

Modul 1: 23.-26. mai 2019 Modul 2: 22.-25. august 2019 Begge moduler vil bli avholdt i vakre omgivelser på Hurdalsjøen Hotell og Konferansesenter, Hurdal i Akershus (ca en time fra Gardermoen).

Påmelding

Frist for påmelding til Grunnkurset: 29. mars 2019 Alle påmeldinger sendes til postkasse@flt.no merket «Grunnkurs for tillitsvalgte». (Du blir automatisk påmeldt begge moduler).

Kursgjennomføringen

Grunnkurset består av består av to moduler og hver modul går over fire dager (tre overnattinger). Det stilles ikke krav til forkunnskaper, men det vil være en absolutt fordel å ha gjennomført «Ny i FLT».

Opphold og reise

Forbundet sørger for bestilling og betaling av opphold på kursstedet. Reiseutgifter refunderes etter statens satser. Deltakere som trenger flyreise, skal bestille sin reise på eget skjema og forbundet mottar fakturaen. Deltakerne får dette skjemaet tilsendt etter at påmelding er registrert – sammen med annen informasjon.

Permisjon

Vi oppfordrer tillitsvalgte til å søke permisjon med lønn. Dersom de tillitsvalgte ikke får lønnet permisjon, vil forbundet dekke dokumentert tapt arbeidsfortjeneste i sin helhet.

Mål for kurset

Etter modul 1 skal deltakerne:
 • ha kjennskap til FLT som organisasjon og FLT sine visjoner og verdier
 • ha forståelse for bistandsmodellen
 • ha kjennskap etablering og drift av bedriftsgrupper og avdelinger
 • ha kunnskap om hvordan underlegge nye medlemmer på tariffavtale
 • kunne anvende tillitsvalgtverktøy på nett
 • ha god oversikt over forbundets formål og virkeområde og avgrensning mot andre LO-forbund
 • kunne kjenne til forskjellen på å være tillitsvalgt etter HA og vedtektene (vedtekter og HA kap 5)
 • ha kjennskap til aktuelt regelverk
 • kjenne til overenskomstenes oppbygging og system, som lokale særavtaler, lønnssystemet i overenskomstene osv.
 • kunne følge regelverket for drøftelser og fast dialog med bedriften
 • ha forståelse for begrepet styringsretten
 • kunne etterleve forhandlingsrett og forhandlingsplikten
 • kunne beskrive forskjellen på en rettstvist og interessetvist
 • kjenne til tariffkrav og tariffrevisjoner og avstemming av tarifforslag
 • kunne bistå i møte etter AML § 15.1
 • kunne utforme protokoll
Etter modul 2 skal deltakerne:
 • ha kunnskap om vedtekter og prinsipprogram og hvordan disse endres
 • ha kunnskap om avdelingenes og/eller bedriftsgruppers oppgaver og ansvar etter vedtekter og prinsipprogram som utgjør overordnede organisatoriske policydokument
 • ha kunnskap om styrearbeid, herunder saksbehandling handlingsplaner og informasjonsarbeid
 • ha forståelse for hvordan retningslinjer for rekruttering, profilering og skolering utgjør viktig rammeverk for å drifte avdeling og bedriftsgruppe lokalt
 • kunne anvende regler for møteledelse i egne møter
 • kunne avklare hva som ligger innenfor og utenfor styringsretten og beskrive saksgangen i de ulike tilfeller
 • kunne anvende regelverk i praktisk bruk; kunne utvikle system for lokal avlønning og utforme lokal særavtale
 • kunne praktisere lønnssystemene i overenskomstene
 • ha kunnskap om gangen i en forhandlingsprosess
 Har du spørsmål? Kontakt gjerne organisasjonsavdelingen v/Arnstein, Laila eller Anita. Følg arrangementet på Facebook