Nyheter > Endringer i reglene for innleie

Innstramming i reglene for inn- og utleie

Etter initiativ fra regjeringen, har Stortinget vedtatt å stramme inn regelverket for inn- og utleie. Endringene trer i kraft fra 1. april 2023 og gir endringer i både arbeidsmiljøloven, statsansatteloven og arbeidsmarkedsloven. Formålet med endringene er å sikre hele, faste stillinger. Endringene skal også bidra til å styrke forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

Etter endringene, vil det ikke lenger være tillatt med innleie «når arbeidet er av midlertidig karakter». Uttrykket «arbeid av midlertidig karakter» brukes typisk om sesongarbeid, arbeidstopper eller prosjektarbeid. Istedenfor å benytte seg av innleie i slike situasjoner, har arbeidsgivere nå to løsninger. De kan enten leie inn arbeidskraft fra et bemanningsforetak gjennom vikariater. Alternativt, om bedriften er bundet av tariffavtale, kan de inngå en tidsbegrenset avtale med de tillitsvalgte som gir tillatelse til innleie.

En annen viktig lovendring, er at alle innleide får rett til fast ansettelse i virksomheten de er innleid til etter tre år. Dette gjelder ved all innleie fra bemanningsforetak. Dermed blir veien fra innleie til fast ansettelse kortere hvis innleie først er benyttet.

En tredje viktig endring er at grensen mellom innleie og entreprise er gjort tydeligere. Entreprise betegner normalt en type tjenestelevering. De nye lovendringene innebærer at flere avtaler som tidligere ble regnet som entreprise, i dag må regnes som innleie.

To unntak

Det er gjort to unntak fra innstrammingene i reglene for innleie. Unntakene innebærer at innleie kan tillates uten at det må gjøres gjennom vikariat og uten avtale med de tillitsvalgte. Dette gjelder for det første innleie av arbeidstakere til rådgivnings- og konsulenttjenester, innenfor avgrensede prosjekter. For det andre, gjøres det unntak for innleie av helsepersonell der det er nødvendig for å sikre forsvarlige helse- og omsorgstjenester.

Endringene kort oppsummert

Ikke lenger mulig med innleie «når arbeidet er av midlertidig karakter»

Rett til fast ansettelse når arbeidstaker har vært sammenhengende innleid i mer enn tre år

Tydeliggjøring av grensen mellom innleie og entreprise

Arbeidstilsynet får myndighet til å føre tilsyn med overholdelse av reglene

Ny forskrift som innebærer et forbud mot innleie fra bemanningsforetak i byggenæringen innen Oslo, Viken og tidligere Vestfold. Se artikkel fra LO for mer informasjon.

Hva bør de tillitsvalgte være oppmerksomme på?

De tillitsvalgte bør særlig være oppmerksomme på at innleie kan tillates, dersom det inngås en avtale om innleie mellom de tillitsvalgte og bedriften. At det skal inngås en avtale innebærer likevel ikke at bedriften kan presse de tillitsvalgte til å gå med på dette. Avtalen må bygge på enighet mellom partene og den må være skriftlig. En avtale kan heller ikke gjelde for all fremtid, men må være tidsbegrenset.

De tillitsvalgte har kun myndighet til å inngå avtale om innleie når de representerer et flertall av den arbeidstakerkategorien innleien gjelder. Om den tillitsvalgte representerer 30 prosent av teknikerne, kan for eksempel ikke den tillitsvalgte inngå en avtale om innleie av teknikere. Det er fordi den tillitsvalgte ikke representerer flertallet i denne arbeidstakerkategorien. Arbeidstilsynet kan innhente dokumentasjon fra både den bedriften som leier inn arbeidskraften, og fra bemanningsforetaket på at det er inngått en avtale med de tillitsvalgte.

De tillitsvalgte bør også være oppmerksomme på hvilke regler som gjelder for å kreve fast ansettelse. Det er ventet at lovendringen vil føre til at mange arbeidstakere vil kreve fast ansettelse. I en slik situasjon er det viktig å gi medlemmer korrekt informasjon.

Overgangsperiode

For å sikre en god overgang til det nye regelverket, er det bestemt at det skal være en overgangsperiode på tre måneder for allerede inngåtte avtaler. Det vil si at den største effekten av endringene kanskje ikke vil merkes før etter juni 2023.